93/1998 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony

Částka: 034 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 1998 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. dubna 1998 Nabývá účinnosti: 30. dubna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs50/1998/1 Sb.

93

ZÁKON

ze dne 3. dubna 1998,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony

      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 1 odst. 2 písm. a) včetně poznámky č. 2) zní:

"a)
poskytování účelové státní finanční podpory výzkumu a vývoji podle zvláštních předpisů2) s výjimkou případů, kdy jediným uživatelem výsledků výzkumu a vývoje je stát,

____________________
2)
Zákon ČNR č. 300/1992 Sb., o státní podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 1/1995 Sb.".

      2. V § 2 písm. a) bodu 1 se za slova "státními zastupitelstvími a státními fondy," vkládají tato slova: "Českými dráhami,4g)".

Poznámka č. 4g) zní:

____________________
"4g)
Zákon ČNR č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách, ve znění pozdějších předpisů.".

      3. V § 2 písm. a) bodech 1 a 2 se slova "(např. "PHARE")" vypouštějí.

      4. V § 2b poznámka č. 5a) zní:

____________________
"5a)
Např. § 2 až 9 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, zákon č. 237/1991 Sb., o patentových zástupcích, ve znění zákona ČNR č. 14/1993 Sb., zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Čl. VI  
Zavřít
MENU