225/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 082 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. července 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 541/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

225

ZÁKON
ze dne 27. června 2017,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna stavebního zákona

 

Čl. I

 

        Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. b) se za slovo „rozhodnutím“ vkládají slova „ , společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje (dále jen „společné povolení“),“.

        2.  V § 2 odst. 1 písm. k) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a zásobníky plynu“.

        3.  V § 2 odst. 2 písm. e) se slova „a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem (dále jen „bezbariérové užívání stavby“)“ nahrazují slovy „ , technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna stavebního zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna horního zákona
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. XII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. XIII  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna lesního zákona
Čl. XIV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o oceňování majetku
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna energetického zákona
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XXVI  
Čl. XXVII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna vodního zákona
Čl. XXX  
Čl. XXXI - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. XXXII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o státních hranicích
Čl. XXXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. XXXVII  
Čl. XXXVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XXXIX  
Čl. XL - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna správního řádu
Čl. XLI  
Čl. XLII - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. XLIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XLIV  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o inspekci práce
Čl. XLV  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem
Čl. XLVI  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Čl. XLVII  
Čl. XLVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. L  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. LI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna katastrálního zákona
Čl. LII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. LIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vyvlastnění
Čl. LIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. LV  
Zavřít
MENU