101/1999 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 037 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. června 1999 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 6. května 1999 Nabývá účinnosti: 1. června 1999
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
101

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 6. května 1999,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


Čl. I

      Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

      1. V § 1 odst. 1 se za slova "§ 44 odst. 4," vkládají slova "§ 45 odst. 4,".

      2. V § 1 odst. 2 se zrušují slova "§ 45 odst. 4".

      3. V § 2 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b)
v případě, že žadatel není výrobcem nebo dovozcem letadla nebo leteckého motoru a letecké vrtule, prokáže Úřadu právní zájem na schválení typu letadla nebo jeho součásti. V tomto případě žadatel nemusí předložit doklady uvedené pod písmenem a),".

Dosavadní písmena b), c), d), e) a f) se označují jako písmena c), d), e), f) a g).

      4. V § 4 se na konci doplňuje tato věta: "Současně provozovatel letadla předloží záznamy o provozu letadla včetně záznamů o údržbě letadla.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU