327/1998 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci

Částka: 108 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 1998 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 15. prosince 1998 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 227/2018 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
327

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 15. prosince 1998,

kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
a postup pro jejich vedení a aktualizaci      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 8 zákona č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 38/1993 Sb. a zákona č. 217/1997 Sb.:


§ 1

Charakteristika
bonitovaných půdně ekologických jednotek


      Bonitovaná půdně ekologická jednotka (dále jen "BPEJ")1) je charakterizována klimatickým regionem, hlavní půdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou půdy, jež specifikují hlavní půdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, přičemž

a)
klimatický region zahrnuje území s přibližně shodnými klimatickými podmínkami pro růst a vývoj zemědělských plodin, podle přílohy č. 1; je vyjádřen první číslicí pětimístného číselného kódu1) (dále jen "číselný kód"),

b)
hlavní půdní jednotka je účelovým seskupením půdních forem příbuzných vlastností, jež jsou určovány genetickým půdním typem, subtypem, půdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou půdy, stupněm hydromorfismu, popřípadě výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodňovacím opatřením, podle přílohy č. 2; je vyjádřena druhou a třetí číslicí číselného kódu,

c)
sklonitost a expozice ke světovým stranám vystihuje utváření povrchu zemědělského pozemku, podle přílohy č. 3; je vyjádřena čtvrtou číslicí číselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek
§ 2 - Vedení BPEJ
§ 3 - Aktualizace BPEJ
§ 4  
§ 5 - Účinnost
Zavřít
MENU