119/1992 Sb.Zákon o cestovních náhradách

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. března 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
119

ZÁKON

ze dne 4. března 1992

o cestovních náhradách


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

      (1) Tento zákon upravuje poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání (dále jen "náhrady")

a)
pracovníkům v pracovním poměru,

b)
členům družstev, u nichž součástí členství je též pracovní vztah,

c)
občanům činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, je-li to dohodnuto,

d)
osobám, o nichž to stanoví tento zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis,

(dále jen "zaměstnanec").

      (2) Tento zákon neupravuje poskytování náhrad členům posádek námořních lodí po dobu nalodění.1)


§ 2

Vymezení pojmů

      (1) Pracovní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí doba od nástupu zaměstnance na cestu k výkonu práce do jiného místa, než je jeho pravidelné pracoviště, včetně výkonu práce v tomto místě, do návratu zaměstnance z této cesty.

      (2) Zahraniční pracovní cestou se pro účely tohoto zákona rozumí doba pracovní cesty (odstavec 1) z České a Slovenské Federativní Republiky do zahraničí, ze zahraničí do České a Slovenské Federativní Republiky a doba pracovní cesty v zahraničí.

      (3) Pravidelným pracovištěm se pro účely tohoto zákona rozumí místo dohodnuté se zaměstnancem; není-li takové místo dohodnuto, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. U zaměstnanců, u nichž častá změna pracoviště vyplývá ze zvláštní povahy povolání, je možno jako pravidelné pracoviště dohodnout i místo bydliště.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - POSKYTOVÁNÍ NÁHRAD
§ 3 - Náhrady při pracovní cestě
§ 4  
§ 5 - Stravné
§ 6 - Náhrady při přeložení a při přijetí
§ 7 - Náhrady za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
§ 8 - Přizpůsobování sazeb náhrad
§ 9 - Jiné a vyšší náhrady
ČÁST TŘETÍ - NÁHRADY PŘI ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍCH CESTÁCH
§ 10  
§ 11 - Náhrada za cesty k návštěvě rodiny
§ 12 - Stravné
§ 13 - Kapesné
§ 14 - Náhrada výdajů za pohonné hmoty
§ 15 - Vyloučení souběhu náhrad poskytovaných v československé a cizí měně
§ 16 - Zahraniční pracovní cesty konané na základě dohod o vzájemné výměně zaměstnanců
§ 17 - Náhrady při přidělení k výkonu práce v zahraničí
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
Zavřít
MENU