261/2021 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Částka: 113 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 9. července 2021 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. června 2021 Nabývá účinnosti: 1. února 2022 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 197/2024 Sb. s účinností od 1. července 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

261

ZÁKON
ze dne 1. června 2021,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o České obchodní inspekci

 

Čl. I

 

        V zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 452/2016 Sb., zákona č. 65/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 264/2017 Sb. a zákona č. 238/2020 Sb., se § 13a zrušuje.

 

ČÁST DRUHÁ

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna horního zákona
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o právu petičním
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. XIV  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Čl. XV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. XVI  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
Čl. XVII  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. XVIII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o Státním fondu kultury České republiky
Čl. XXII  
Čl. XXIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna notářského řádu
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o užitných vzorech
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o neperiodických publikacích
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XL  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o advokacii
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. L  
Čl. LI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna tiskového zákona
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o námořní plavbě
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury
Čl. LX  
Čl. LXI - Přechodné ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Čl. LXII  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o obcích
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o krajích
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna plemenářského zákona
Čl. LXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
Čl. LXIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státním fondu podpory investic
Čl. LXX  
Čl. LXXI - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. LXXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna krizového zákona
Čl. LXXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. LXXIV  
Čl. LXXV - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. LXXVI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. LXXVII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. LXXVIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. LXXIX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. LXXX  
Čl. LXXXI - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. LXXXII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna energetického zákona
Čl. LXXXIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. LXXXIV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. LXXXV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu
Čl. LXXXVI  
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. LXXXVII  
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna exekučního řádu
Čl. LXXXVIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. LXXXIX  
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. XC  
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona č. 196/2009 Sb.
Čl. XCI  
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna vodního zákona
Čl. XCII  
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pohřebnictví
Čl. XCIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna knihovního zákona
Čl. XCIV  
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. XCV  
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XCVI  
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ochraně označení původu a zeměpisných označení
Čl. XCVII  
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o obalech
Čl. XCVIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. XCIX  
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. C  
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. CI  
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. CII  
Čl. CIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. CIV  
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. CV  
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o válečných veteránech
Čl. CVI  
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. CVII  
ČÁST STÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Čl. CVIII  
ČÁST STO PRVNÍ - Změna transplantačního zákona
Čl. CIX  
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. CX  
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o zoologických zahradách
Čl. CXI  
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o Antarktidě
Čl. CXII  
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochranných známkách
Čl. CXIII  
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o uznávání odborné kvalifikace
Čl. CXIV  
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o místním referendu
Čl. CXV  
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. CXVI  
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o rybářství
Čl. CXVII  
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. CXVIII  
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. CXIX  
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. CXX  
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. CXXI  
Čl. CXXII - Přechodná ustanovení
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna školského zákona
Čl. CXXIII  
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna branného zákona
Čl. CXXIV  
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. CXXV  
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. CXXVI  
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích
Čl. CXXVII  
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. CXXVIII  
ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o ověřování
Čl. CXXIX  
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. CXXX  
ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. CXXXI  
ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. CXXXII  
ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. CXXXIII  
ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. CXXXIV  
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. CXXXV  
ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vyvlastnění
Čl. CXXXVI  
ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. CXXXVII  
ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. CXXXVIII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o léčivech
Čl. CXXXIX  
ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
Čl. CXL  
ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Čl. CXLI  
ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. CXLII  
Čl. CXLIII - Přechodná ustanovení
ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. CXLIV  
ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. CXLV  
Čl. CXLVI - Přechodné ustanovení
ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. CXLVII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Čl. CXLVIII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o krajském referendu
Čl. CXLIX  
ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Čl. CL  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Čl. CLI  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Čl. CLII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. CLIII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. CLIV  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evropské občanské iniciativě
Čl. CLV  
Čl. CLVI - Přechodná ustanovení
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. CLVII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Čl. CLVIII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizi
Čl. CLIX  
Čl. CLX - Přechodné ustanovení
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. CLXI  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o obětech trestných činů
Čl. CLXII  
ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. CLXIII  
ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státním občanství České republiky
Čl. CLXIV  
ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. CLXV  
ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Čl. CLXVI  
ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. CLXVII  
ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. CLXVIII  
ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o hazardních hrách
Čl. CLXIX  
ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Čl. CLXX  
ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Čl. CLXXI  
ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna atomového zákona
Čl. CLXXII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Čl. CLXXIII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení
Čl. CLXXIV  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona č. 424/2010 Sb.
Čl. CLXXV  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronické identifikaci
Čl. CLXXVI  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
Čl. CLXXVII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o právu na digitální služby
Čl. CLXXVIII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona č. 47/2020 Sb.
Čl. CLXXIX  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. CLXXX  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Čl. CLXXXI  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. CLXXXII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. CLXXXIII  
Zavřít
MENU