80/2023 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

Částka: 046 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. března 2023 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. března 2023 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 185/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

80

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. března 2023

o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření

 

 

        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 179/2014 Sb. a zákona č. 382/2022 Sb., a § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:

 

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) a v souladu se Strategickým plánem Společné zemědělské politiky Evropské unie v České republice podmínky provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření.

 

§ 2

 

Agroenvironmentálně-klimatická opatření

 

        Agroenvironmentálně-klimatická opatření jsou tvořena těmito podopatřeními:

 

a)   zatravňování orné půdy, které se člení na tituly

1.  zatravňování orné půdy běžnou směsí,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Agroenvironmentálně-klimatická opatření
§ 3 - Žádost o zařazení do podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření
§ 4 - Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření do opatření ekologické zemědělství
§ 5 - Přechod v rámci podopatření integrovaná produkce révy vinné
§ 6 - Změna zařazení mezi tituly v rámci podopatření ošetřování extenzivních travních porostů
§ 7 - Zvýšení zařazené výměry
§ 8 - Snížení zařazené výměry
§ 9 - Poskytnutí dotace na podopatření v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření
§ 10 - Poměrná výše dotace
§ 11 - Převod a přechod zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření
ČÁST DRUHÁ - BLIŽŠÍ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ AGROENVIRONMENTÁLNĚ-KLIMATICKÝCH OPATŘENÍ
§ 12 - Podopatření zatravňování orné půdy
§ 13 - Zařazení do podopatření ošetřování extenzivních travních porostů
§ 14 - Intenzita chovu hospodářských zvířat
§ 15 - Ponechávání nepokosených ploch
§ 16 - Bližší podmínky provádění podopatření ošetřování extenzivních travních porostů
§ 17 - Podopatření pěstování meziplodin
§ 18 - Podopatření krajinotvorné sady
§ 19 - Podopatření biopásy
§ 20 - Podopatření ochrana čejky chocholaté
§ 21 - Podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy
§ 22 - Podopatření integrovaná produkce ovoce
§ 23 - Podopatření integrovaná produkce révy vinné
§ 24 - Podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor
§ 25 - Vyklučení v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce a podopatření integrovaná produkce révy vinné
§ 26 - Sazby dotace
ČÁST TŘETÍ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 27 - Vyhodnocení nesplnění podmínek provádění jednotlivých podopatření nebo titulů
§ 28 - Snížení dotace o 3 %
§ 29 - Snížení dotace o 10 %
§ 30 - Snížení dotace o 25 %
§ 31 - Snížení dotace o 25 % vztahující se k celému období plnění víceletých podmínek
§ 32 - Snížení dotace o 50 %
§ 33 - Snížení dotace o 50 % vztahující se k celému období plnění víceletých podmínek
§ 34 - Neposkytnutí dotace
§ 35 - Neposkytnutí dotace vztahující se k celému období plnění víceletých podmínek
§ 36 - Neposkytnutí doplňkové platby
§ 37 - Vyřazení a vrácení dotace
§ 38 - Závěrečná ustanovení
§ 39 - Lhůta pro absolvování školení v roce 2023
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 40  
Příloha č. 1 - Složení osevní směsi v titulu zatravňování drah soustředěného odtoku podle § 12
Příloha č. 2 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky podle § 14
Příloha č. 3 - Seznam indikačních druhů rostlin nebo skupin druhů v titulu platba na výsledek podle § 16
Příloha č. 4 - Složení osevní směsi v podopatření pěstování meziplodin podle § 17
Příloha č. 5 - Složení směsi osiv v podopatření biopásy podle § 19
Příloha č. 6 - Složení osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté podle § 20
Příloha č. 7 - Složení osevní směsi v podopatření druhové bohaté pokrytí orné půdy podle § 21
Příloha č. 8 - Seznam účinných látek, které nesmí být obsaženy v přípravcích na ochranu rostlin používaných v rámci podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 22, podopatření integrovaná produkce révy vinné podle § 23 a podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor podle § 24
Příloha č. 9 - Druhy ovocných stromů a keřů podporovaných v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 22
Příloha č. 10 - Podporované druhy zeleniny v titulu integrovaná produkce zeleniny
Příloha č. 11 - Minimální počet sadby nebo výsevu podporovaných druhů zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor a hmotnost tisíce semen v podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor podle § 24
Příloha č. 12 - Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek půdy v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 22 a integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor podle § 24
Příloha č. 13 - Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek ovoce v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 22
Příloha č. 14 - Maximální limity obsahu sledovaných těžkých kovů, které může obsahovat vzorek zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahod nebo brambor v podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor podle § 24
Příloha č. 15 - Rezidua pesticidů pro zajištění dodržení maximálního limitu reziduí (MLR) a akčního prahu (jako procenta MLR) ze vzorku ovoce v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 22 a ve vzorku zeleniny, víceleté produkční plodiny, jahod nebo brambor v podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor podle § 24
Příloha č. 16 - Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických údajů v ovocném sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 22 a při pěstování zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor v podopatření integrovaná produkce zeleniny podle § 24
Příloha č. 17 - Použití prostředků pro sledování výskytu škodlivých organismů v ovocném sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 22 a při pěstování zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor v podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin a jahodníku a brambor podle § 24
Příloha č. 18 - Informace k dílu půdního bloku, informace o provedených agrotechnických operacích při pěstování zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor v podopatření integrovaná produkce zeleniny, víceletých produkčních plodin, jahodníku a brambor podle § 24 a informace k ovocnému sadu v podopatření integrovaná produkce ovoce podle § 22
Příloha č. 19 - Složení osevní směsi v podopatření integrovaná produkce révy vinné podle § 23
Zavřít
MENU