159/2000 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony

Částka: 049 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. června 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. května 2000 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

159

ZÁKON

ze dne 18. května 2000,

kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., a některé další zákony      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Čl. I

      Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., se mění takto:

      1. V § 1 odstavec 2 zní:

      "(2) Výnosem podle tohoto zákona se rozumí jakákoliv ekonomická výhoda z jednání, které vykazuje znaky trestného činu.".

      2. V § 1 odstavec 3 zní:

      "(3) Identifikací se rozumí

a)
u fyzické osoby ověření jejího jména, příjmení, rodného čísla nebo data narození, trvalého pobytu; jde-li o cizince, ověření z cestovního dokladu jeho jména, příjmení, data narození, čísla a doby platnosti cestovního dokladu, státu, který cestovní doklad vydal, pohlaví, je-li v cestovním dokladu uvedeno, případně dalších identifikačních údajů uvedených v cestovním dokladu; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též zjištění jejího obchodního jména a identifikačního čísla,

b)
u právnické osoby zjištění obchodního jména, jejího sídla, identifikačního čísla a identifikace fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správě daní a poplatků
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna devizového zákona
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU