273/2021 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Částka: 119 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. července 2021 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 12. července 2021 Nabývá účinnosti: 7. srpna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 445/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

273

 

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2021
o podrobnostech nakládání s odpady

 

 

        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 8 odst. 2, § 9 odst. 7, § 15 odst. 5, § 17 odst. 4, § 18 odst. 1 a 6, § 19 odst. 2 a 5, § 20 odst. 6, § 22 odst. 7, § 30 odst. 1, § 31 odst. 1 písm. b) a odst. 4, § 32 odst. 1 písm. a) a b), § 33 odst. 1 písm. b), § 34 odst. 1 písm. b) a odst. 7, § 35 odst. 3, § 36 odst. 1 písm. b) a odst. 5 písm. b), § 37 odst. 1 písm. c) a odst. 6, § 40 odst. 5, § 41 odst. 3 písm. f) a odst. 6, § 46 odst. 2 písm. c), § 48 odst. 3, § 59 odst. 7, § 63 odst. 2, 4 a 6, § 64 odst. 6, § 66 odst. 1 písm. a) a odst. 4, § 67 odst. 1 písm. b), odst. 2 a odst. 3, § 68 odst. 3, 5 a 6, § 69 odst. 2, odst. 3 písm. i) a m) a odst. 4, § 71 odst. 2 a 4, § 78 odst. 7, § 79 odst. 6, § 81 odst. 4, § 82 odst. 7, § 83 odst. 4, § 84 odst. 2, § 85§ 86 odst. 4, § 89 odst. 5, § 90 odst. 5, § 91 odst. 3, § 92 odst. 3 písm. a), § 94 odst. 2 a 4, § 95 odst. 1, 3 a 7, § 96 odst. 7, § 106 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, (dále jen „zákon“):

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Základní pojmy
ČÁST DRUHÁ - PODROBNOSTI PROVOZU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
§ 3 - Požadavky na zařízení určená pro nakládání s odpady a jejich provoz
ČÁST TŘETÍ - ŠKOLNÍ SBĚR
§ 4 - Předání údajů o převzatých odpadech
ČÁST ČTVRTÁ - POVINNOSTI PŘI JEDNOTLIVÝCH ZPŮSOBECH NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
HLAVA I - SOUSTŘEĎOVÁNÍ ODPADU
§ 5 - Technické podmínky soustřeďování odpadu
HLAVA II - VYUŽÍVÁNÍ ODPADU
Díl 1 - Zasypávání
§ 6 - Obecné podmínky zasypávání
§ 7 - Podmínky využití strusky ze spalování ostatních odpadů k zasypávání
Díl 2 - Energetické využití odpadů
§ 8 - Podmínky pro energetické využití odpadů
HLAVA III - ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ
Díl 1 - Omezení odstraňování odpadů
§ 9  
Díl 2 - Odstraňování odpadů skládkováním
§ 10 - Technické požadavky na skládky
§ 11 - Podmínky ukládání odpadů na skládku
§ 12  
§ 13  
§ 14 - Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku, a výjimky ze zákazu ukládání odpadů na skládku
§ 15 - Odpady, které je zakázáno ukládat na skládku od roku 2030, a výjimky ze zákazu ukládání odpadů na skládku
§ 16 - Technické zabezpečení skládky, uzavírání a rekultivace skládky
ČÁST PÁTÁ - PŘEPRAVA ODPADŮ
§ 17 - Označení motorových vozidel přepravujících odpad
§ 18 - Přeprava odpadů z České republiky podléhající postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu
§ 19 - Přeprava odpadů do České republiky podléhající postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu
§ 20 - Přeprava odpadů podléhající postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu k předběžnému využití s následným jiným než předběžným využitím v České republice
§ 21 - Dovoz odpadů podléhající postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu ze třetí země
§ 22 - Tranzitní přeprava odpadů podléhající postupu předchozího písemného oznámení a souhlasu přes území České republiky
§ 23 - Společná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚDAJE O ODPADU, ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU, EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ
§ 24 - Údaje o odpadu a základní popis odpadu
§ 25  
§ 26 - Vedení průběžné evidence
§ 27 - Ohlašování
§ 28  
§ 29 - Kontrola a zpracování hlášení
§ 30 - Zasílání informací ministerstvu
§ 31 - Přidělování identifikačních čísel zařízení a identifikačních čísel obchodníka s odpady
§ 32 - Ohlašování Ministerstvem obrany nebo jím zřízenou organizací pro správu a provoz objektů důležitých pro obranu státu
ČÁST SEDMÁ - POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S NĚKTERÝMI DRUHY ODPADU
HLAVA I - KOMUNÁLNÍ ODPAD
§ 33 - Rozsah zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů a způsob výpočtu plnění cílů
§ 34 - Biologický odpad
§ 35 - Papír, plasty, sklo, kovy a jedlé oleje a tuky
§ 36  
§ 37 - Nebezpečné komunální odpady
§ 38 - Oznámení o převzatých komunálních odpadech
HLAVA II - NEBEZPEČNÉ ODPADY
§ 39 - Označování nebezpečného odpadu a identifikační list nebezpečného odpadu
§ 40 - Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
HLAVA III - VYBRANÉ KOVOVÉ ODPADY
§ 41 - Vybrané kovové odpady
HLAVA IV - STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY
§ 42 - Nakládání s vybouranými stavebními materiály při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby
HLAVA V - BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY
§ 43 - Biologicky rozložitelné odpady a vstupní suroviny
§ 44 - Zařízení určená k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
§ 45 - Technické požadavky na vybavení a provoz zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
§ 46 - Technologické požadavky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů při kompostování
§ 47  
§ 48 - Technologické požadavky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů při vermikompostování
§ 49 - Technologické požadavky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů při anaerobní digesci
§ 50 - Požadavky na ověření technologie biologického zpracování biologicky rozložitelných odpadů z hlediska účinnosti hygienizace
§ 51 - Výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
§ 52 - Limitní hodnoty koncentrací rizikových látek a limitní hodnoty pro indikátorové organismy ve výstupech ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
§ 53 - Kritéria, při jejichž splnění přestávají být výstupy ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady odpadem
HLAVA VI - KOMUNITNÍ KOMPOSTOVÁNÍ
§ 54 - Technologické požadavky na zpracování rostlinných zbytků v komunitní kompostárně a technické požadavky na její vybavení
§ 55 - Provozní deník komunitní kompostárny
§ 56 - Evidence a ohlašování množství zpracovaných rostlinných zbytků
HLAVA VII - KALY Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
§ 57 - Požadavky na ověření technologie úpravy kalů z hlediska účinnosti hygienizace
§ 58 - Podmínky soustřeďování a označování kalů
§ 59 - Technické podmínky použití upravených kalů na zemědělské půdě
§ 60 - Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků, které mohou být do zemědělské půdy přidány v průběhu 10 let
§ 61 - Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v upravených kalech a mikrobiologická kritéria pro použití upravených kalů na zemědělské půdě
§ 62 - Postupy analýzy kalů a půdy, včetně metod odběru vzorků
§ 63  
§ 64 - Program použití kalů
HLAVA VIII - POLYCHLOROVANÉ BIFENYLY
§ 65 - Metody pro stanovení celkové koncentrace polychlorovaných bifenylů v látkách, které je obsahují
§ 66 - Podmínky pro dekontaminaci zařízení
§ 67 - Způsob označování zařízení obsahujících polychlorované bifenyly
§ 68 - Způsob označování dekontaminovaných zařízení
§ 69 - Způsob prokazování existence polychlorovaných bifenylů, evidence zařízení a látek s obsahem polychlorovaných bifenylů a způsob ohlašování
HLAVA IX - ODPAD RTUTI
§ 70 - Ohlašování, osvědčení a výkaz
§ 71 - Odstraňování odpadní rtuti
HLAVA X - ODPADY ZE ZDRAVOTNÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE
§ 72  
§ 73  
§ 74 - Úprava odpadů ze zdravotní a veterinární péče
§ 75 - Odpad léčiv z domácností
HLAVA XI - ODPADNÍ OLEJ
§ 76 - Odpadní olej
ČÁST OSMÁ - EKONOMICKÉ NÁSTROJE
§ 77 - Technologické odpady
ČÁST DEVÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 78 - Oznámení
§ 79 - Přechodná ustanovení
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
ČÁST DESÁTÁ - ÚČINNOST
§ 84  
Příloha č. 1 - Obsah provozního řádu zařízení
Příloha č. 2 - Náležitosti provozního deníku
Příloha č. 3 - Formulář předání údajů o odpadech v rámci školního sběru
Příloha č. 4 - Seznam odpadů, jejichž ukládání na skládku, využívání k zasypávání, využívání jako technologického materiálu pro technické zabezpečení skládek nebo pro účely uzavírání a rekultivace skládek je omezeno
Příloha č. 5 - Kritéria pro využívání odpadů k zasypávání
Příloha č. 6 - Kritéria pro využívání strusky k zasypávání
Příloha č. 7 - Podíly odpadu vznikajícího při úpravě odděleně soustřeďovaných recyklovatelných komunálních odpadů, který může být spalován v zařízení na energetické využití, nebo odstraněny
Příloha č. 8 - Přípustné způsoby a postupy úpravy před uložením na skládku
Příloha č. 9 - Mísitelnost odpadů ukládaných na skládky
Příloha č. 10 - Kritéria pro obsah škodlivin v odpadech ukládaných na skládky, využívaných k rekultivaci skládek
Příloha č. 11 - Seznam odpadů, které mohou být využívány jako technologický materiál pro technické zabezpečení skládek, k vytváření vyrovnávací vrstvy pod uzavírací těsnicí vrstvou skládky, odplyňovací vrstvy, uzavírací těsnicí vrstvy skládky, ochranné vrstvy skládky a svrchní rekultivační vrstvy skládky
Příloha č. 12 - Údaje o předávající osobě a odpadu a základní popis odpadu
Příloha č. 13 - Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence
Příloha č. 14 - Průběžná evidence odpadů v zařízení určeném pro nakládání s odpady, které přijímá vybrané kovové odpady
Příloha č. 15 - Hlášení údajů o zařízení pro nakládání s odpady a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení
Příloha č. 16 - Hlášení údajů o činnosti obchodníka s odpady, zprostředkovatele nakládání s odpady, dopravce odpadů a údajů o zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení činnosti
Příloha č. 17 - Hlášení krajského úřadu o vydaných rozhodnutích podle zákona, o ohlášených údajích o zařízeních, o obchodnících, přidělovaných identifikačních číslech zařízení a obchodníků a hlášení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných rozhodnutích podle zákona
Příloha č. 18 - Způsob výpočtu plnění cíle obce
Příloha č. 19 - Formulář pro oznámení o komunálních odpadech převzatých zařízením od fyzických osob obci, na jejímž území odpad vznikl
Příloha č. 20 - Označování nebezpečných odpadů
Příloha č. 21 - Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu
Příloha č. 22 - Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR
Příloha č. 23 - Vymezení kovových odpadů
Příloha č. 24 - Vybourané stavební materiály, výrobky, vedlejší produkty a stavební a demoliční odpady, které musí být soustřeďovány odděleně
Příloha č. 25 - Biologicky rozložitelné odpady
Příloha č. 26 - Obsah provozního řádu zařízení k využívání biologicky rozložitelných odpadů
Příloha č. 27 - Teplotní režimy při hygienizaci
Příloha č. 28 - Limitní hodnoty indikátorových mikroorganismů
Příloha č. 29 - Zařazování výstupů ze zařízení určeného k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady do skupin
Příloha č. 30 - Požadavky na výstupy ze zařízení určených k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Příloha č. 31 - Podrobnosti o vzorkování výstupů ze zařízení pro biologické zpracování biologicky rozložitelných odpadů
Příloha č. 32 - Požadavky na obsah průvodní dokumentace pro výstupy ze zařízení určených pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, které přestávají být odpadem
Příloha č. 33 - Obsah provozního deníku komunitní kompostárny
Příloha č. 34 - Průběžná evidence o množství přijatých a zpracovaných rostlinných zbytků v komunitní kompostárně
Příloha č. 35 - Hlášení o množství zpracovaných rostlinných zbytků
Příloha č. 36 - Označení kalu
Příloha č. 37 - Evidenční list využití kalů v zemědělství
Příloha č. 38 - Mezní hodnoty koncentrací vybraných rizikových látek a prvků v kalech pro jejich použití na zemědělské půdě (ukazatele pro hodnocení kalů)
Příloha č. 39 - Minimální četnost chemických a mikrobiologických analýz kalů využívaných na zemědělské půdě za rok
Příloha č. 40 - Metody stanovení koncentrace polychlorovaných bifenylů
Příloha č. 41 - Postup dekontaminace zařízení obsahujícího polychlorované bifenyly
Příloha č. 42 - Vzory štítku označujícího zařízení obsahujícího polychlorované bifenyly a štítku označujícího zařízení dekontaminované od polychlorovaných bifenylů
Příloha č. 43 - Evidenční list pro inventarizaci zařízení obsahujících polychlorované bifenyly PCB a odpadů PCB podle § 83 odst. 1 zákona
Příloha č. 44 - Formulář pro ohlašování údajů podle čl. 12 odst. 1 písm. a) až c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/852
Příloha č. 45 - Vzor osvědčení podle čl. 14 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/852
Příloha č. 46 - Vzor výkazu podle čl. 14 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2017/852
Příloha č. 47 - Zvláštní požadavky na uložení odpadní rtuti
Příloha č. 48 - Náležitosti pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotnictví a veterinární péče
Příloha č. 49 - Kategorie zaměstnanců pro účely školení ohledně nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče a obsah tohoto školení
Příloha č. 50 - Třídy úrovně účinnosti dekontaminace odpadů
Příloha č. 51 - Formulář pro předání údajů o množství odpadů léčiv z domácností
Příloha č. 52 - Technologické odpady
Zavřít
MENU