64/1986 Sb.Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. listopadu 1986 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. října 1986 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1987
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Opraveno redakčním sdělením 11/1987 Sb.

64

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. října 1986

o České obchodní inspekci

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

(1) Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu obchodu České socialistické republiky; člení se na ústřední inspektorát a jemu podřízené krajské inspektoráty.

(2) V čele České obchodní inspekce je ústřední ředitel, kterého jmenuje, řídí a odvolává ministr obchodu České socialistické republiky. V čele krajského inspektorátu je ředitel, kterého řídí ústřední ředitel.

(3) Sídla krajských inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

(4) Česká obchodní inspekce je rozpočtovou organizací.

§ 2

(1) Česká obchodní inspekce kontroluje v organizacích provozujících obchodní činnost na vnitřním trhu a u občanů prodávajících zboží na vnitřním trhu

a

dodržování zásad jednotné socialistické obchodní politiky,

b

dodržování stanoveného sortimentu a řádného zásobování prodejen a provozoven, dodržování prodejní nebo provozní doby, úrovně obsluhy, provádění přejímky zboží co do množství a jakosti a dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti včetně zdravotní nezávadnosti zboží, zejména dodržování norem výroby a přípravy jídel a nápojů, podmínek pro skladování a dopravu zboží a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,

c

zda zboží je prodáváno ve správné míře, množství, hmotnosti, jakosti stanovené právním předpisem, technickou normou nebo jiným závazným způsobem a za platné ceny,

d

správnost provádění nákupu zboží organizacemi od občanů,

e

zda se nepoužívají neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající státním nebo oborovým technickým normám,

f

dodržování ostatních podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo jinými závaznými opatřeními pro provozování maloobchodní a velkoobchodní činnosti, poskytování obchodních služeb, služeb veřejného stravování, ubytovacích služeb a služeb cestovních kanceláří a pro prodej zboží občany.

(2) Česká obchodní inspekce kontroluje v organizacích, které se svou výrobní nebo jinou činností podílejí na zabezpečování potřeb občanů na vnitřním trhu, dodržování jakosti a sortimentu zboží určeného pro vnitřní trh a podmínek stanovených pro skladování a dopravu tohoto zboží.

§ 3

Česká obchodní inspekce

a

zjišťuje v kontrolovaných organizacích nedostatky, jejich příčiny a osoby odpovědné za jejich vznik nebo trvání; podle povahy věci zjišťuje příčiny nedostatků a osoby odpovědné za vznik nebo trvání těchto nedostatků i u orgánů, které řídí kontrolované organizace (dále jen nadřízené orgány),

b

vyžaduje odstranění zjištěných nedostatků, jejich příčin a škodlivých následků a ukládá, popřípadě navrhuje opatření k jejich odstranění; při zjištění hrubých nedostatků nebo nedostatků, jejichž odstranění není možné v rámci působnosti kontrolované organizace, vyžaduje zjednání nápravy nadřízeným orgánem,

c

zabezpečuje a provádí systematickou kontrolu plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků a jejich příčin,

d

zobecňuje poznatky z výkonu kontroly, seznamuje s nimi nadřízené orgány a doporučuje jim opatření ke zlepšení řízení a kontroly a jiná opatření ke zlepšení práce v příslušných úsecích,

e

předchází vzniku nedostatků, zejména včasným odhalováním jejich příčin, výchovným působením a zveřejňováním výsledků kontrol,

f

provádí k ověření jakosti zboží rozbory jeho vzorků nebo provedení těchto rozborů požaduje na příslušných orgánech nebo organizacích; rozbory provádí nebo jejich provedení požaduje na náklad kontrolovaných organizací, na náklad kontrolovaných občanů jen, byla-li rozborem zjištěna neodpovídající jakost kontrolovaného zboží; posudky vydané na základě těchto rozborů jsou pro kontrolované organizace a kontrolované občany závazné,

g

ukládá sankční a jiná opatření podle tohoto zákona.

§ 4

(1) Pracovníci České obchodní inspekce pověření plněním jejich kontrolních úkolů (dále jen inspektoři) jsou při kontrole oprávněni

a

vstupovat

1

do prostorů organizací provozujících obchodní činnost na vnitřním trhu,

2

do expedičních prostorů a skladů organizací, které se svou výrobní nebo jinou činností podílejí na zabezpečování potřeb občanů na vnitřním trhu; při zjišťování příčin nedostatků vstupovat i do ostatních prostorů těchto organizací,

3

do prostorů nadřízených orgánů,

b

požadovat od příslušných pracovníků kontrolovaných organizací a nadřízených orgánů a od kontrolovaných občanů potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení,

c

odebírat na náklad kontrolovaných organizací nebo kontrolovaných občanů potřebné vzorky zboží k posouzení jakosti,

d

požadovat od příslušných vedoucích pracovníků kontrolovaných organizací, popřípadě nadřízených orgánů, jakož i od kontrolovaných občanů, aby ve stanovené lhůtě odstranili zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedli nezbytná opatření a podali o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní inspekci.

(2) Při plnění úkolů podle tohoto zákona se inspektoři prokazují průkazy České obchodní inspekce.

§ 5

(1) Ústřední ředitel a ředitelé krajských inspektorátů jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněni přibírat k účasti na kontrole odborné pracovníky jiných orgánů a organizací, je-li to odůvodněno zvláštní povahou kontrolované činnosti, a požadovat jejich uvolnění nejdéle na deset pracovních dnů v roce. Účast těchto pracovníků na kontrole se považuje za činnost v obecném zájmu;1) uvolňující orgán nebo organizace jsou povinny poskytnout jim náhradu mzdy. O podmínkách účasti na kontrole se ústřední ředitel nebo ředitel krajského inspektorátu s příslušným orgánem nebo organizací předem dohodne.

(2) Odborní pracovníci přibraní k účasti na kontrole mají práva a povinnosti podle tohoto zákona v rozsahu pověření daného jim Českou obchodní inspekcí. Tímto pověřením se prokazují při plnění svých úkolů.

§ 6

(1) Kontrolované organizace, nadřízené orgány, jakož i kontrolovaní občané jsou povinni umožnit inspektorům a odborným pracovníkům přibraným k účasti na kontrole plnit jejich úkoly související s výkonem kontroly.

(2) Příslušní vedoucí pracovníci kontrolovaných organizací, popřípadě nadřízených orgánů, jakož i kontrolovaní občané jsou povinni ve stanovené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo provést neodkladně nezbytná opatření k jejich odstranění a podat o nich a o jejich výsledcích ve stanovené lhůtě zprávu České obchodní inspekci.

§ 7

(1) Inspektor na základě provedené kontroly zakáže do zjednání nápravy

a

nákup, dodávku, prodej nebo použití zboží nebo použití surovin k přípravě jídel nebo nápojů, jestliže toto zboží nebo suroviny jsou zdravotně závadné nebo jinak jakostně vadné,

b

používání neověřených měřidel, pokud ověření podléhají, nebo měřidel neodpovídajících státním nebo oborovým technickým normám.

(2) Opatření podle odstavce 1 oznámí inspektor ústně příslušnému vedoucímu pracovníkovi kontrolované organizace nebo kontrolovanému občanovi a neprodleně o něm učiní písemný záznam.

(3) Nesouhlasí-li kontrolovaná organizace nebo kontrolovaný občan s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu podle odstavce 2, nebo je může podat písemně nejpozději do tří dnů. Podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel krajského inspektorátu, a pokud opatření podle odstavce 1 uložil inspektor ústředního inspektorátu, ústřední ředitel. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje kontrolované organizaci nebo kontrolovanému občanovi a je konečné.

§ 8

Ústřední ředitel a ředitelé krajských inspektorátů jsou při plnění úkolů podle tohoto zákona oprávněni ukládat organizacím za porušení cenových předpisů dodatkové odvody stanovené zvláštním předpisem.2)

§ 9

(1) Ředitel krajského inspektorátu může na základě zjištění České obchodní inspekce uložit pracovníkovi kontrolované organizace, který zaviněně

a

nedodržuje stanovené podmínky pro dopravu nebo skladování zboží,

b

způsobí, že organizace neprovedla při přejímce zboží kontrolu jeho jakosti,

c

porušuje předpisy nebo opatření pro řízení a kontrolu jakosti zboží,

d

nedodržuje stanovený sortiment, stanovené množství, jakost, míru nebo hmotnost zboží a platné ceny,

e

nedodržuje předepsanou recepturu při výrobě jídel a nápojů,

f

uzavře neoprávněně prodejnu nebo provozovnu,

g

používá neověřená měřidla, pokud ověření podléhají, nebo měřidla neodpovídající státním nebo oborovým technickým normám,

h

nedodržuje stanovené požadavky na osobní hygienu nebo hygienickou nezávadnost provozu, popřípadě jiné požadavky stanovené k zabezpečení zdravotní nezávadnosti zboží,

i

porušuje jiné podmínky stanovené pro provozování obchodní činnosti na vnitřním trhu,

j

nesplní nebo způsobí, že nebylo splněno opatření k nápravě zjištěných nedostatků,

k

poruší rozhodnutí vydané podle § 7 odst. 1, důtku nebo pokutu až do výše 5000 Kčs.

(2) Inspektor na základě svého zjištění při kontrole může uložit pracovníkovi kontrolované organizace za méně závažné zaviněné porušení povinností uvedených v odstavci 1 pokutu až do výše 200 Kčs bez dalšího projednání, bylo-li porušení povinnosti spolehlivě zjištěno a pracovník je ochoten pokutu zaplatit. Proti uložení takové pokuty se nelze odvolat; o tom musí být pracovník předem poučen. Inspektor je oprávněn uloženou pokutu vybrat; k jejímu uložení a vybrání použije bloků, kterých se používá pro ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení o přestupcích.

(3) Ředitel krajského inspektorátu může uložit pracovníkovi kontrolované organizace nebo kontrolovanému občanu, který maří, narušuje nebo jinak ztěžuje výkon kontroly, pořádkovou pokutu až do výše 1000 Kčs, a to i opětovně.

(4) Důtku, pokutu nebo pořádkovou pokutu nelze uložit tomu, kdo byl za totéž jednání postižen podle jiných právních předpisů.

(5) Důtku, pokutu nebo pořádkovou pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

§ 10

Inspektor může v blokovém řízení o přestupcích3) uložit za přestupek při prodeji zboží občany4) pokutu až do výše 200 Kčs.

§ 11

(1) Ředitel krajského inspektorátu může na základě zjištění České obchodní inspekce uložit organizaci podílející se svou výrobní nebo jinou činností na zabezpečování potřeb občanů na vnitřním trhu, která

a

dodá výrobky vadné jakosti,

b

poruší povinnost dodat výrobky v dohodnutém sortimentu,

c

poruší stanovené podmínky pro skladování nebo dopravu výrobků,

pokutu až do výše 50000 Kčs.

(2) Pokutu nelze organizaci uložit, byla-li jí za totéž jednání uložena pokuta podle jiných právních předpisů.

(3) Pokutu lze organizaci uložit do jednoho roku ode dne, kdy Česká obchodní inspekce zjistila porušení povinností, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

§ 12

(1) Při určení výše pokuty a pořádkové pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání a u pracovníka kontrolované organizace a u kontrolovaného občana též k míře zavinění.

(2) O odvolání proti uložení důtky, pokuty nebo pořádkové pokuty rozhoduje ústřední ředitel.

(3) Pokuty a pořádkové pokuty uložené podle tohoto zákona jsou příjmem státního rozpočtu České socialistické republiky.

§ 13

(1) Česká obchodní inspekce plní své úkoly plánovitě. Při své činnosti spolupracuje

a

s národními výbory a jejich aktivy, s jinými státními orgány a se socialistickými organizacemi, zejména s orgány vnější kontroly, státního zkušebnictví, hygienické služby a veterinární péče,

b

s orgány společenských organizací, zejména Revolučního odborového hnutí, Socialistického svazu mládeže a Československého svazu žen.

(2) Česká obchodní inspekce se při své činnosti opírá o zkušenosti a iniciativu pracujících a využívá jejich stížností, podnětů a oznámení.

(3) V součinnosti s orgány společenských organizací přispívá Česká obchodní inspekce ke zvyšování kvalifikace pracovníků v obchodě, pomáhá národním výborům při školení členů dobrovolných kontrolních aktivů a rovněž pomáhá při školení dohlížecích výborů spotřebních družstev.

(4) Orgány a organizace uvedené v odstavci 1 písm. a) poskytují České obchodní inspekci podklady, údaje a vysvětlení nezbytné pro její kontrolní činnost. Vyžaduje-li to povaha věci, zejména při zjišťování příčin nedostatků, poskytují jí kontrolní orgány a orgány státního zkušebnictví, hygienické služby a veterinární péče také potřebnou odbornou pomoc.

(5) Zjistí-li Česká obchodní inspekce při kontrole skutečnosti, na jejichž základě je třeba učinit opatření, jež jsou v pravomoci jiných orgánů, oznámí je těmto orgánům.

§ 14

Krajské národní výbory jsou oprávněny ukládat v zájmu ochrany občanů krajským inspektorátům, zejména při sestavování plánů kontrolní činnosti, provedení kontroly dodržování podmínek

a

pro provozování obchodní činnosti, zejména dodržování maloobchodních cen, jakosti včetně zdravotní nezávadnosti zboží a požadavků na osobní hygienu a hygienickou nezávadnost provozu,

b

pro stánkový prodej, pro prodej na trzích a v tržnicích a pro prodej zboží občany,

c

na jejichž základě byla odbytová střediska restauračního stravování zařazena do kategorií a skupin a závody a zařízení poskytující ubytovací služby do kategorií a tříd.

§ 15

Výkon kontroly provozování obchodní činnosti v útvarech a zařízeních ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů vzájemně dohodnou v souladu s tímto zákonem ministerstvo obchodu České socialistické republiky, federální ministerstvo národní obrany, federální ministerstvo vnitra, ministerstvo vnitra České socialistické republiky a ministerstvo spravedlnosti České socialistické republiky.

§ 16

(1) Česká obchodní inspekce také kontroluje

a

v rozsahu dohodnutém mezi ministerstvem obchodu České socialistické republiky a příslušnými ústředními orgány státní správy

1

prodej léčiv nebo zdravotnických potřeb provozovaný organizacemi nebo zařízeními jednotné zdravotnické soustavy,

2

prodej periodického tisku provozovaný organizacemi nebo zařízeními spojů,

3

obchodní činnost organizací řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky,

b

v rozsahu dohodnutém mezi ministerstvem obchodu České socialistické republiky a Českou odborovou radou provozování závodního stravování.

(2) Na kontrolní činnost podle odstavce 1 se přiměřeně vztahují ustanovení § 2 odst. 1, § 3 až 7 a § 13. Pro ukládání důtky, pokuty a pořádkové pokuty se obdobně použije ustanovení § 9 a 12.

§ 17

Nestanoví-li tento zákon jinak, vztahují se na ukládání důtky, pokuty nebo pořádkové pokuty obecné předpisy o správním řízení. V ostatních případech se na řízení podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení nevztahují.

§ 18

Tímto zákonem není dotčena působnost orgánů, popřípadě organizací kontrolujících jakost nebo zdravotní nezávadnost zboží podle zvláštních předpisů.5)

§ 19

Ustanovení zákona č. 122/1962 Sb., o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, ve znění zákona č. 31/1968 Sb., pokud se týkají Státní obchodní inspekce, se v České socialistické republice zrušují.

§ 20

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1987.

Kempný v. r.

Korčák v. r.

1

§ 124 odst. 1 zákoníku práce.

2

§ 9 zákona č. 161/1982 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.

Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen.

Nařízení vlády České socialistické republiky č. 117/1985 Sb., o provádění dodatkových odvodů národními výbory a rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi řízenými ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory v oblasti cen.

3

§ 29 zákona č. 60/1961 Sb., o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku.

Vyhláška ministerstva vnitra č. 61/1961 Sb., o blokovém řízení, ve znění pozdějších předpisů.

4

§ 49 zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě.

5

Zákon č. 66/1961 Sb., o veterinární péči.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu.

Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.

Zavřít
MENU