133/1970 Sb.Zákon o působnosti federálních ministerstev

Částka: 040 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 1970 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 1970 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 194/1988 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1989
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

133

 

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1970

o působnosti federálních ministerstev

 

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

Obecná ustanovení

 

§ 1

 

Tento zákon upravuje působnost federálních ministerstev a některých dalších federálních ústředních orgánů (dále jen "federální ministerstva") při výkonu státní správy federace. Jejich předním úkolem je podílet se na tvorbě státní politiky federace a organizovat ve své působnosti její provádění.

 

§ 2

 

Federální ministerstva vykonávají na svém úseku státní správu v rozsahu působnosti federace. Na podkladě soustavných analýz stavu věcí vypracovávají návrhy řešení rozhodujících otázek v příslušných oblastech působnosti federace a předkládají je vládě Československé socialistické republiky.

 

§ 3

 

(1) Federální ministerstva předkládají na svém úseku návrhy státní hospodářské politiky a v okruhu své působnosti plní úkoly národohospodářského plánování podle zvláštních předpisů; předkládají zejména podklady a návrhy potřebné pro přípravu návrhů státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky, státních rozpočtů federace a jiných opatření širšího dosahu. V rámci své působnosti předkládají návrhy na rozvíjení soustavy plánovitého řízení a prověřují její účinnost.

 

(2) Federální ministerstva vycházejí ve své činnosti z cílů a úkolů státních plánů rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky a z jednotné státní politiky; v souladu s nimi na svém úseku státní politiku konkretizují a realizují.

. . .

Zavřít
MENU