242/1994 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.

Částka: 072 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 1994 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. prosince 1994 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1995
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
242

ZÁKON

ze dne 7. prosince 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      Zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 3 odst. 2 se za slova "Pozemkovým fondem České republiky" vkládají slova "nebo Správou státních hmotných rezerv".

      2. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "ve vlastnictví státu a obce" vypouštějí.

      3. V § 4 odst. 1 písm. n) se slova "v rámci pozemkových úprav" vypouštějí.

      4. V § 5 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Základem daně u pozemků hospodářských lesů může být i součin skutečné výměry pozemku v m2 a částky 3,80 Kč za 1 m2.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU