197/1996 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

Částka: 059 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 1. srpna 1996 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 3. července 1996 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1996
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
197

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti


ze dne 3. července 1996,

kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)


      Ministerstvo spravedlnosti po předchozím vyjádření České advokátní komory stanoví podle § 52 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen "zákon"):

ČÁST PRVNÍ

ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKA

§ 1

      (1) Advokátní zkoušku (dále jen "zkouška") vykoná uchazeč v těchto oborech:

a)
ústavní a správní právo,

b)
trestní právo,

c)
občanské, rodinné a pracovní právo,

d)
obchodní právo,

e)
předpisy upravující poskytování právních služeb.

      (2) Česká advokátní komora (dále jen "Komora") vydává seznam předpisů, jejichž znalost je u zkoušky vyžadována, a to s rozlišením předpisů, kde je vyžadována znalost podrobná, a předpisů, u nichž postačí znalost obecná.

§ 2

      (1) Zkouška sestává z písemné části a ústní části.

      (2) Písemná část zkoušky se koná ve třech po sobě jdoucích dnech, a to z oborů uvedených v § 1 odst. 1 písm. b), c), d). Ústní část zkoušky se koná v jednom dni s odstupem nejméně jednoho a nejdéle dvou týdnů od skončení písemné části zkoušky, a to ze všech oborů uvedených v § 1 odst. 1; ústní část zkoušky může vykonat pouze uchazeč, který vykonal písemnou část zkoušky.

§ 3

      Zkouška se koná před pětičlenným senátem (dále jen "senát") ustanoveným z členů zkušební komise pro advokátní a uznávací zkoušky (dále jen "zkušební komise"); senátu předsedá člen určený pro obor uvedený v § 1 odst. 1 písm. e).
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKA
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
ČÁST DRUHÁ - UZNÁVACÍ ZKOUŠKA
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
ČÁST TŘETÍ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Zavřít
MENU