530/1990 Sb.Zákon o dluhopisech

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1990 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 1. února 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 190/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
530

ZÁKON

ze dne 26. listopadu 1990

o dluhopisech


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Oddíl 1

Základní ustanovení

§ 1

      (1) Dluhopis je cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky v nominálních hodnotách a vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy (dále jen "emitent") tyto závazky splnit.

      (2) S dluhopisem může být spojeno právo na jeho výměnu za jiný druh dluhopisu.

      (3) Nominální hodnota dluhopisu je hodnota uvedená v textu dluhopisu.

      (4) Kurs dluhopisu je cena, za kterou je dluhopis prodáván.

      (5) Vydávat dluhopisy a obchodovat s nimi lze i zaknihováním, čímž se rozumí jejich pouhá evidence v účetnictví. V tomto případě je evidence o stavu a pohybu dluhopisů u emitentů, majitelů a osob oprávněných k obchodování s dluhopisy vedena pomocí výpisů z účtů nebo jiných způsobů vzájemného odsouhlasení stavu a pohybu těchto dluhopisů.

      (6) Dluhopis může znít i na cizí měnu; nakládat s ním lze v souladu s devizovými předpisy.1)

      (7) Sběrný dluhopis je dluhopis, na jehož celkové nominální hodnotě se majitelé podílejí určitou částkou nebo počtem kusů dluhopisů, aniž je jim přidělováno pořadové číslo těchto dluhopisů. V emisních podmínkách musí být stanoveno, kdy vydá emitent majiteli konkrétní kusy dluhopisů.


§ 2

      Technické provedení obchodovatelných dluhopisů, jakož i provedení kupónových archů, upraví obecně závazný právní předpis, který vydá Státní banka československá.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 1  
§ 2  
Oddíl 2 - Náležitosti dluhopisů
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - POVOLENÍ K EMISI DLUHOPISŮ
Oddíl 1 - Udělení a odmítnutí povolení
§ 6  
§ 7  
Oddíl 2  
§ 8 - Žádost o povolení k emisi dluhopisů
ČÁST TŘETÍ - EMISE A SPLÁCENÍ DLUHOPISŮ
Oddíl 1  
§ 9 - Emise dluhopisů
Oddíl 2  
§ 10 - Výnos dluhopisu
§ 11  
Oddíl 3 - Splácení dluhopisů
§ 12  
§ 13  
ČÁST ČTVRTÁ - ZVLÁŠTNÍ DRUHY DLUHOPISŮ
Oddíl 1 - Hypoteční zástavní listy
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Oddíl 2 - Státní dluhopisy
§ 18  
§ 19  
Oddíl 3  
§ 20 - Komunální obligace
Oddíl 4  
§ 21 - Zaměstnanecké obligace
ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 22 - Sankce
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
Zavřít
MENU