17/1992 Sb.Zákon o životním prostředí

Částka: 004 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. ledna 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 16. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
17

ZÁKON

ze dne 5. prosince 1991

o životním prostředí

      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, vycházejíc ze skutečnosti, že člověk je spolu s ostatními organismy neoddělitelnou součástí přírody, připomínajíc si přirozenou vzájemnou závislost člověka a ostatních organismů, respektujíc přitom právo člověka přetvářet přírodu v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje, vědomo si své odpovědnosti za zachování příznivého životního prostředí budoucím generacím a zdůrazňujíc právo na příznivé životní prostředí jakožto jedno ze základních práv člověka, usneslo se na tomto zákoně:
§ 1

Účel zákona

      Zákon vymezuje základní pojmy a stanoví základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů; vychází přitom z principu trvale udržitelného rozvoje.


ZÁKLADNÍ POJMY

§ 2

Životní prostředí

      Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší,voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.


§ 3

Ekosystém

      Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnnou látek, tokem energie a předáváním informací a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.


§ 4

Ekologická stabilita

      Ekologická stabilita je schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Životní prostředí
§ 3 - Ekosystém
§ 4 - Ekologická stabilita
§ 5 - Únosné zatížení území
§ 6 - Trvale udržitelný rozvoj
§ 7 - Přírodní zdroje
§ 8 - Znečišťování a poškozování životního prostředí
§ 9 - Ochrana životního prostředí
§ 10 - Ekologická újma
§ 11 - ZÁSADY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17 - POVINNOSTI PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
§ 18  
§ 19  
§ 20 - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ČINNOSTI NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24 - POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ČINNOSTÍ A JEJICH DŮSLEDKŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘESAHUJÍCÍCH STÁTNÍ HRANICE
§ 25  
§ 26  
§ 27 - ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ POVINNOSTÍ PŘI OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
§ 28 - Sankce za poškozování životního prostředí
§ 29  
§ 30  
§ 31 - EKONOMICKÉ NÁSTROJE
§ 32  
§ 33  
§ 34 - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 35  
Zavřít
MENU