149/2023 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. června 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. května 2023 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 465/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

149

 

ZÁKON

ze dne 10. května 2023,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o geologických pracích

 

Čl. I

 

        Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., zákona č. 366/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 284/2021 Sb., se mění takto:

        1.  V § 6 se na konci odstavce  3 doplňuje věta „V případě, že se krajský úřad k projektu geologických prací do 30 dnů nevyjádří, má se za to, že k předloženému projektu nemá výhrad.“.

        2.  V § 13 odstavce  2 a 3 znějí:

        „(2)  Ministerstvo poskytuje orgánům územního plánování informace o výsledcích geologických prací, které mohou mít vliv na vypracování územně plánovací dokumentace a na životní prostředí. Ministerstvo uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci z hlediska zvláštních podmínek geologické stavby území.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna lesního zákona
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna vodního zákona
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o pohřebnictví
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
Čl. XV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU