284/2021 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. července 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 465/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

284

 

ZÁKON

ze dne 13. července 2021,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

(Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky)

 

zrušena zákonem č. 152/2023 Sb. (účinnost: 1. července 2023)

 

Čl. I

 

zrušen zákonem č. 152/2023 Sb. (účinnost: 1. července 2023)

 

 

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o požární ochraně

 

Čl. II

 

        Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 229/2016 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. II  
Čl. III - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. IV  
Čl. V - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna horního zákona
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. VIII  
Čl. IX - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. X  
Čl. XI - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí
Čl. XVI  
Čl. XVII - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Čl. XVIII  
Čl. XIX - Přechodná ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XX  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XXI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. XXII  
Čl. XXIII - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XXIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XXVII  
Čl. XXVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XXIX  
Čl. XXX - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o oceňování majetku
Čl. XXXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. XXXII  
Čl. XXXIII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy
Čl. XXXIV  
Čl. XXXV - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. XXXVI  
Čl. XXXVII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XXXVIII  
Čl. XXXIX - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XL  
Čl. XLI - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XLII  
Čl. XLIII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XLIV  
Čl. XLV - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pohřebnictví
Čl. XLVI  
Čl. XLVII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o státních hranicích
Čl. XLVIII  
Čl. XLIX - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. L  
Čl. LI - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. LII  
Čl. LIII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna vodního zákona
Čl. LIV  
Čl. LV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. LVI  
Čl. LVII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. LVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. LIX  
Čl. LX - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách
Čl. LXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. LXII  
Čl. LXIII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. LXIV  
Čl. LXV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. LXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. LXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. LXVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. LXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o vyvlastnění
Čl. LXX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Čl. LXXI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. LXXII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. LXXIII  
Čl. LXXIV - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. LXXV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem
Čl. LXXVI  
Čl. LXXVII - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Čl. LXXVIII  
Čl. LXXIX - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. LXXX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. LXXXI  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. LXXXII  
Čl. LXXXIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. LXXXIV  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. LXXXV  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pyrotechnice
Čl. LXXXVI  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. LXXXVII  
Čl. LXXXVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna celního zákona
Čl. LXXXIX  
Čl. XC - Přechodná ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna atomového zákona
Čl. XCI  
Čl. XCII - Přechodná ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
Čl. XCIII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XCIV  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XCV  
Zavřít
MENU