155/1998 Sb.Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

Částka: 054 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. července 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 1998 Nabývá účinnosti: 13. července 1998 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
155

ZÁKON

ze dne 11. června 1998

o znakové řeči a o změně dalších zákonů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ


§ 1

Úvodní ustanovení

      Zákon upravuje používání znakové řeči jako dorozumívacího prostředku neslyšících.


Definice základních pojmů


§ 2

      Za neslyšící se pro účely tohoto zákona považují osoby, které ohluchly před rozvinutím mluvené řeči a u nichž velikost a charakter sluchové vady neumožňuje plnohodnotný rozvoj mluvené řeči, a dále osoby později ohluchlé a nedoslýchavé, které samy považují znakovou řeč za primární formu své komunikace.


§ 3

Znaková řeč

      Znakovou řečí se pro účely tohoto zákona rozumí český znakový jazyk a znakovaná čeština.


§ 4

      (1) Český znakový jazyk je základním dorozumívacím jazykem neslyšících v České republice.

      (2) Český znakový jazyk je přirozený a plnohodnotný komunikační systém tvořený specifickými vizuálně-pohybovými prostředky, tj. tvary rukou, jejich postavením a pohyby, mimikou, pozicemi hlavy a horní části trupu. Český znakový jazyk má základní atributy jazyka, tj. znakovost, systémovost, dvojí členění, produktivnost, svébytnost a historický rozměr, a je ustálen po stránce lexikální i gramatické.


§ 5

Znakovaná čeština

      (1) Znakovaná čeština je umělý jazykový systém, který usnadňuje dorozumívání mezi slyšícími a neslyšícími.

      (2) Znakovaná čeština využívá gramatické prostředky češtiny, která je současně hlasitě nebo bezhlasně artikulována. Spolu s jednotlivými českými slovy jsou pohybem a postavením rukou ukazovány odpovídající znaky českého znakového jazyka.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ  
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Definice základních pojmů
§ 3 - Znaková řeč
§ 4  
§ 5 - Znakovaná čeština
§ 6 - Prstová abeceda
§ 7 - Používání znakové řeči
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona č. 100/1988 Sb.,o sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona č. 114/1988 Sb.,o působnosti orgánů České republikyv sociálním zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ  
§ 13 - Účinnost
Zavřít
MENU