62/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

Částka: 022 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. února 2001 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 29. ledna 2001 Nabývá účinnosti: 8. února 2001
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
62

VYHLÁŠKA
Ministerstva financí

ze dne 29. ledna 2001
o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu


    Ministerstvo financí stanoví podle § 65 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, (dále jen "zákon"):


ČÁST PRVNÍ

NÁLEŽITOSTI VZNIKU, ZMĚNY A ZÁNIKU
ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU


(K § 4 a 5 zákona)

§ 1

    (1) Žádost o předchozí souhlas se zřízením organizační složky státu (dále jen "žádost") podává zřizovatel (§ 4 odst. 1 zákona) Ministerstvu financí (dále jen "ministerstvo") písemně nejpozději do 15. června běžného kalendářního roku předcházejícího rok, ve kterém má organizační složka státu (dále jen "organizační složka") vzniknout. Pokud je zřízení organizační složky nezbytné z důvodu zvláštním zákonem provedené změny působnosti zřizovatele, lze podat žádost bez ohledu na lhůtu stanovenou v první větě.

    (2) K žádosti podle odstavce 1 musí být připojen návrh zřizovací listiny organizační složky a ekonomický rozbor financování organizační složky na období nejméně tří let následujících po předpokládaném dni vzniku organizační složky. Určení majetku státu (dále jen "majetek"), který zřizovatel svěří organizační složce, se v návrhu zřizovací listiny provede pouze jako předběžné.

    (3) Ministerstvo vyřídí žádost ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího přijetí.


§ 2

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NÁLEŽITOSTI VZNIKU, ZMĚNY A ZÁNIKU ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU
§ 1 - (K § 4 a 5 zákona)
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - OPERATIVNÍ EVIDENCE
§ 6 - (K § 15 zákona)
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - PRAVIDLA NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM MEZI ORGANIZAČNÍMI SLOŽKAMI A STÁTNÍMI ORGANIZACEMI
§ 14 - (K § 19 a § 55 odst. 3 zákona)
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
ČÁST ČTVRTÁ - NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM, O KTERÝ NEPROJEVILY ZÁJEM ORGANIZAČNÍ SLOŽKY, STÁTNÍ ORGANIZACE ANI JINÉ OSOBY
§ 20 - (K § 15 a 19 zákona)
ČÁST PÁTÁ - POSTUP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI MAJETKU
§ 21 - (K § 22 zákona)
§ 22  
§ 23  
§ 24  
ČÁST ŠESTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Zavřít
MENU