278/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

Částka: 081 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. srpna 2000 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 2. srpna 2000 Nabývá účinnosti: 1. září 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
278

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 2. srpna 2000

o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel


      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, (dále jen "zákon") k provedení § 8 odst. 3, § 11 odst. 5, § 20 odst. 7 a § 27 odst. 2 zákona:


§ 1

Úvodní ustanovení

      Tato vyhláška stanoví

a)
způsob vedení evidence námořních plavidel,

b)
základní technické údaje o námořních plavidlech, které se zapisují do námořního rejstříku České republiky (dále jen "námořní rejstřík"),

c)
náležitosti a vzor žádosti o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku a podrobnosti o dokladech, kterými musí být žádost o zápis námořního plavidla do námořního rejstříku doložena,

d)
podrobnosti o udělování prozatímního povolení k plavbě,

e)
druhy listinných dokladů a jejich náležitosti.


ČÁST PRVNÍ

ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE NÁMOŘNÍCH PLAVIDEL

§ 2

      Evidence námořních plavidel se vede zápisem údajů do námořního rejstříku v rejstříkové knize a v evidenční pomůcce k záznamu podání.


§ 3

Členění rejstříkové knihy

      (1) V rejstříkové knize k vedení oddělené evidence podle § 7 odst. 3 zákona je uveden počet číslovaných listů a datum prvního a posledního zápisu.

      (2) Rejstříková kniha se skládá z rejstříkových vložek námořních plavidel, které mají shodné číslo s rejstříkovým číslem námořního plavidla.

      (3) Rejstříkové vložky námořních plavidel jsou uspořádány do listů rejstříkové vložky jednotlivých námořních plavidel majících toto označení a obsah:
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
ČÁST PRVNÍ - ZPŮSOB VEDENÍ EVIDENCE NÁMOŘNÍCH PLAVIDEL
§ 2  
§ 3 - Členění rejstříkové knihy
§ 4 - Způsob zapisování
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Základní technické údaje o námořním plavidlu
ČÁST DRUHÁ - ŽÁDOST O ZÁPIS NÁMOŘNÍHO PLAVIDLA DO NÁMOŘNÍHO REJSTŘÍKU
§ 12 - Náležitosti žádosti o zápis námořního plavidla do námořníhorejstříku
§ 13  
§ 14  
ČÁST TŘETÍ - PROZATÍMNÍ POVOLENÍ K PLAVBĚ
§ 15  
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNÉ LISTINNÉ DOKLADY NÁMOŘNÍHO PLAVIDLA
HLAVA I - DRUHY LISTINNÝCH DOKLADŮ NÁMOŘNÍHO PLAVIDLA
§ 16 - Listinné doklady lodě
§ 17 - Listinné doklady námořní jachty
HLAVA II - NÁLEŽITOSTI LISTINNÝCH DOKLADŮ
§ 18 - Rejstříkový list
§ 19 - Osvědčení o bezpečném obsazení lodě posádkou
§ 20 - Mezinárodní výměrný list
§ 21 - Lodní deník
§ 22 - Strojní deník
§ 23 - Manévrový deník
§ 24 - Zdravotní deník
§ 25 - Rádiový deník
§ 26 - Radarový deník
§ 27 - Kniha záznamů o manipulaci s ropnými látkami
§ 28 - Kniha odpadků
§ 29 - Kniha nalodění
§ 30 - Rejstříkový list
§ 31 - Lodní deník
§ 32 - Seznam osob na námořní jachtě
§ 33 - Seznam cestujících
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
§ 34  
Zavřít
MENU