216/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů

Částka: 065 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. července 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 2000 Nabývá účinnosti: 20. srpna 2000
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 321/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 28. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

216

ZÁKON

ze dne 27. června 2000,

kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství
a o změně některých souvisejících právních předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, se mění takto:

      1. § 1 včetně nadpisu zní:


"§ 1

Předmět úpravy

      Zákon upravuje ochranu révy vinné pěstované na vinicích stanovením vinařských regionů, vinařských oblastí, vinařských obcí a viničních tratí, ochranu vína uváděného do oběhu stanovením podmínek jeho výroby, zatřiďování a označování. Zákon dále upravuje vinohradnickou a vinařskou evidenci, podmínky dovozu vína a dozor nad dodržováním povinností.".

      2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1) a 1a) zní:


"§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
révou vinnou odrůdy rodu Vitis,1)

b)
genetickými zdroji využívané druhy, odrůdy a kříženci rodu Vitis,1)

c)
révovou sazenicí sazenice naroubované révy vinné nebo zakořeněné řízky révy podnožové pro účely vinohradnictví,

d)
vinicí pozemek nebo pozemky s trvalým porostem révy vinné nebo révy podnožové o celkové ploše nejméně 1 000 m2 u jednoho pěstitele; pozemek nebo pozemky s trvalým porostem révy vinné nebo révy podnožové o celkové ploše méně než 1 000 m2 u jednoho pěstitele, pokud na žádost pěstitele předloženou Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (dále jen "ústav") po 1. lednu 2001 přidělí ústav tomuto pozemku nebo těmto pozemkům registrační číslo nebo registrační čísla,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU