208/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 074 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. září 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. července 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 235/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
208

ZÁKON

ze dne 31. července 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 258/1994 Sb., zákona č. 133/1995 Sb. a zákona č. 151/1997 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 2 odst. 1 zní:

      "(1) Pro účely tohoto zákona je zdanitelným plněním

a)
dodání zboží a převod nemovitostí, při kterém dochází ke změně vlastnického práva nebo práva hospodaření,

b)
poskytování služeb

uskutečněné v tuzemsku při podnikání,1) a to i v případě, že se jedná o činnost vykazující všechny znaky podnikání, kromě toho, že je prováděna podnikatelem, pokud zákon nestanoví jinak.".

      2. § 2 odst. 2 a 3 včetně poznámek č. 1a), 1b), 1c), 1d) a 1e) se vypouští.

      3. V § 2 dosavadním odstavci 4 písm. a) a b) znějí:

"a)
zbožím věci movité, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze a cenné papíry, pokud tento zákon nestanoví jinak,

b)
službami všechny činnosti, které nejsou dodáním zboží nebo převodem nemovitosti, a převod nebo využití práv,".

      4. V § 2 dosavadním odstavci 4 písm. l) se na konci připojují tato slova: "pokud zákon nestanoví jinak,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU