58/1995 Sb.Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 013 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 1995 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. března 1995 Nabývá účinnosti: 24. dubna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
58

ZÁKON

ze dne 14. března 1995

o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
POJIŠTĚNÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZNÍCH
ÚVĚRŮ

§ 1

Předmět úpravy

      Zákon upravuje státní podporu

a)
pojištění krátkodobých a dlouhodobých vývozních úvěrů proti teritoriálnímu riziku a dlouhodobých vývozních úvěrů též proti riziku nezaplacení fyzickou osobou s trvalým pobytem nebo právnickou osobou se sídlem mimo území České republiky z důvodu její platební neschopnosti nebo platební nevůle (dále jen "pojištění vývozních úvěrových rizik"),

b)
financování vývozních úvěrů za podmínek zvýhodněných oproti tržním podmínkám, zejména z hlediska doby splatnosti úvěru a výše úrokových sazeb (dále jen "zvýhodněné financování").


§ 2

Vymezení pojmů

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
vývozcem fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem na území České republiky, které jsou podnikateli1) a uskutečňují vývoz z České republiky,

b)
vývozním uvěrem úvěr poskytovaný fyzické osobě s trvalým pobytem nebo právnické osobě se sídlem mimo území České republiky (dále jen "zahraniční osoba") při vývozu z České republiky,

c)
teritoriálním rizikem riziko nezaplacení pohledávky z vývozního úvěru z důvodu mimořádných a nahodilých událostí v zemi, do níž je vyváženo, nebo v zemi, z níž má být úhrada pohledávky provedena, anebo ve třetí zemi,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - POJIŠTĚNÍ A FINANCOVÁNÍ VÝVOZNÍCHÚVĚRŮ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky pojištění vývozních úvěrových rizika poskytnutí zvýhodněného financování
§ 4 - Pojišťování vývozních úvěrových rizik
§ 5 - Náležitosti žádosti
§ 6 - Zvýhodněné financování
§ 7 - Náležitosti žádosti
§ 8 - Státní záruka
§ 9 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST DRUHÁ - DOPLNĚNÍ ZÁKONA Č. 166/1993 SB.,O NEJVYŠŠÍM KONTROLNÍM ÚŘADU,VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 10  
ČÁST TŘETÍ  
§ 11  
Zavřít
MENU