86/1992 Sb.Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 022 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 24. března 1992 Autor předpisu: Předseda parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992 s výjimkou
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 590/1992 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
86

PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

vyhlašuje

s působností pro Českou republiku úplné znění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 210/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 548/1991 Sb.


ZÁKON

o péči o zdraví lidu


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Hlavní zásady péče o zdraví lidu


Článek I

zrušen


Článek II

      Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce.


Článek III

      K hlavním předpokladům péče o zdraví lidu patří stálý rozvoj vědy a techniky a pohotové uplatňování výsledků vědeckého výzkumu v praxi. Věda proto musí v předstihu zajišťovat dostatek potřebných poznatků a uplatňovat je na všech úsecích národního hospodářství, jejichž činnost má vliv na zdraví lidu.


Článek IV

      Péče o zdraví lidu se zaměřuje především preventivně k ochraně a k soustavnému upevňování a rozvíjení tělesného i duševního zdraví lidu; zvláštní pozornost je přitom věnována péči o novou generaci a ochraně zdraví pracujících.


Článek V

zrušenČlánek VI

      K provedení těchto zásad péče o zdraví lidu upravuje zákon vytváření a ochranu zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce a zabezpečování zdravotní péče.
. . .

Obsah předpisu:
Článek I - zrušen
Článek II  
Článek III  
Článek IV  
Článek V - zrušen
Článek VI  
PRVNÍ ČÁST - VYTVÁŘENÍ A OCHRANA ZDRAVÝCH PODMÍNEK A ZDRAVÉHO ZPŮSOBU ŽIVOTA A PRÁCE
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
DRUHÁ ČÁST - ÚČAST OBČANŮ, PROFESNÍCH ORGANIZACÍ, PROFESNÍCH A JINÝCH OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ V PÉČI O ZDRAVÍ
HLAVA PRVNÍ - ÚČAST OBČANŮ
§ 8  
§ 9  
HLAVA DRUHÁ - ÚČAST PROFESNÍCH ORGANIZACÍ, PROFESNÍCH A JINÝCH OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ
§ 10  
§ 10a  
TŘETÍ ČÁST - ZDRAVOTNICTVÍ
HLAVA PRVNÍ - ZDRAVOTNÍ PÉČE
Oddíl 1 - Poskytování zdravotní péče
§ 11  
§ 12  
Oddíl 2 - Zdravotní výchova obyvatelstva
§ 13  
§ 14  
Oddíl 3 - Činnost na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem
§ 15  
§ 16  
Oddíl 4 - Léčebně preventivní péče
§ 17 - Obsah léčebně preventivní péče
§ 18  
§ 18a - Závodní preventivní péče
§ 18b - Záchranná služba
§ 19 - Lázeňská péče
§ 20 - Poskytování léků a prostředků zdravotnické techniky
§ 21 - Posudková činnost
§ 22 - Aktivní péče o zdraví obyvatelstva
§ 23 - Poučení a souhlas nemocného
§ 24  
§ 25 - Léčba prací
§ 26 - Odběr krve a odnímání tkání a orgánů
§ 27 - Jiné výkony
§ 27a  
§ 27b  
§ 27c  
§ 28  
§ 29 - zrušen
§ 30  
HLAVA DRUHÁ - ZDRAVOTNICKÁ SOUSTAVA
Oddíl 1 - Soustava zdravotnických zařízení
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Oddíl 2 - Druhy a úkoly zdravotnických zařízení
§ 34 - Zařízení hygienické služby
§ 35 - Zařízení ambulantní péče a nemocnice
§ 35a - Zařízení závodní preventivní péče
§ 36 - Odborné léčebné ústavy
§ 37 - Lékárny
§ 38 - Zvláštní dětská zařízení
Oddíl 3 - Zřizování a provoz zdravotnických zařízení
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
HLAVA TŘETÍ - PŘÍRODNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ A PŘÍRODNÍ LÉČIVÉ ZDROJE
§ 43 - Přírodní léčebné lázně
§ 44 - Lázeňské místo
§ 45 - Lázeňské statuty a opatření k ochraně lázní
§ 46  
§ 47 - Přírodní léčivé zdroje a opatření k jejich ochraně
§ 48  
§ 49 - Minerální vody stolní
§ 50 - Povinnosti orgánů a organizací
§ 51  
HLAVA ČTVRTÁ - PRACOVNÍCI VE ZDRAVOTNICTVÍ
Oddíl 1 - Způsobilost a poslání
§ 52 - Úkoly pracovníků ve zdravotnictví
§ 53 - Podmínky pro výkon zdravotnických povolání
§ 54  
§ 55 - Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví
§ 56 - Péče okresních úřadů a obcí o zdravotnické pracovníky
Oddíl 2 - Výchova, výuka a další vzdělávání
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
HLAVA PÁTÁ - MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
§ 61 - zrušen
§ 62  
§ 63  
ČTVRTÁ ČÁST - ÚKOLY VĚDY A VÝZKUMU V PÉČI O ZDRAVÍ LIDU
§ 64  
§ 65  
§ 66 - zrušen
§ 67 - zrušen
PÁTÁ ČÁST - ŘÍZENÍ PÉČE O ZDRAVÍ LIDU A ROZHODOVÁNÍ PŘI VÝKONU ZDRAVOTNÍ PÉČE
HLAVA PRVNÍ - ŘÍZENÍ PÉČE O ZDRAVÍ LIDU
§ 68 - Ústřední orgány
§ 69 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73 - zrušen
§ 74 - Pravomoc orgánů státní zdravotní správy a jejich pracovníků
§ 75  
§ 76 - Zvláštní oprávnění orgánů a pracovníků
HLAVA DRUHÁ - ROZHODOVÁNÍ PŘI VÝKONU ZDRAVOTNÍ PÉČE
§ 77  
ŠESTÁ ČÁST - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81 - zrušen
§ 82  
§ 83  
§ 84  
Zavřít
MENU