439/1992 Sb.Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)-(úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)

Částka: 087 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 14. září 1992 Autor předpisu: Předseda parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 20. prosince 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 10/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
439

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

vyhlašuje

s působností pro Českou republiku úplné znění zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.


ZÁKON

o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Úvodní ustanovení

      Účelem tohoto zákona je stanovit zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů, úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, jakož i bezpečnosti provozu a ochrany životního prostředí při těchto činnostech.


§ 2

Nerosty

      (1) Za nerosty se podle tohoto zákona považují tuhé, kapalné a plynné části zemské kůry.

      (2) Za nerosty se podle tohoto zákona nepovažují

a)
vody s výjimkou mineralizovaných vod, z nichž se mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty,

b)
přírodní léčivé vody a přírodní stolní minerální vody, i když se z nich mohou průmyslově získávat vyhrazené nerosty, dále léčivá bahna a ostatní produkty přírodních léčivých zdrojů,

c)
rašelina,

d)
bahno, písek, štěrk a valouny v korytech vodních toků, pokud neobsahují vyhrazené nerosty v dobyvatelném množství,

e)
kulturní vrstva půdy, která je vegetačním prostředím rostlinstva.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Nerosty
§ 3 - Rozdělení nerostů na vyhrazené a nevyhrazené
§ 4 - Ložisko nerostů
§ 5 - Nerostné bohatství
§ 5a - Organizace
§ 6 - Výhradní ložisko
§ 7 - Ložisko nevyhrazených nerostů
ČÁST DRUHÁ - POVINNOSTI ORGANIZACE PŘI VYUŽÍVÁNÍ VÝHRADNÍHO LOŽISKA
§ 8  
§ 9 - zrušen
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - LOŽISKOVÝ PRŮZKUM A HOSPODAŘENÍ SE ZÁSOBAMI VÝHRADNÍCH LOŽISEK
§ 11 - Vyhledávání a průzkum výhradních ložisek
§ 12 - Oznamování přírodního nahromadění vyhrazeného nerostu
§ 13 - Zásoby výhradního ložiska a podmínky jeho využitelnosti
§ 14 - Klasifikace zásob výhradních ložisek, posuzování a schvalování výpočtu zásob výhradních ložisek
§ 14a - Odpis zásob výhradních ložisek
§ 14b - Návrh na odpis zásob výhradního ložiska
§ 14c - Rozhodnutí o odpisu zásob výhradního ložiska
ČÁST ČTVRTÁ - OCHRANA NEROSTNÉHO BOHATSTVÍ
§ 15 - Zabezpečení ochrany nerostného bohatství při územně plánovací činnosti
§ 16 - Chráněné ložiskové území
§ 17 - Stanovení chráněného ložiskového území
§ 18 - Omezení některých činností v chráněném ložiskovém území
§ 19 - Povolování staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území
ČÁST PÁTÁ - zrušena
ČÁST ŠESTÁ - VÝSTAVBA DOLŮ A LOMŮ
§ 23 - Projektování, výstavba a rekonstrukce dolů a lomů
ČÁST SEDMÁ - DOBÝVÁNÍ VÝHRADNÍCH LOŽISEK
§ 24 - Oprávnění k dobývání výhradního ložiska
§ 25 - Dobývací prostor
§ 26 - Hranice dobývacího prostoru
§ 27 - Stanovení, změny a zrušení dobývacího prostoru
§ 28 - Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru
§ 29 - Evidence
§ 30 - Hospodárné využívání výhradních ložisek
§ 31 - Povinnosti a oprávnění organizace při dobývání výhradních ložisek
§ 32 - Plány otvírky, přípravy a dobývání výhradních ložisek a plány zajištění a likvidace hlavních důlních děl a lomů
§ 32a - Úhrady
§ 33 - Řešení střetů zájmů
ČÁST OSMÁ - JINÉ ZÁSAHY DO ZEMSKÉ KŮRY
§ 34 - Zvláštní zásahy do zemské kůry
§ 35 - Stará důlní díla
ČÁST DEVÁTÁ - DŮLNÍ ŠKODY A JEJICH NÁHRADA
§ 36 - Důlní škody
§ 37 - Náhrada důlních škod
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 38 - Bezpečnost provozu
§ 39 - Důlně měřická a geologická dokumentace
§ 40 - Důlní vody
§ 41 - Vztah ke správnímu řádu
§ 42 - zrušen
ČÁST JEDENÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 43 - Přechodná ustanovení
§ 43a - Přechodná ustanovení k úpravám účinným od nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.
§ 44 - Zrušovací ustanovení
§ 44a - Zrušovací ustanovení účinná od nabytí účinnosti zákona České národní rady č. 541/1991 Sb.
§ 45 - Účinnost
Zavřít
MENU