63/2001 Sb.Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn

Částka: 023 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 20. února 2001 Autor předpisu: Předseda vlády
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
63

PŘEDSEDA VLÁDY
vyhlašuje
úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb.,
zákonem č. 600/1992 Sb., zákonem č. 286/1993 Sb., zákonem č. 156/1994 Sb., zákonem č. 84/1995 Sb.,
zákonem č. 94/1996 Sb., zákonem č. 142/1996 Sb., zákonem č. 77/1997 Sb., zákonem č. 15/1998 Sb.,
zákonem č. 165/1998 Sb., zákonem č. 356/1999 Sb., zákonem č. 27/2000 Sb., zákonem č. 29/2000 Sb.,
zákonem č. 30/2000 Sb., zákonem č. 105/2000 Sb., zákonem č. 367/2000 Sb. a zákonem č. 370/2000 Sb.OBCHODNÍ ZÁKONÍK


    Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


Díl I
Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah působnosti

    (1) Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i některé jiné vztahy s podnikáním související.

    (2) Právní vztahy uvedené v odstavci 1 se řídí ustanoveními tohoto zákona. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, řeší se podle předpisů práva občanského. Nelze-li je řešit ani podle těchto předpisů, posoudí se podle obchodních zvyklostí, a není-li jich, podle zásad, na kterých spočívá tento zákon.


§ 2

Podnikání

    (1) Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Díl I - Úvodní ustanovení
§ 1 - Rozsah působnosti
§ 2 - Podnikání
§ 3  
§ 3a - Neoprávněné podnikání
§ 4  
Díl II - Podnik a obchodní jmění
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Organizační složka podniku
Díl III - Obchodní firma
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
Díl IV - Jednání podnikatele
§ 13  
§ 13a - Obchodní listiny
§ 14 - Prokura
§ 15  
§ 16  
Díl V - Obchodní tajemství
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
HLAVA II - PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB
Díl I - Základní ustanovení
§ 21  
§ 22  
§ 23  
Díl II - Majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách
§ 24  
Díl III - Ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v České republice
§ 25  
Díl IV - Přemístění sídla
§ 26  
HLAVA III - OBCHODNÍ REJSTŘÍK
§ 27  
§ 27a  
§ 27b  
§ 27c  
§ 28  
§ 28a - Zápisy přeměn právnických osob
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 31a  
§ 32  
§ 33  
§ 34  
HLAVA IV - ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ
§ 35  
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
HLAVA V - HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Díl I - Účast na hospodářské soutěži
§ 41  
§ 42  
§ 43  
Díl II - Nekalá soutěž
§ 44 - Základní ustanovení
§ 45 - Klamavá reklama
§ 46 - Klamavé označení zboží a služeb
§ 47 - Vyvolání nebezpečí záměny
§ 48 - Parazitování na pověsti
§ 49 - Podplácení
§ 50 - Zlehčování
§ 50a - Srovnávací reklama
§ 51 - Porušení obchodního tajemství
§ 52 - Ohrožování zdraví a životního prostředí
Díl III - Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži
§ 53  
§ 54  
§ 55  
ČÁST DRUHÁ - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI A DRUŽSTVO
HLAVA I - OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
Díl I - Obecná ustanovení
§ 56  
§ 56a  
§ 57 - Založení společnosti
§ 58 - Základní kapitál
§ 59 - Vklad společníka
§ 60 - Správa a splácení vkladů před vznikem společnosti
§ 61 - Podíl
§ 62 - Vznik společnosti
§ 63  
§ 64 - Jednání jménem společnosti před zápisem do obchodního rejstříku
§ 65 - Zákaz konkurence
§ 65a  
§ 66  
§ 66a - Podnikatelská seskupení
§ 66b - Jednání ve shodě
§ 66c  
§ 67 - Rezervní fond
§ 67a - Převody a nájem podniku nebo jeho části
§ 68 - Zrušení a zánik společnosti
§ 68a - Neplatnost společnosti
§ 69 - Způsoby přeměny společnosti
§ 69a - Fúze
§ 69b - Převod jmění na společníka
§ 69c - Rozdělení
§ 69d - Změna právní formy
§ 69e - Zápis změny právní formy do obchodního rejstříku
§ 69f - Ochrana věřitelů a odpovědnost za škodu při změně právní formy
§ 69g - Neplatnost změny právní formy
§ 69h - Konkurs a vyrovnání
§ 70 - Likvidace společnosti
§ 71  
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 75a  
§ 75b  
Díl II - Veřejná obchodní společnost
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 76  
§ 77  
§ 78  
Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků
§ 79  
§ 79a  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 82a  
§ 83  
§ 84 - Zákaz konkurence
Oddíl 3 - Právní vztahy k třetím osobám
§ 85  
§ 86 - Ručení společníka
§ 87  
Oddíl 4 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 88  
§ 89  
§ 90  
§ 91 - Smrt společníka
§ 92 - Vypořádání společníků
Oddíl 5 - Zrušení společnosti bez likvidace
§ 92a - Fúze veřejných obchodních společností
§ 92b - Fúze veřejné obchodní společnosti s komanditní společností
§ 92c - Zrušení veřejné obchodní společnosti s převodem jmění na jediného společníka
§ 92d - Rozdělení veřejné obchodní společnosti
Oddíl 6 - Změna právní formy
§ 92e  
Díl III - Komanditní společnost
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků
§ 97  
§ 97a  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
Oddíl 3 - Právní vztahy k třetím osobám
§ 101  
Oddíl 4 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 102  
§ 103  
§ 104  
Oddíl 5 - Zrušení společnosti bez likvidace
§ 104a - Fúze komanditních společností
§ 104b - Fúze komanditní společnosti s veřejnou obchodní společností
§ 104c - Zrušení komanditní společnosti s převodem obchodního jmění na komplementáře
§ 104d - Rozdělení komanditní společnosti
Oddíl 6 - Změna právní formy
§ 104e  
Díl IV - Společnost s ručením omezeným
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků
§ 113  
§ 114  
§ 115  
§ 116  
§ 117  
§ 117a - Zastavení obchodního podílu
§ 118  
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
Oddíl 3 - Orgány společnosti
§ 125 - Valná hromada
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 131a - Žaloba společníka
§ 132  
§ 133 - Jednatelé
§ 134  
§ 135  
§ 136 - Zákaz konkurence
§ 137 - Dozorčí rada
§ 138  
§ 139  
§ 140  
Oddíl 4 - Změna společenské smlouvy
§ 141  
§ 142 - Zvýšení a snížení základního kapitálu
§ 143  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148 - Zánik účasti společníka ve společnostiZrušení účasti společníka soudem
§ 149 - Vyloučení společníka
§ 149a - Dohoda o ukončení účasti
§ 150 - Vypořádání
Oddíl 5 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 151  
§ 152  
§ 153  
Oddíl 6 - Zánik společnosti s přechodem obchodního jmění na právního nástupce
§ 153a - Fúze společností s ručením omezeným
§ 153b - Fúze společnosti s ručením omezeným s akciovou společností
§ 153c - Zrušení společnosti s ručením omezeným s převodem jmění na společníka
§ 153d - Rozdělení společnosti
§ 153e - Změna právní formy
Díl V - Akciová společnost
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 154  
§ 155  
§ 156 - Forma akcie
§ 156a - Samostatně převoditelná práva
§ 156b - Rozhodný den
§ 157  
§ 158  
§ 159  
§ 160 - Vyměnitelné a prioritní dluhopisy
§ 161 - Nabývání vlastních zatímních listů a akcií
§ 161a  
§ 161b  
§ 161c  
§ 161d  
§ 161e  
§ 161f  
Oddíl 2 - Založení a vznik společnosti
§ 162  
§ 163 - Zakladatelská smlouva
§ 163a - Emisní kurs akcie
§ 164 - Založení společnosti na základě veřejné nabídky akcií
§ 165  
§ 166  
§ 167  
§ 168  
§ 169 - Ustavující valná hromada
§ 170  
§ 171  
§ 172 - Založení společnosti bez veřejné nabídky akcií
§ 173 - Stanovy
§ 174  
§ 175 - Vznik společnosti
§ 176 - Zatímní list
§ 177  
Oddíl 3 - Práva a povinnosti akcionářů
§ 178 - Podíly na zisku společnosti
§ 179  
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183 - Neplatnost usnesení valné hromady
§ 183a - Nabídka převzetí
§ 183b - Povinná nabídka převzetí při ovládnutí cílové společnosti
§ 183c - Společná ustanovení pro povinné nabídky převzetí
§ 183d - Oznamovací povinnost
§ 183e - Zvláštnosti postupu při nabídce převzetí týkající se registrovaných účastnických cenných papírů
§ 183f - Konkurenční nabídka převzetí
§ 183g - Sankce za porušení povinnosti při nabídce převzetí
§ 183h - Nabídka na odkoupení
Oddíl 4 - Orgány společnosti
§ 184 - Valná hromada
§ 185  
§ 186  
§ 186a  
§ 186b  
§ 186c  
§ 186d - Dohody o výkonu hlasovacích práv
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
§ 190a - Smlouva o převodu zisku
§ 190b - Ovládací smlouva
§ 190c - Společná ustanovení o ovládací smlouvě a o smlouvě o převodu zisku
§ 190d  
§ 191 - Představenstvo
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195  
§ 196 - Zákaz konkurence
§ 196a  
§ 197 - Dozorčí rada
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 201  
Oddíl 5 - Zvýšení základního kapitálu
§ 202  
§ 203 - Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií
§ 204  
§ 204a  
§ 205  
§ 206  
§ 207 - Podmíněné zvýšení základního kapitálu
§ 208 - Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti
§ 209  
§ 209a - Kombinované zvýšení základního kapitálu
§ 210 - Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva
Oddíl 6 - Snížení základního kapitálu
§ 211  
§ 212  
§ 213  
§ 213a - Snížení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů
§ 213b - Vzetí akcií z oběhu na základě losování
§ 213c - Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu
§ 213d - Upuštění od vydání akcií
§ 214  
§ 215  
§ 216  
§ 216a  
§ 216b  
Oddíl 7 - Rezervní fond a opční listy
§ 217  
§ 217a - Opční listy
Oddíl 8 - Zrušení a likvidace společnosti
§ 218  
§ 219  
§ 220  
Oddíl 9 - Fúze akciových společností
§ 220a - Smlouva o fúzi
§ 220b - Zpráva představenstva a dozorčí rady
§ 220c - Přezkoumání sloučení znalcem
§ 220d - Informace o sloučení
§ 220e - Valná hromada o sloučení
§ 220f - Sloučení s vydáním nových akcií pro akcionáře zanikající společnosti
§ 220g - Výměna akcií a vyplacení doplatků
§ 220h - Neplatnost sloučení
§ 220i - Zápis sloučení do obchodního rejstříku
§ 220j - Ochrana věřitelů
§ 220k - Právo na dorovnání
§ 220l - Odpovědnost za škodu
§ 220m - Odkoupení akcií nástupnickou společností
§ 220n - Splynutí akciových společností
§ 220o - Fúze akciové společnosti se společností s ručením omezeným
Oddíl 10 - Zrušení akciové společnosti s převodem jmění na akcionáře
§ 220p  
Oddíl 11 - Rozdělení akciové společnosti
§ 220r - Projekt rozdělení
§ 220s - Zprávy představenstva, dozorčí rady a znalců o rozdělení
§ 220t - Valná hromada o rozdělení
§ 220u - Vypořádání
§ 220v - Neplatnost rozdělení a přezkoumání výše doplatků
§ 220w - Odpovědnost za škodu
§ 220x - Ochrana věřitelů a dlužníků
§ 220y - Zápis rozdělení do obchodního rejstříku
§ 220z - Právo na informace
§ 220za - Rozdělení sloučením
Oddíl 2 - Změna právní formy
§ 220zb  
HLAVA II - DRUŽSTVO
Díl I - Základní ustanovení
§ 221  
§ 222  
§ 223  
§ 224 - Založení družstva
§ 225  
§ 226  
Díl II - Vznik a zánik členství
§ 227  
§ 228  
§ 229  
§ 230  
§ 231  
§ 232  
§ 233  
§ 234  
§ 235 - Nedělitelný fond
§ 236 - Rozdělení zisku
Díl III - Orgány družstva
§ 237  
§ 238  
§ 239 - Členská schůze
§ 240  
§ 241  
§ 242  
§ 243 - Představenstvo
§ 243a  
§ 244 - Kontrolní komise
§ 245 - Orgány malého družstva
§ 246 - Společná ustanovení o členství v orgánech družstva
§ 247  
§ 248  
§ 249 - Zákaz konkurence
§ 250 - Hlasování v představenstvu a kontrolní komisi
§ 251  
Díl IV - Řádná účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření
§ 252  
§ 253  
Díl V - Zrušení, likvidace a změna právní formy družstva
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260 - Použití předpisů o obchodních společnostech
ČÁST TŘETÍ - OBCHODNÍ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
Díl I - Předmět právní úpravy a její povaha
§ 261  
§ 262  
§ 263  
§ 264  
§ 265  
Díl II - Některá ustanovení o právních úkonech
§ 266  
§ 267  
§ 268  
Díl III - Některá ustanovení o uzavírání smlouvy
Oddíl 1 - Jednání o uzavření smlouvy
§ 269  
§ 270  
§ 271  
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275  
Oddíl 2 - Veřejný návrh na uzavření smlouvy a jeho účinky
§ 276  
§ 277  
§ 278  
§ 279  
§ 280  
Oddíl 3 - Obchodní veřejná soutěž
§ 281  
§ 282  
§ 283  
§ 284  
§ 285  
§ 286  
§ 287  
§ 288  
Díl IV - Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
§ 289 - Základní ustanovení
§ 290  
§ 291  
§ 292  
Díl V - Některá ustanovení o společných závazcích a společných právech
§ 293  
§ 294  
§ 295  
§ 296  
Díl VI - Zajištění závazku
Oddíl 1 - zrušen
§ 297 - zrušen
§ 298 - zrušen
§ 299 - zrušen
Oddíl 2 - Některá ustanovení o smluvní pokutě
§ 300  
§ 301  
§ 302  
Oddíl 3 - Ručení
§ 303  
§ 304  
§ 305  
§ 306  
§ 307  
§ 308  
§ 309  
§ 310  
§ 311  
§ 312  
Oddíl 4 - Bankovní záruka
§ 313 - Základní ustanovení
§ 314  
§ 315  
§ 316  
§ 317  
§ 318  
§ 319  
§ 320  
§ 321  
§ 322  
Oddíl 5 - Uznání závazku
§ 323  
Díl VII - Zánik závazku jeho splněním
Oddíl 1 - Způsob plnění
§ 324  
§ 325  
§ 326  
§ 327  
§ 328  
§ 329  
§ 330  
§ 331  
§ 332  
§ 333  
§ 334  
Oddíl 2 - Místo plnění
§ 335  
§ 336  
§ 337  
§ 338  
§ 339  
Oddíl 3 - Doba plnění
§ 340  
§ 341  
§ 342  
§ 343  
Díl VIII - Některá ustanovení o zániku nesplněného závazku
Oddíl 1 - Odstoupení od smlouvy
§ 344  
§ 345  
§ 346  
§ 347  
§ 348  
§ 349  
§ 350  
§ 351  
Oddíl 2 - Některá ustanovení o dodatečné nemožnosti plnění
§ 352  
§ 353  
§ 354  
Oddíl 3 - Odstupné
§ 355  
Oddíl 4 - Zmaření účelu smlouvy
§ 356  
§ 357  
Díl IX - Některá ustanovení o započtení pohledávek
§ 358  
§ 359  
§ 360  
§ 361  
§ 362  
§ 363  
§ 364  
Díl X - Porušení smluvních povinností a jeho následky
Oddíl 1 - Prodlení dlužníka
§ 365  
§ 366  
§ 367  
§ 368  
§ 369  
Oddíl 2 - Prodlení věřitele
§ 370  
§ 371  
§ 372  
Oddíl 3 - Náhrada škody
§ 373  
§ 374  
§ 375  
§ 376  
§ 377  
§ 378  
§ 379  
§ 380  
§ 381  
§ 382  
§ 383  
§ 384  
§ 385  
§ 386  
Díl XI - Promlčení
Oddíl 1 - Předmět promlčení
§ 387  
Oddíl 2 - Účinky promlčení
§ 388  
§ 389  
§ 390  
Oddíl 3 - Počátek a trvání promlčecí doby
§ 391  
§ 392  
§ 393  
§ 394  
§ 395  
§ 396  
§ 397  
§ 398  
§ 399  
§ 400  
§ 401  
Oddíl 4 - Stavení a přetržení promlčecí doby
§ 402  
§ 403  
§ 404  
§ 405  
§ 406  
§ 407  
Oddíl 5 - Obecné omezení promlčecí doby
§ 408  
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH OBCHODNÍCH ZÁVAZKOVÝCH VZTAZÍCH
Díl I - Kupní smlouva
Oddíl 1 - Vymezení kupní smlouvy
§ 409 - Základní ustanovení
§ 410  
Oddíl 2 - Povinnosti prodávajícího
§ 411  
§ 412 - Dodání zboží
§ 413  
§ 414  
§ 415  
§ 416  
§ 417 - Doklady vztahující se ke zboží
§ 418  
§ 419  
§ 420 - Množství, jakost, provedení a obal zboží
§ 421  
§ 422 - Vady zboží
§ 423  
§ 424  
§ 425  
§ 426  
§ 427  
§ 428  
§ 429 - Záruka za jakost
§ 430  
§ 431  
§ 432  
§ 433 - Právní vady zboží
§ 434  
§ 435  
§ 436 - Nároky z vad zboží
§ 437  
§ 438  
§ 439  
§ 440  
§ 441  
§ 442 - Dodání většího množství zboží
Oddíl 3 - Nabytí vlastnického práva
§ 443  
§ 444  
§ 445  
§ 446  
Oddíl 4 - Povinnosti kupujícího
§ 447  
§ 448  
§ 449  
§ 450  
§ 451  
§ 452  
§ 453  
§ 454  
Oddíl 5 - Nebezpečí škody na zboží
§ 455  
§ 456  
§ 457  
§ 458  
§ 459  
§ 460  
§ 461  
Oddíl 6 - Uchování zboží
§ 462  
§ 463  
§ 464  
§ 465  
§ 466  
§ 467  
§ 468  
Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o náhradě škody
§ 469  
§ 470  
Díl II - Ujednání v souvislosti s kupní smlouvou
Oddíl 1 - Koupě na zkoušku
§ 471  
§ 472  
Oddíl 2 - Cenová doložka
§ 473  
§ 474  
§ 475  
Díl III - Smlouva o prodeji podniku
Díl IIIA - Smlouva o nájmu podniku
§ 488b - Základní ustanovení
§ 488c  
§ 488d  
§ 488e  
§ 488f  
§ 488g  
§ 488h  
§ 488i  
§ 476 - Základní ustanovení
§ 477  
§ 478  
§ 479  
§ 480  
§ 481 - zrušen
§ 482  
§ 483  
§ 484  
§ 485  
§ 486  
§ 487  
§ 488  
§ 488a  
Díl IV - Smlouva o koupi najaté věci
§ 489 - Základní ustanovení
§ 490  
§ 491  
§ 492  
§ 493  
§ 494  
§ 495  
§ 496  
Díl V - Smlouva o úvěru
§ 497 - Základní ustanovení
§ 498  
§ 499  
§ 500  
§ 501  
§ 502  
§ 503  
§ 504  
§ 505  
§ 506  
§ 507  
Díl VI - Licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví
§ 508 - Základní ustanovení
§ 509  
§ 510  
§ 511  
§ 512  
§ 513  
§ 514  
§ 515  
Díl VII - Smlouva o uložení věci
§ 516 - Základní ustanovení
§ 517  
§ 518  
§ 519  
§ 520  
§ 521  
§ 522  
§ 523  
§ 524  
§ 525  
§ 526  
Díl VIII - Smlouva o skladování
§ 527 - Základní ustanovení
§ 528  
§ 529  
§ 530  
§ 531  
§ 532  
§ 533  
§ 534  
§ 535  
Díl IX - Smlouva o dílo
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 536  
Oddíl 2 - Provedení díla
§ 537  
§ 538  
Oddíl 3 - Věci určené k provedení díla
§ 539  
§ 540  
§ 541  
Oddíl 4 - Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
§ 542  
§ 543  
§ 544  
§ 545  
Oddíl 5 - Cena za dílo
§ 546  
§ 547 - Cena podle rozpočtu
§ 548  
§ 549  
Oddíl 6 - Způsob provádění díla
§ 550  
§ 551  
§ 552  
§ 553  
Oddíl 7 - Provedení díla
§ 554  
§ 555  
§ 556  
§ 557  
§ 558  
§ 559  
Oddíl 8 - Vady díla
§ 560  
§ 561  
§ 562  
§ 563  
§ 564  
§ 565  
Díl X - Smlouva mandátní
§ 566  
§ 567  
§ 568  
§ 569  
§ 570  
§ 571  
§ 572  
§ 573  
§ 574  
§ 575  
§ 576  
Díl XI - Smlouva komisionářská
§ 577 - Základní ustanovení
§ 578  
§ 579  
§ 580  
§ 581  
§ 582  
§ 583  
§ 584  
§ 585  
§ 586  
§ 587  
§ 588  
§ 589  
§ 590  
Díl XII - Smlouva o kontrolní činnosti
§ 591 - Základní ustanovení
§ 592  
§ 593  
§ 594  
§ 595  
§ 596  
§ 597  
§ 598  
§ 599  
§ 600  
Díl XIII - Smlouva zasílatelská
§ 601 - Základní ustanovení
§ 602  
§ 603  
§ 604  
§ 605  
§ 606  
§ 607  
§ 608  
§ 609  
Díl XIV - Smlouva o přepravě věci
§ 610 - Základní ustanovení
§ 611  
§ 612  
§ 613  
§ 614  
§ 615  
§ 616  
§ 617  
§ 618  
§ 619  
§ 620  
§ 621  
§ 622  
§ 623  
§ 624  
§ 625  
§ 626  
§ 627  
§ 628  
§ 629  
Díl XV - Smlouva o nájmu dopravního prostředku
§ 630 - Základní ustanovení
§ 631  
§ 632  
§ 633  
§ 634  
§ 635  
§ 636  
§ 637  
Díl XVI - Smlouva o provozu dopravního prostředku
§ 638 - Základní ustanovení
§ 639  
§ 640  
§ 641  
Díl XVII - Smlouva o zprostředkování
§ 642 - Základní ustanovení
§ 643  
§ 644  
§ 645  
§ 646  
§ 647  
§ 648  
§ 649  
§ 650  
§ 651  
Díl XVIII - Smlouva o obchodním zastoupení
§ 652  
§ 653  
§ 654  
§ 655  
§ 655a  
§ 656  
§ 657  
§ 658  
§ 659  
§ 659a  
§ 659b  
§ 659c  
§ 660  
§ 661  
§ 662  
§ 663  
§ 664 - Nevýhradní obchodní zastoupení
§ 665 - Výhradní obchodní zastoupení
§ 666  
§ 667 - Zánik obchodního zastoupení
§ 668  
§ 669 - Právo na odškodnění
§ 669a  
§ 670  
§ 671 - zrušen
§ 672  
§ 672a - Konkurenční doložky
Díl XIX - Smlouva o tichém společenství
§ 673 - Základní ustanovení
§ 674  
§ 675  
§ 676  
§ 677  
§ 678  
§ 679  
§ 679a  
§ 680  
§ 681  
Díl XX - Smlouva o otevření akreditivu
§ 682 - Základní ustanovení
§ 683  
§ 684  
§ 685 - Vztah banky k oprávněnému
§ 686  
§ 687  
§ 688  
§ 689 - Dokumentární akreditiv
§ 690  
§ 691 - Jiné akreditivy
Díl XXI - Smlouva o inkasu
§ 692 - Základní ustanovení
§ 693  
§ 694  
§ 695  
§ 696  
§ 697 - Bankovní dokumentární inkaso
§ 698  
§ 699  
Díl XXII - Smlouva o bankovním uložení věci
§ 700 - Základní ustanovení
§ 701  
§ 702  
§ 703  
§ 704  
§ 705  
§ 706  
§ 707  
Díl XXIII - Smlouva o běžném účtu
§ 708 - Základní ustanovení
§ 709  
§ 710  
§ 711  
§ 712  
§ 713  
§ 714  
§ 715  
Díl XXIV - Smlouva o vkladovém účtu
§ 716 - Základní ustanovení
§ 717  
§ 718  
§ 719  
Díl XXV - Cestovní šek
§ 720 - Základní ustanovení
§ 721  
§ 722  
§ 723  
§ 724  
Díl XXVI - Slib odškodnění
§ 725 - Základní ustanovení
§ 726  
§ 727  
§ 728  
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZÁVAZKOVÉ VZTAHY V MEZINÁRODNÍM OBCHODU
Díl I - Předmět úpravy
§ 729  
Díl II - Obecná ustanovení
§ 730 - Zvyklosti
§ 731 - Úřední povolení
§ 732 - Měna peněžního závazku
§ 733 - Přepočet měn
§ 734 - Obvyklá cena nebo úplata
§ 735 - Prodlení s plněním peněžitého závazku
§ 736 - Okolnosti vylučující odpovědnost
§ 737  
§ 738  
Díl III - Zvláštní ujednání
Oddíl 1 - Zákaz dalšího vývozu
§ 739  
§ 740  
§ 741  
Oddíl 2 - Ujednání o omezení prodeje
§ 742  
§ 743  
Oddíl 3 - Měnová doložka
§ 744  
Oddíl 4 - Smlouva o výhradním prodeji
§ 745 - Základní ustanovení
§ 746  
§ 747  
§ 748  
§ 749  
Oddíl 5 - Smlouvy o vázaných obchodech
§ 750 - Smlouvy závislé
§ 751 - Vícestranné výměnné obchody
§ 752  
§ 753  
§ 754  
§ 755  
ČÁST ČTVRTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 756  
§ 757  
§ 758  
§ 759  
§ 760  
§ 761  
§ 762  
§ 763  
§ 764  
§ 765  
§ 766  
§ 767  
§ 768  
§ 769  
§ 770  
§ 771  
§ 772  
§ 773  
§ 774  
§ 775  
Zavřít
MENU