519/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád

Částka: 099 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
519

ZÁKON

ze dne 5. listopadu 1991,

kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., a zákona č. 328/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 se slova "zájmů občanů a organizací" nahrazují slovy "zájmů účastníků" a vypouštějí se slova "a pravidel socialistického soužití".

      2. § 2 zní:

"§ 2

      V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory a jiné právní věci, provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně, a zaměřují svou činnost k tomu, aby nedocházelo k porušování práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob a aby práv nebylo zneužívání na úkor těchto osob.".

      3. V § 3 se vypouští slovo "socialistické" a slova "dovolat se " se nahrazují slovy "domáhat se ".

      4. § 4 se vypouští.

      5. § 5 zní:

"§ 5

      Soudy poskytují účastníkům poučení o jejich procesních právech a povinnostech.".

      6. § 6 zní:

"§ 6

      V řízení postupuje soud v součinnosti se všemi účastníky řízení tak, aby ochrana práv byla rychlá a účinná a aby skutečnosti, které jsou mezi účastníky sporné, byly spolehlivě zjištěny.".

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III - Ustanovení přechodná a závěrečná
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU