108/1997 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 037 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 14. května 1997 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy a spojů
Přijato: 23. dubna 1997 Nabývá účinnosti: 14. května 1997
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
108

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 23. dubna 1997,

kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů      Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 102 odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"):


§ 1

Předmět úpravy

(k § 102 odst. 1 zákona)

      (1) Touto vyhláškou se provádějí ustanovení § 7 odst. 8, § 12 odst. 2 písm. b), § 16 odst. 1 a 2, § 17 odst. 1 a 3, § 25 odst. 2, § 32 odst. 4, § 35 odst. 1 a 3, § 44 odst. 4, § 61 odst. 3, § 67 odst. 3, § 72 odst. 2, § 74 odst. 3, § 76 odst. 3, § 82 odst. 2, § 84 odst. 3 a § 98 odst. 2 a 3 zákona.

      (2) Podrobnosti k provedení ustanovení § 8 odst. 3, § 9, § 10 odst. 4, § 12 odst. 1 písm. c) a odst. 3, § 15 odst. 2, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2 a9, § 26 odst. 2, § 39 odst. 2, § 44 odst. 1, § 45 odst. 4, § 47 odst. 2, § 53 odst. 2, § 55 odst. 4, § 80 odst. 2 a § 85 odst. 3 obsahují předpisy (standardy a doporučení) vydané na základě článku 37 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, ve znění přijatém Českou republikou zastoupenou Ministerstvem dopravy a spojů.1)§ 2

Náležitosti žádosti o schválení typu letadla nebo jeho součástí a doklady, které je nutno k žádosti doložit

(k § 7 odst. 8 zákona)

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Náležitosti žádosti o schválení typu letadla nebo jeho součástí a doklady, které je nutno k žádosti doložit
§ 3 - Způsob schvalování typu letadla nebo jeho součástí
§ 4 - Přistavení letadla ke kontrole letové způsobilosti
§ 5 - Výrobky letecké techniky a náležitosti žádosti o schválení jejich způsobilosti
§ 6 - Náležitosti žádosti o udělení oprávnění na výrobu, opravu, zkoušení a údržbu letadel a jejich součástí
§ 7 - Podmínky pro udělení oprávnění
§ 8 - Odborné znalosti fyzických osob, které provádějí výrobu, opravu, zkoušení nebo údržbu letadel a jejich součástí
§ 9 - Podrobnosti o obsahu žádosti ke stanovení druhu letiště
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Podmínky pro využívání ploch vymezených v územně plánovací dokumentaci ke vzletům a přistáním
§ 14 - Charakteristika ploch, vymezení druhů letadela leteckých činností, při kterých lze ke vzletům a přistáním využít jakékoliv plochy
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Podrobnosti o způsobu prokázání finančního zajištění obchodní letecké dopravy
§ 18 - Náležitosti žádosti o vydání osvědčení leteckého dopravce
§ 19 - Náležitosti žádosti o schválení letového řádu
§ 20 - Druhy leteckých prací, technické a provozní podmínky jejich provozování
§ 21 - Náležitosti žádosti o vydání povolení k provozování leteckých prací
§ 22 - Náležitosti rozhodnutí o vydání povolení k provozování leteckých prací
§ 23 - Náležitosti žádosti o vydání povolení k provozování letecké činnosti pro vlastní potřebu
§ 24 - Charakteristika jednotlivých druhů sportovních létajících zařízení
§ 25 - Podmínky letové způsobilosti sportovních létajících zařízení, přidělování poznávacích značeka vedení evidence sportovních létajících zařízení
§ 26 - Charakteristika prostoru a míst pro vzlety a přistání sportovních létajících zařízení
§ 27 - Oprávnění osoby pověřené Úřadem
§ 28  
§ 29  
§ 30 - Druhy úkonů prováděných Úřadem a výše poplatků
§ 31 - Rozsah a podmínky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla nebo sportovního létajícího zařízení
§ 32 - Přechodné ustanovení
§ 33 - Účinnost
Příloha č. 2 - DRUHY ÚHRAD A JEJICH VÝŠE ZA ÚKONY PROVÁDĚNÉ ÚŘADEM
Zavřít
MENU