283/2021 Sb.Zákon stavební zákon

Částka: 124 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. července 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. července 2021 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 195/2022 Sb. s účinností od 1. července 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

283

 

ZÁKON
ze dne 13. července 2021
stavební zákon

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        (1)  Tento zákon upravuje působnost orgánů státní stavební správy, orgánů územního plánování a orgánů územní samosprávy v oblasti územního plánování a stavebního řádu, stanoví cíle, úkoly a nástroje územního plánování, požadavky na výstavbu a stavební řád.

 

        (2)  Tento zákon dále upravuje podmínky pro integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě, povinnosti osob při přípravě a provádění staveb, podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, některé účely vyvlastnění, oprávnění autorizovaných inspektorů a výkon kontroly.

 

        (3)  Účelem stavebního zákona je zajistit integrovanou ochranu veřejných zájmů při územním plánování, povolování staveb a výstavbě a vytvářet podmínky pro udržitelný rozvoj území a zvyšování kvality vystavěného prostředí, architektury a stavební kultury.

 

§ 2

 

Dotčené orgány

 

        (1)  Dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem, vyjádřením, koordinovaným vyjádřením nebo závazným stanoviskem, které vydal jako podklad pro úkony podle tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Dotčené orgány
§ 3 - Změna podmínek
HLAVA II - POJMY
§ 4 - Záměr
§ 5 - Stavba
§ 6 - Změna a údržba dokončené stavby
§ 7 - Zařízení
§ 8 - Terénní úprava
§ 9 - Staveniště
§ 10 - Veřejná infrastruktura
§ 11 - Veřejně prospěšná stavba a opatření
§ 12 - Základní pojmy územního plánování
§ 13 - Základní pojmy stavebního řádu
§ 14  
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE A VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY
HLAVA I - STÁTNÍ STAVEBNÍ SPRÁVA
§ 15 - Obecná ustanovení
§ 16 - Nejvyšší stavební úřad
§ 17 - Specializovaný a odvolací stavební úřad
§ 18 - Krajské stavební úřady
HLAVA II - PŮSOBNOST VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 19 - Obecná ustanovení
§ 20 - Vláda
§ 21 - Nejvyšší stavební úřad
§ 22 - Ministerstvo obrany
§ 23 - Krajský úřad
§ 24 - Zastupitelstvo kraje a rada kraje
§ 25 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností
§ 26 - Obecní úřad
§ 27 - Zastupitelstvo obce a rada obce
§ 28 - Působnost na území hlavního města Prahy
§ 29 - Ústav územního rozvoje
HLAVA III - PŮSOBNOST VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU
§ 30 - Obecná ustanovení
§ 31 - Metodická a kontrolní činnost
§ 32 - Nejvyšší stavební úřad
§ 33 - Specializovaný a odvolací stavební úřad
§ 34 - Krajský stavební úřad
§ 35 - Jiné stavební úřady
HLAVA IV - VYMEZENÁ ÚZEMÍ
§ 36  
HLAVA V - SPOLEČNÉ USTANOVENÍ
§ 37  
ČÁST TŘETÍ - ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
HLAVA I - CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 38 - Cíle územního plánování
§ 39 - Úkoly územního plánování
§ 40 - Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
§ 41 - Charakter území
HLAVA II - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 42 - Oprávněný investor
§ 43 - Zveřejňování a ukládání dokumentů
Díl 2 - Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti
§ 44 - Kvalifikační požadavky
§ 45 - Výjimka z kvalifikačních požadavků
Díl 3 - Pořizovatelská činnost
Oddíl 1 - Pořizovatel a určený zastupitel
§ 46 - Pořizovatel
§ 47 - Územně plánovací činnost vykonávaná obecním úřadem
§ 48 - Překážky výkonu územně plánovací činnosti
§ 49 - Určený zastupitel
Oddíl 2 - Zástupce pořizovatele
§ 50 - Obecná ustanovení
§ 51 - Bezúhonnost
§ 52 - Žádost o udělení oprávnění
§ 53 - Udělení a zánik oprávnění
Díl 4 - Dotčené orgány v procesu územního plánování
§ 54 - Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů
§ 55 - Řešení rozporů
Díl 5 - Společná ustanovení
§ 56 - Územní rezerva
§ 57 - Úplné znění a koordinační výkres
§ 58  
§ 59 - Jednotný standard
§ 60 - Mapové a další podklady pro územně plánovací činnost
HLAVA III - NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Díl 1 - Obecné ustanovení
§ 61 - Druhy nástrojů územního plánování
Díl 2 - Územně plánovací podklady
Oddíl 1 - Územně analytické podklady
§ 62  
§ 63 - Údaje o území
§ 64 - Poskytování údajů o území
§ 65 - Pořizování a aktualizace územně analytických podkladů
§ 66 - Projednání územně analytických podkladů
Oddíl 2 - Územní studie
§ 67 - Účel
§ 68 - Pořízení
§ 69 - Prověření územní studie
Díl 3 - Politika architektury a stavební kultury České republiky
§ 70  
§ 71  
Díl 4 - Územně plánovací dokumentace
Oddíl 1 - Účel a základní obsahové náležitosti územně plánovací dokumentace
§ 72 - Společná ustanovení
§ 73 - Forma a závaznost územně plánovací dokumentace
§ 74 - Územní rozvojový plán
§ 75  
§ 76  
§ 77 - Zásady územního rozvoje
§ 78  
§ 79  
§ 80 - Územní plán
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85 - Regulační plán
§ 86  
Oddíl 2 - Pořízení územně plánovací dokumentace
§ 87 - Rozhodnutí o pořízení a návrh zadání
§ 88 - Projednání a schválení návrhu zadání
§ 89  
§ 90  
§ 91 - Úhrada nákladů při pořizování územně plánovací dokumentace
§ 92  
§ 93 - Návrh územně plánovací dokumentace
§ 94 - Společné jednání
§ 95 - Přeshraniční konzultace
§ 96 - Veřejné projednání
§ 97 - Připomínky
§ 98 - Vyhodnocení výsledků projednání
§ 99 - Informování zastupitelstva
§ 100 - Stanovisko k návrhu koncepce
§ 101 - Stanovisko nadřízeného orgánu
§ 102 - Úprava návrhu a opakované projednání
§ 103  
§ 104 - Vydání územně plánovací dokumentace
§ 105  
Oddíl 3 - Vyhodnocování územně plánovací dokumentace
§ 106 - Vyhodnocování uplatňování územně plánovací dokumentace
§ 107 - Zpráva o uplatňování
Oddíl 4 - Změna územně plánovací dokumentace
§ 108 - Obecná ustanovení
§ 109 - Rozhodnutí o změně
§ 110 - Posouzení podnětu
§ 111 - Zpracování a projednání změny
Oddíl 5 - Společná ustanovení
§ 112 - Zvláštní postupy
§ 113 - Zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem
§ 114 - Následky zrušení územně plánovací dokumentace
§ 115 - Souběžné pořizování územně plánovací dokumentace
Díl 5 - Vymezování zastavěného území
Oddíl 1 - Zastavěné území
§ 116  
Oddíl 2 - Vymezení zastavěného území
§ 117 - Obecná ustanovení
§ 118 - Obsah
§ 119 - Pořízení
§ 120 - Vydání
§ 121 - Změna
Oddíl 3 - Nezastavěné území
§ 122  
Díl 6 - Územní opatření
Oddíl 1 - Územní opatření o stavební uzávěře
§ 123 - Podmínky vydání
§ 124 - Obsah
Oddíl 2 - Územní opatření o asanaci území
§ 125 - Podmínky vydání
§ 126 - Obsah
Oddíl 3 - Pořizování a vydávání územních opatření
§ 127 - Pořízení
§ 128 - Vydání
§ 129 - Výjimky
Díl 7 - Úprava vztahů v území
Oddíl 1 - Plánovací smlouvy
§ 130 - Úvodní ustanovení
§ 131 - Obsah plánovací smlouvy
§ 132 - Uzavírání a přezkum plánovací smlouvy
Oddíl 2 - Náhrady za změnu v území
§ 133 - Oprávněné osoby
§ 134 - Povinné osoby
§ 135 - Způsob náhrady
§ 136 - Regresní náhrada
ČÁST ČTVRTÁ - STAVEBNÍ PRÁVO HMOTNÉ
HLAVA I - POŽADAVKY NA VÝSTAVBU
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 137  
§ 138 - Výjimky z požadavků na výstavbu
Díl 2 - Požadavky na vymezování pozemků
§ 139 - Obecné požadavky
§ 140 - Požadavky na vymezování stavebních pozemků
§ 141 - Veřejné prostranství
§ 142 - Ulice
Díl 3 - Požadavky na umisťování staveb
§ 143 - Obecné požadavky
§ 144 - Odstupy staveb
Díl 4 - Technické požadavky na stavby
§ 145 - Základní požadavky na stavby
§ 146 - Požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu stavby
§ 147 - Požadavky na požární odolnost
§ 148 - Požadavky na ochranu zdraví a životního prostředí
§ 149 - Požadavky na bezpečnost při užívání, provozu a údržbě
§ 150 - Požadavky na úsporu energie
§ 151 - Požadavky na udržitelné využití přírodních zdrojů
Díl 5 - Společná ustanovení
§ 152 - Podrobné vymezení požadavků na výstavbu
HLAVA II - POŽADAVKY NA VÝROBKY PRO STAVBY
§ 153  
HLAVA III - SYSTÉM STAVEBNĚ TECHNICKÉ PREVENCE
§ 154  
HLAVA IV - ČINNOSTI VE VÝSTAVBĚ
§ 155 - Vybrané činnosti
§ 156 - Projektová činnost
§ 157 - Projektová dokumentace a dokumentace pro povolení záměru
§ 158 - Obsah dokumentace
§ 159 - Provádění a odstraňování staveb, zařízení a terénních úprav
HLAVA V - POVINNOSTI OSOB PŘI PŘÍPRAVĚ, PROVÁDĚNÍ, UŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB, ZAŘÍZENÍ A TERÉNNÍCH ÚPRAV
§ 160 - Stavebník
§ 161  
§ 162 - Projektant
§ 163 - Zhotovitel
§ 164 - Stavbyvedoucí
§ 165 - Stavební dozor
§ 166 - Stavební deník
§ 167 - Vlastník stavby a zařízení
§ 168 - Vlastník technické infrastruktury
§ 169 - Oznámení závad a havárií staveb
ČÁST PÁTÁ - VYVLASTNĚNÍ
§ 170 - Účely vyvlastnění
ČÁST ŠESTÁ - STAVEBNÍ ŘÁD
HLAVA I - OBECNÁ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 171  
§ 172 - Způsob a forma podání a žádosti
§ 173 - Evidence a doručování
HLAVA II - ÚKONY PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
Díl 1 - Předběžná informace
§ 174  
Díl 2 - Vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu
§ 175 - Vyjádření
§ 176 - Koordinované vyjádření
§ 177 - Žádost
§ 178 - Lhůta pro vydání
§ 179 - Nové vyjádření, koordinované vyjádření a závazné stanovisko dotčeného orgánu
Díl 3 - Vyjádření vlastníka veřejné dopravní nebo technické infrastruktury
§ 180 - Žádost
§ 181 - Lhůta a způsob doručení
HLAVA III - ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU
Díl 1 - Obecná ustanovení o řízení
§ 182 - Účastníci řízení
§ 183 - Společenství vlastníků jednotek
§ 184 - Žádost
§ 185 - Vady žádosti
§ 186 - Závěr zjišťovacího řízení
§ 187 - Souhlas vlastníka
§ 188 - Vyrozumění o zahájení řízení
§ 189 - Ústní jednání
§ 190 - Námitky účastníků řízení
§ 191 - Námitky o existenci nebo rozsahu věcných práv
§ 192 - Připomínky veřejnosti
§ 193 - Posuzování záměru
§ 194 - Vyjádření stavebníka
§ 195 - Rozhodnutí o záměru
§ 196 - Lhůta pro vydání rozhodnutí
§ 197 - Povolení
§ 198 - Platnost povolení
§ 199 - Přechod povolení
§ 200 - Změna a zrušení povolení
Díl 2 - Záměr EIA
Oddíl 1 - Řízení s posouzením vlivů
§ 201 - Žádost o řízení s posouzením vlivů
§ 202 - Použití zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
§ 203 - Účastníci řízení
§ 204 - Žádost
§ 205 - Posudek
§ 206 - Přerušení řízení
§ 207 - Rozhodnutí
Oddíl 2 - Samostatné posouzení vlivů
§ 208  
Oddíl 3 - Společná ustanovení
§ 209 - Změna záměru
§ 210 - Prodloužení platnosti povolení
Díl 3 - Povolení stavby nebo zařízení a zrychlené řízení
§ 211 - Povolení stavby nebo zařízení
§ 212 - Zrychlené řízení
Díl 4 - Nestavební záměr
Oddíl 1 - Změna využití území
§ 213 - Změny vyžadující povolení
§ 214 - Změny nevyžadující povolení
§ 215 - Povolení změny využití území
Oddíl 2 - Dělení nebo scelení pozemků
§ 216 - Podmínky
§ 217 - Povolení dělení nebo scelování pozemků
Oddíl 3 - Stanovení ochranného pásma
§ 218 - Podmínky
§ 219 - Návrh opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma
§ 220 - Opatření obecné povahy nebo rozhodnutí o stanovení ochranného pásma
Díl 5 - Rámcové povolení
§ 221 - Obecná ustanovení
§ 222 - Rozsah povolení
§ 223 - Obsah rámcového povolení
Díl 6 - Změna záměru před dokončením
§ 224  
Díl 7 - Řízení o odvolání
§ 225  
§ 226 - Postup odvolacího orgánu
Díl 8 - Kontrolní prohlídka
§ 227  
HLAVA IV - ŘÍZENÍ O VÝJIMCE Z POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU
§ 228 - Rozhodování o výjimce a žádost
HLAVA V - NÁHRADA ZA ŠKODU
§ 229  
HLAVA VI - ŘÍZENÍ O UŽÍVÁNÍ
Díl 1 - Kolaudační řízení
§ 230 - Kolaudace
§ 231 - Účastníci řízení
§ 232 - Žádost
§ 233 - Posuzování žádosti
§ 234 - Závěrečná kontrolní prohlídka
§ 235 - Kolaudační rozhodnutí
Díl 2 - Předčasné užívání a zkušební provoz
§ 236 - Předčasné užívání
§ 237 - Zkušební provoz
§ 238 - Povolení předčasného užívání a zkušebního provozu
Díl 3 - Rekolaudace
§ 239 - Změna v užívání stavby
§ 240 - Povolení změny v užívání stavby
§ 241 - Zrychlené řízení o změně v užívání stavby
§ 242  
§ 243 - Změna v užívání drobné a jednoduché stavby
§ 244 - Povolení změny v užívání drobné a jednoduché stavby
§ 245 - Pasport stavby
Díl 4 - Společná ustanovení
§ 246  
HLAVA VII - ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB A TERÉNNÍCH ÚPRAV
Díl 1 - Řízení o povolení odstranění
§ 247 - Podmínky odstraňování staveb
§ 248 - Žádost o povolení odstranění stavby
§ 249 - Povolení odstranění stavby
Díl 2 - Nařízení odstranění
Oddíl 1 - Řízení o nařízení odstranění stavby
§ 250 - Obecné ustanovení
§ 251 - Oznámení o zahájení řízení
§ 252 - Rozhodnutí o nařízení odstranění stavby
§ 253 - Obnovení předcházejícího stavu stavby a odstranění stavby na základě rozhodnutí soudu
Oddíl 2 - Postupy související s řízením o nařízení odstranění stavby
§ 254 - Obecné ustanovení
§ 255 - Dodatečné povolení
§ 256  
§ 257  
§ 258 - Opakované řízení a nové povolení
§ 259  
§ 260 - Povolení prodloužení doby trvání stavby
Díl 3 - Společná ustanovení
§ 261  
§ 262  
HLAVA VIII - MIMOŘÁDNÉ POSTUPY
§ 263 - Mimořádné opatření
§ 264 - Obnova
§ 265 - Společná ustanovení
HLAVA IX - NÁLEZ
§ 266  
ČÁST SEDMÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉMY VEŘEJNÉ SPRÁVY
§ 267 - Základní ustanovení
§ 268 - Portál stavebníka
§ 269 - Národní geoportál územního plánování
§ 270 - Evidence stavebních postupů
§ 271 - Evidence elektronických dokumentací
§ 272 - Přístup do evidencí
§ 273 - Informační systém identifikačního čísla stavby
§ 274 - Informační systém stavebního řízení
§ 275 - Spisová služba
ČÁST OSMÁ - VÝKON ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH INSPEKTORŮ
§ 276  
§ 277 - Podmínky výkonu činnosti
§ 278 - Žádost o udělení oprávnění
§ 279 - Bezúhonnost
§ 280 - Doba platnosti a zánik oprávnění
§ 281 - Zrušení oprávnění
§ 282 - Výkon činnosti autorizovaného inspektora
§ 283  
§ 284 - Práva a povinnosti autorizovaného inspektora
§ 285 - Příprava a provádění zkoušek
§ 286 - Působnost Nejvyššího stavebního úřadu
ČÁST DEVÁTÁ - KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
HLAVA I - KONTROLA VE VĚCECH ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
§ 287 - Působnost
§ 288 - Předmět kontroly
§ 289 - Nápravná opatření
§ 290 - Kontrola výkonu samostatné působnosti
HLAVA II - KONTROLA VE VĚCECH STAVEBNÍHO ŘÁDU
Díl 1 - Stavební kontrola
§ 291 - Obecné ustanovení
§ 292 - Kontrola
§ 293 - Vstup na pozemek a do stavby
§ 294 - Zakazující opatření
§ 295 - Opatření k nápravě
§ 296 - Provedení opatření k nápravě
§ 297 - Opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
Díl 2 - Kontrola výkonu působnosti stavebních úřadů
§ 298 - Působnost
§ 299 - Nápravná opatření
HLAVA III - KONTROLA VÝKONU PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ PROVÁDĚCÍHO PRÁVNÍHO PŘEDPISU
§ 300  
ČÁST DESÁTÁ - PŘESTUPKY
§ 301 - Přestupky osob
§ 302 - Přestupky vybraných osob
§ 303 - Přestupky fyzických osob
§ 304 - Společná ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - SOUDNÍ PŘEZKUM
§ 305 - Postavení stavebníka a vlastníka stavby
§ 306 - Lhůta pro podání žaloby
§ 307 - Nepřípustnost
§ 308 - Odkladný účinek
§ 309 - Rozhodnutí o žalobě
§ 310 - Přezkum územního rozvojového plánu
ČÁST DVANÁCTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 311 - Vztah ke správnímu řádu
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Přechodná ustanovení k úřadům a úředníkům
§ 312  
§ 313  
§ 314  
§ 315  
Díl 2 - Přechodná ustanovení k územnímu plánování
§ 316 - Obecná ustanovení
§ 317 - Územně plánovací podklady
§ 318 - Politika územního rozvoje České republiky a Politika architektury a stavební kultury České republiky
§ 319 - Územní rozvojový plán
§ 320 - Zásady územního rozvoje
§ 321 - Územní plán a regulační plán
§ 322 - Územně plánovací dokumentace schválené přede dnem 1. ledna 2007
§ 323 - Pořizování územně plánovací dokumentace
§ 324 - Nepoužití některých částí územně plánovací dokumentace
§ 325 - Zastavěné území
§ 326 - Územní opatření
§ 327 - Úprava vztahů k území
§ 328 - Řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části
Díl 3 - Přechodné ustanovení k dokumentacím a projektovým dokumentacím
§ 329  
Díl 4 - Přechodná ustanovení ke stavebnímu řádu
§ 330  
§ 331 - Soudní řízení
Díl 5 - Přechodné ustanovení ke stanovení územních pracovišť
§ 332  
HLAVA III - ZMOCŇOVACÍ USTANOVENÍ
§ 333  
HLAVA IV - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 334  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 335  
Příloha č. 1 - Drobné stavby
Příloha č. 2 - Jednoduché stavby
Příloha č. 3 - Vyhrazené stavby
Příloha č. 4 - Obsah a struktura vyhodnocení vlivů a vyhodnocení vlivů na životní prostředí
Příloha č. 5 - Obsah a struktura územního rozvojového plánu
Příloha č. 6 - Obsah a struktura zásad územního rozvoje
Příloha č. 7 - Obsah a struktura územního plánu
Příloha č. 8 - Obsah a struktura regulačního plánu
Příloha č. 9 - Jednotný standard zásad územního rozvoje, územního plánu, regulačního plánu a vymezení zastavěného území
Zavřít
MENU