308/1993 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 078 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1993 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 3. prosince 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1994
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
308

ZÁKON

ze dne 3. prosince 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti
z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

      Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., zákona č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákona č. 88/1968 Sb., zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 148/1983 Sb., zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., zákona České národní rady č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb., zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., zákona České národní rady č. 37/1993 Sb. a zákona č. 160/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 2 odst. 2 větě druhé se slovo "prokurátoři" nahrazuje slovy "státní zástupci" a vypouštějí se slova "prezidiální rady".

      2. V § 3 odst. 3 se za slova "v obchodním rejstříku," vkládají slova "popřípadě v jiném zákonem určeném rejstříku nebo je vedena ve stanovené evidenci u příslušného orgánu v České republice,".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
Čl. V - Zrušovací ustanovení
Čl. VI  
Čl. VII - Účinnost
Zavřít
MENU