219/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů

Částka: 044 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. května 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. května 1991 Nabývá účinnosti: 1. července 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 85/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
219

Zákon

ze dne 17. května 1991 Sb.,

kterým se mění doplňuje zákon č. 105/1990 Sb.,o soukromém podnikání občanů


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 3 se vypouštějí slova "na zemědělskou výrobu".

      2. Za § 12 se vkládá nová část II A, která zní:

" ČÁST II A

ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA PROVOZOVANÁ SAMOSTATNĚ HOSPODAŘÍCÍMI ROLNÍKY§ 12a

      (1) Zemědělskou výrobou provozovanou podnikatelem (dále jen "samostatně hospodařící rolník"), jehož činnost spočívá v provozování zemědělské výroby včetně hospodaření v lesích a na vodních plochách (dále jen "zemědělská výroba"), se podle tohoto zákona rozumí činnost fyzické osoby, která osobně, nebo pomocí jiných osob
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU