442/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 123 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. prosince 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. října 2000 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2001 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

442

ZÁKON

ze dne 27. října 2000,

kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o České národní bance

Čl. I

      Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb. a zákona č. 15/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 odst. 2 se za slova "právnickou osobou" vkládají slova ", která má postavení veřejnoprávního subjektu,".

      2. V § 1 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 1) zní:

      "(3) České národní bance jsou svěřeny kompetence správního úřadu v rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.1)

_____________________________
1)
Například zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.".

      3. V § 1 odstavec 4 zní:

      "(4) Česká národní banka hospodaří samostatně s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem.".

      4. § 2 zní:


"§ 2

      (1) Hlavním cílem České národní banky je zabezpečovat cenovou stabilitu. Pokud tím není dotčen její hlavní cíl, Česká národní banka podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu. Česká národní banka jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství.

      (2) V souladu se svým hlavním cílem Česká národní banka
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České národní bance
Čl. I  
Čl. II  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU