393/1991 Sb.Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

Částka: 075 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. října 1991 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 5. září 1991 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 178/1994 Sb. Pozbývá platnosti: 1. listopadu 1994
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno redakčním sdělením č. rs94/1991/3 Sb.

393

 

VYHLÁŠKA

ministerstva financí České republiky

ze dne 5. září 1991

o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků

 

 

Ministerstvo financí České republiky podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, stanoví:

 

§ 1

 

(1) Tato vyhláška se vztahuje na zjišťování a sjednávání cen staveb, pozemků a trvalých porostů při jejich převodech nebo přechodech mezi fyzickými i právnickými osobami.

 

(2) Dále se vyhláškou stanoví způsob zjištění nebo podmínky sjednání:

 

a)   úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemků,

b)   náhrady za dočasné užívání pozemků,

c)    cen staveb, které příslušný stavební úřad nařídil nebo povolil odstranit1) z důvodů na straně vlastníka,

d)   cen staveb, které mají být v souladu s územně plánovací dokumentací likvidovány z důvodů investiční výstavby, a cen pozemků a trvalých porostů převáděných z téhož důvodu na stavebníka,

e)   vyvolávací ceny staveb, pozemků a trvalých porostů ve vlastnictví státu pro účely veřejné dražby.

 

Č Á S T   P R V N Í

 

CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH,

ÚHRADY ZA ZŘÍZENÍ PRÁVA OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ A NÁHRADY

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
Č Á S T P R V N Í - CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI JEJICH PŘEVODECH A PŘECHODECH, ÚHRADY ZA ZŘÍZENÍ PRÁVA OSOBNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ A NÁHRADY ZA DOČASNÉ UŽÍVÁNÍ POZEMKŮ (NÁJEM),NEJEDNÁ-LI SE O PŘEVOD PODLE ČÁSTI DRUHÉ A TŘETÍ
ODDÍL PRVNÍ - OBYTNÉ DOMY
§ 2 - Rodinné domky
§ 3 - Ostatní obytné domy
ODDÍL DRUHÝ - STAVBY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
§ 4 - Rekreační chaty a zahrádkářské chaty
§ 5 - Rekreační domky a rekreační chalupy
ODDÍL TŘETÍ - GARÁŽE
§ 6 - Samostatné řadové a patrové garáže
ODDÍL ČTVRTÝ - PLOTY A STUDNY
§ 7 - Ploty
§ 8 - Studny
ODDÍL PÁTÝ - OSTATNÍ STAVBY
§ 9 - Vedlejší stavby
§ 10 - Provozní a zemědělské stavby
ODDÍL ŠESTÝ - VENKOVNÍ ÚPRAVY
§ 11  
ODDÍL SEDMÝ - NEDOKONČENÉ STAVBY,
§ 12 - Nedokončené stavby
§ 13 - Stavby určené k demolici
§ 14 - Jiné stavby
ODDÍL OSMÝ - POZEMKY
§ 15 - Ceny pozemků
§ 16 - Úhrada za zřízení práva osobního užívání pozemků
§ 17 - Náhrada za dočasné užívání pozemků
ODDÍL DEVÁTÝ - TRVALÉ POROSTY
§ 18  
ODDÍL DESÁTÝ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K ČÁSTI PRVNÍ
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
Č Á S T D R U H Á - CENY STAVEB LIKVIDOVANÝCH V SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ Z DŮVODŮ INVESTIČNÍ VÝSTAVBY NEBO DŮLNÍ ČINNOSTI A CENY POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘEVÁDĚNÝCH Z TÝCHŽ DŮVODŮ.
§ 23 - PŘEVÁDĚNÝCH Z TÝCHŽ DŮVODŮ.
Č Á S T T Ř E T Í - CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ PŘI PŘEVODECH NA ČESKOSLOVENSKOU PRÁVNICKOU OSOBU SE ZAHRANIČNÍ ÚČASTÍ NEBO NA ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKOU OSOBU
§ 24 - NA ZAHRANIČNÍ PRÁVNICKOU OSOBU
Č Á S T Č T V R T Á - VYVOLÁVACÍ CENY STAVEB, POZEMKŮ A TRVALÝCH POROSTŮ VE VLASTNICTVÍ STÁTU PRO ÚČELY VEŘEJNÉ DRAŽBY
§ 25 - Stavby
§ 26 - Pozemky a trvalé porosty
§ 27  
§ 28 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 29  
Příloha č. 1 - RODINNÉ DOMKY, REKREAČNÍ DOMKY A REKREAČNÍ CHALUPY
Příloha č. 2 - REKREAČNÍ CHATY A ZAHRÁDKÁŘSKÉ CHATY
Příloha č. 3 - GARÁŽE A VEDLEJŠÍ STAVBY
Příloha č. 4 - PLOTY
Příloha č. 5 - PROVOZNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
Příloha č. 6 - VENKOVNÍ ÚPRAVY
Příloha č. 7 - POZEMKY
Příloha č. 8 - CENY ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ
Příloha č. 9 - CENA LESNÍCH POZEMKŮ
Příloha č. 10 - TRVALÉ POROSTY
Zavřít
MENU