284/1991 Sb.Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. července 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. června 1991 Nabývá účinnosti: 15. července 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 139/2002 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
284

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. června 1991

o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Účel zákona

      Zákon upravuje řízení o pozemkových úpravách a zřízení a funkci pozemkových úřadů.1)


ČÁST PRVNÍ

POZEMKOVÉ ÚPRAVY

§ 2

      Pozemkovými úpravami2) se uspořádávají vlastnická práva k pozemkům; pozemky se jimi scelují nebo dělí a zabezpečuje se jimi jejich přístupnost a vyrovnání jejich hranic; současně se jimi vytvářejí podmínky k ochraně a zúrodnění půdního fondu, zvelebení krajinného prostředí a zvýšení ekologické stability krajiny.


Řízení o pozemkových úpravách

§ 3

Předmět pozemkových úprav

      Předmětem pozemkových úprav jsou všechny pozemky v určitém území bez ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim.


§ 4

Formy pozemkových úprav

      Pozemkové úpravy se provádějí zpravidla formou komplexních pozemkových úprav. K urychlenému vytvoření půdně ucelených hospodářských jednotek se pozemkové úpravy provádějí formou jednoduchých pozemkových úprav.


§ 5

Účastníci řízení o pozemkových úpravách


      Účastníky řízení o pozemkových úpravách (dále jen "účastníci") jsou:

a)
vlastníci pozemků zahrnutých do pozemkových úprav (dále jen "vlastníci pozemků"),

b)
další fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům mohou být pozemkovými úpravami přímo dotčena,

c)
stavebník, je-li provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební činnosti.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
ČÁST PRVNÍ - POZEMKOVÉ ÚPRAVY
§ 2  
§ 3 - Předmět pozemkových úprav
§ 4 - Formy pozemkových úprav
§ 5 - Účastníci řízení o pozemkových úpravách
§ 6 - Zahájení řízení
§ 7 - Úvodní jednání
§ 8 - Návrh pozemkových úprav
§ 9 - Rozhodnutí o pozemkových úpravách
§ 10 - Náklady na pozemkové úpravy
ČÁST DRUHÁ - POZEMKOVÉ ÚŘADY
§ 11  
§ 12 - Okresní pozemkový úřad
§ 13 - Ministerstvo
ČÁST TŘETÍ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Zavřít
MENU