104/2000 Sb.Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury

Částka: 032 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. dubna 2000 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. dubna 2000 Nabývá účinnosti: 1. července 2000
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

104

ZÁKON

ze dne 4. dubna 2000

o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České
republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY


§ 1

      (1) Zřizuje se Státní fond dopravní infrastruktury se sídlem v Praze (dále jen "Fond").

      (2) Fond je právnickou osobou podřízenou Ministerstvu dopravy a spojů (dále jen "ministerstvo").

      (3) Majetek, s nímž Fond hospodaří, je ve vlastnictví státu.


§ 2

Účel Fondu

      Fond používá svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu:

a)
financování výstavby, modernizace, oprava údržby silnic a dálnic,1)

b)
poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic,

c)
financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah,2)

d)
financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest,3)

e)
úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby,

f)
poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
§ 1  
§ 2 - Účel Fondu
§ 3  
§ 4 - Příjmy Fondu
§ 5 - Rozpočet a účetnictví Fondu
§ 6 - Orgány Fondu
§ 7 - Výbor
§ 8  
§ 9 - Dozorčí rada
§ 10 - Ředitel
§ 11 - Ustanovení o střetu zájmů
§ 12  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ 13  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 15  
Zavřít
MENU