541/2020 Sb.Zákon o odpadech

Částka: 222 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 1. prosince 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

541

ZÁKON
ze dne 1. prosince 2020
o odpadech

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Účel a předmět úpravy

 

        (1) Účelem tohoto zákona je zajistit vysokou úroveň ochrany životního prostředí a zdraví lidí a trvale udržitelné využívání přírodních zdrojů předcházením vzniku odpadů a nakládáním s nimi v souladu s hierarchií odpadového hospodářství za současné sociální únosnosti a ekonomické přijatelnosti tak, aby bylo dosaženo cílů odpadového hospodářství stanovených v příloze č. 1 k tomuto zákonu a umožněn přechod k oběhovému hospodářství.

 

        (2) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

 

a)   pravidla pro předcházení vzniku odpadu a pro nakládání s ním,

b)   práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a

c)    působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.

 

§ 2

 

Působnost zákona

 

        (1) Tento zákon se nevztahuje na

 

a)   emise látek znečišťujících ovzduší,

b)   radioaktivní odpady,

c)    výbušniny, střelivo a munici,

d)   exkrementy, slámu a jiné přírodní látky ze zemědělské výroby nebo lesnictví, které

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel a předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
§ 3 - Odpadové hospodářství a jeho hierarchie
§ 4 - Odpad
§ 5 - Původce odpadu
§ 6 - Zařazování odpadu
§ 7 - Nebezpečný odpad a ostatní odpad
§ 8 - Vedlejší produkt
§ 9 - Ukončení odpadového režimu
§ 10  
§ 11 - Vymezení některých dalších pojmů
§ 12 - Předcházení vzniku odpadu
ČÁST DRUHÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
HLAVA I - VŠEOBECNÉ POVINNOSTI
§ 13 - Obecné povinnosti při nakládání s odpady
§ 14 - Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem
HLAVA II - POVINNOSTI PŮVODCE ODPADU A PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ
§ 15 - Povinnosti původce odpadu
§ 16 - Provozovatel zařízení
§ 17 - Povinnosti provozovatele zařízení
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Školní sběr
HLAVA III - PROVOZ ZAŘÍZENÍ URČENÝCH PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A POVOLENÍ K OBCHODOVÁNÍ S ODPADY
§ 21 - Provoz zařízení určených pro nakládání s odpady
§ 22 - Povolení provozu zařízení
§ 23 - Revize povolení provozu zařízení
§ 24 - Přechod práv a povinností z povolení provozu zařízení
§ 25 - Změna, zrušení a zánik povolení provozu zařízení
§ 26 - Povolení k obchodování s odpady
§ 27 - Omezení vydání povolení
HLAVA IV - VZORKOVÁNÍ A ZKOUŠKY ODPADU
§ 28  
§ 29  
HLAVA V - JEDNOTLIVÉ ZPŮSOBY NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Díl 1 - Soustřeďování, skladování a sběr odpadu
§ 30 - Soustřeďování odpadu
§ 31 - Skladování odpadu
§ 32 - Sběr odpadu
Díl 2 - Úprava odpadu
§ 33  
Díl 3 - Využití odpadu
§ 34 - Obecná ustanovení
§ 35 - Energetické využití odpadu
Díl 4 - Odstranění odpadu
§ 36 - Obecná ustanovení
§ 37 - Odstranění odpadu skládkováním
§ 38  
§ 39 - Povinnosti provozovatele skládky
§ 40 - Zákaz ukládání využitelných odpadů na skládku
§ 41 - Zabezpečení ochrany životního prostředí a zdraví lidí při ukládání odpadu na skládku
§ 42 - Rezerva na zajištění rekultivace a následné péče o skládku
§ 43  
Díl 5 - Obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady
§ 44 - Obchodování s odpady
§ 45 - Zprostředkování nakládání s odpady
Díl 6 - Přeprava odpadu
Oddíl 1 - Povinnosti při přepravě odpadu
§ 46  
Oddíl 2 - Přeshraniční přeprava odpadu
§ 47 - Základní povinnosti
§ 48 - Oznámení o přeshraniční přepravě odpadů
§ 49 - Souhlas, zákaz a námitka
§ 50 - Zahájení přeshraniční přepravy odpadů
§ 51 - Změny v přeshraniční přepravě po odsouhlasení a zrušení souhlasu
§ 52 - Povinnost zpětného převzetí
Oddíl 3 - Finanční záruka při přeshraniční přepravě odpadu
§ 53 - Obecná ustanovení
§ 54 - Způsob provedení finanční záruky
§ 55 - Výpočet finanční záruky
§ 56 - Použití finanční záruky
§ 57 - Vrácení záruční listiny
§ 58 - Zvláštní ustanovení
HLAVA VI - NAKLÁDÁNÍ S VYBRANÝMI DRUHY ODPADU
Díl 1 - Komunální odpad a další odpady v obecním systému
§ 59 - Obecní systém
§ 60  
§ 61 - Povinnosti osob při předávání odpadu a movitých věcí do obecního systému
§ 62 - Povinnosti podnikajících fyzických osob a právnických osob při nakládání s komunálním odpadem
Díl 2 - Biologicky rozložitelný odpad, komunitní kompostování, kaly a sedimenty
§ 63 - Povinnosti při nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
§ 64 - Malé zařízení
§ 65 - Komunitní kompostování
§ 66  
§ 67 - Kaly
§ 68 - Úprava kalů před použitím na zemědělské půdě
§ 69 - Povinnosti při používání kalů na zemědělské půdě
§ 70 - Sedimenty
Díl 3 - Nebezpečný odpad
§ 71 - Balení a označování nebezpečných odpadů
§ 72 - Mísení nebezpečných odpadů
§ 73 - Pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
§ 74  
§ 75 - Zánik a odejmutí pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
§ 76 - Postup hodnocení nebezpečných vlastností odpadu
§ 77 - Kontrola hodnocení nebezpečných vlastností odpadu, pozastavení platnosti osvědčení a odejmutí osvědčení
§ 78 - Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
§ 79  
Díl 4 - Odpad z výroby oxidu titaničitého
§ 80  
Díl 5 - Polychlorované bifenyly
§ 81  
§ 82  
§ 83  
Díl 6 - Odpad perzistentních organických znečišťujících látek
§ 84  
Díl 7 - Odpad obsahující azbest
§ 85  
Díl 8 - Odpad rtuti
§ 86  
Díl 9 - Odpady s obsahem radionuklidů
§ 87  
Díl 10 - Odpady ze zdravotní a veterinární péče
§ 88  
§ 89  
§ 90  
Díl 11 - Odpad léčiv z domácností
§ 91  
Díl 12 - Odpadní olej
§ 92  
Díl 13 - Recyklace lodí
§ 93  
ČÁST TŘETÍ - PRŮBĚŽNÁ EVIDENCE A OHLAŠOVÁNÍ
§ 94  
§ 95  
§ 96  
ČÁST ČTVRTÁ - PLÁNY ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
§ 97 - Společná ustanovení
§ 98 - Plán odpadového hospodářství České republiky
§ 99  
§ 100 - Plán odpadového hospodářství kraje
§ 101  
§ 102  
ČÁST PÁTÁ - POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU
HLAVA I - POPLATEK
§ 103 - Subjekt poplatku
§ 104 - Předmět poplatku
§ 105 - Osvobození od poplatku
§ 106 - Základ poplatku
§ 107 - Sazba poplatku
§ 108 - Výpočet poplatku
§ 109 - Poplatkové období
§ 110 - Rozpočtové určení poplatku
HLAVA II - SPRÁVCE POPLATKU A SPRÁVA POPLATKU
§ 111 - Obecná ustanovení
§ 112 - Plátce poplatku
§ 113 - Vyúčtování
§ 114 - Splatnost poplatku
§ 115 - Úrok z prodlení
ČÁST ŠESTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY
HLAVA I - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
§ 116  
HLAVA II - PŘESTUPKY
§ 117 - Přestupky fyzických osob
§ 118 - Přestupky původce odpadu
§ 119  
§ 120  
§ 121 - Další přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 122 - Přestupky obce
§ 123 - Společná ustanovení
§ 124  
§ 125  
ČÁST SEDMÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 126 - Správní orgány vykonávající státní správu v oblasti odpadového hospodářství
§ 127 - Ministerstvo
§ 128 - Informační systém odpadového hospodářství
§ 129 - Ministerstvo průmyslu a obchodu
§ 130 - Ministerstvo zemědělství
§ 131 - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
§ 132 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 133 - Krajská hygienická stanice
§ 134 - Inspekce
§ 135 - Celní úřad
§ 136 - Provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem
§ 137 - Zadržení odpadu a dopravního prostředku při provádění kontroly přepravy odpadů celním úřadem
§ 138 - Postup při zadržení odpadu a dopravního prostředku
§ 139 - Námitka proti zadržení odpadu a dopravního prostředku
§ 140 - Vrácení zadrženého odpadu a dopravního prostředku
§ 141 - Náhrada nákladů
§ 142 - Součinnost celního úřadu s jinými orgány
§ 143 - Generální ředitelství cel
§ 144 - Policie České republiky
§ 145 - Krajský úřad
§ 146 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností
§ 147 - Obecní úřad
§ 148 - Újezdní úřad
§ 149 - Poskytování údajů o fyzických osobách
§ 150 - Kontrola v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s odpady
ČÁST OSMÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ
§ 151 - Společná ustanovení
§ 152  
§ 153 - Přechodná ustanovení
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158 - Zrušovací ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
§ 159  
Příloha č. 1 - Cíle odpadového hospodářství
Příloha č. 2 - Katalog činností
Příloha č. 3 - Náležitosti žádosti o povolení a povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, náležitosti žádosti o souhlas a udělení souhlasu s provozem malého zařízení, náležitosti žádosti o povolení provozu skládky odpadů, náležitosti žádosti o povolení a povolení k obchodování s odpady a náležitosti zprávy o revizi
Příloha č. 4 - Seznam zařízení k využití odpadu, která smí být provozována bez povolení provozu zařízení
Příloha č. 5 - Způsoby využití odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho využitím
Příloha č. 6 - Způsoby odstranění odpadu a úpravy a skladování odpadu před jeho odstraněním
Příloha č. 7 - Výše požadované energetické účinnosti a vzorec pro její výpočet
Příloha č. 8 - Způsob a podmínky stanovení druhu a výše finanční záruky podle článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 poskytované ve prospěch ministerstva a informace a dokumentace nezbytné pro stanovení výše krytí
Příloha č. 9 - Sazba základního poplatku za ukládání odpadů na skládku a procenta, kterými se rozpočty podílejí na výnosu poplatků Kč/t (kalendářní rok)
Příloha č. 10 - Parametr biologické stability
Příloha č. 11 - Obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Příloha č. 12 - Množství odpadů, na které se vztahuje výjimka podle § 157
Zavřít
MENU