134/1997 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. června 1997 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 1997 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1998
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
134

ZÁKON

ze dne 11. června 1997,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích,
ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna a doplnění zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

      Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova "k uplatnění nároku na plný invalidní důchod a částečný invalidní důchod [§ 4 písm. b) a c)]" nahrazují slovy "být účastníkem řízení o přiznání plného invalidního důchodu a částečného invalidního důchodu [§ 4 odst. 1 písm. b) a c)]" a na konci se tečka vypouští a připojují se tato slova: "a trvá až do dosažení zletilosti.".

      2. V § 3 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "O omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům platí obdobně ustanovení občanského zákoníku.".

      3. V § 5 odst. 1 písm. b) se na konci čárka nahrazuje spojkou "a" a připojují se tato slova: "vojáci v další službě,5)".

      4. V § 5 odst. 1 písm. m) se za slovo "střední" vkládají tato slova: "nebo vyšší odborné škole (dále jen "střední škola")".

      5. V § 5 odst. 1 písm. n) se na konci čárka nahrazuje spojkou "a" a připojují se slova, která včetně poznámky č. 28) znějí: "nezapočítává se do ní doba účasti na pojištění podle § 6 odst. 1 písm. a); podmínka vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání se pro účely tohoto zákona považuje za splněnou po dobu, za kterou podle zvláštního zákona náleží hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání před vzetím do této evidence.28)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna a doplnění zákona č. 155/1995 Sb.,o důchodovém pojištění
Čl. II - Změna a doplnění zákona České národní radyč. 582/1991 Sb., o organizaci a prováděnísociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Čl. III - Změna a doplnění zákona č. 87/1991 Sb.,o mimosoudních rehabilitacích,ve znění pozdějších předpisů
Čl. IV - Úprava některých nároků v důchodovém pojištění
Čl. V - Pojistné na důchodové pojištěníza dobu zaměstnání v cizině před 1. lednem 1996
Čl. VI - Přechodná ustanovení
Čl. VII - Zrušovací ustanovení
Čl. VIII  
Čl. IX - Účinnost
Zavřít
MENU