183/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Částka: 066 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. června 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. června 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 269/2021 Sb. s účinností od 2. srpna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

183

ZÁKON
ze dne 9. června 2017,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna trestního řádu

 

Čl. I

 

        Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 57/1965 Sb., zákona č. 58/1969 Sb., zákona č. 149/1969 Sb., zákona č. 48/1973 Sb., zákona č. 29/1978 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 178/1990 Sb., zákona č. 303/1990 Sb., zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 115/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 154/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 214/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 8/1995 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 150/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 166/1998 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 77/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 424/2001 Sb., zákona č. 200/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 283/2004 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 45/2005 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 239/2005 Sb., zákona č. 394/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 321/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 179/2007 Sb., zákona č. 345/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 90/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 135/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 457/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 163/2010 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 219/2010 Sb., zákona č. 150/2011 Sb., zákona č. 181/2011 Sb., zákona č. 207/2011 Sb., zákona č. 330/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 45/2013 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 141/2014 Sb., zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 150/2016 Sb., zákona č. 163/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 455/2016 Sb., zákona č. 55/2017 Sb., zákona č. 56/2017 Sb., zákona č. 57/2017 Sb., zákona č. 58/2017 Sb. a zákona č. 59/2017 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna trestního řádu
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o znalcích a tlumočnících
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna horního zákona
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hornické činnosti
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o právu shromažďovacím
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o metrologii
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o cenách
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXI  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o životním prostředí
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o bankách
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o komoditních burzách
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona na ochranu zvířat proti týrání
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. XXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o užitných vzorech
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna puncovního zákona
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o České národní bance
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o stavebním spoření
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o působnosti Správy státních hmotných rezerv
Čl. XXXIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o penzijním připojištění
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o neperiodických publikacích
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. XLIX  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna lesního zákona
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o krmivech
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně chmele
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. LIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o lihu
Čl. LX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o potravinách
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hnojivech
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o návykových látkách
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. LXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. LXIX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o nouzových zásobách ropy
Čl. LXX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ozbrojených silách České republiky
Čl. LXXI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. LXXII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zajišťování obrany České republiky
Čl. LXXIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o azylu
Čl. LXXIV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců
Čl. LXXV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. LXXVI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. LXXVII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. LXXVIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o poštovních službách
Čl. LXXIX  
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna tiskového zákona
Čl. LXXX  
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o námořní plavbě
Čl. LXXXI  
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. LXXXII  
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna autorského zákona
Čl. LXXXIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Čl. LXXXIV  
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna obecního zřízení
Čl. LXXXV  
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna krajského zřízení
Čl. LXXXVI  
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. LXXXVII  
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. LXXXVIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna plemenářského zákona
Čl. LXXXIX  
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva
Čl. XC  
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna a o bezpečnosti činností v odvětví ropy a zemního plynu v moři
Čl. XCI  
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
Čl. XCII  
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XCIII  
Čl. XCIV - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna krizového zákona
Čl. XCV  
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
Čl. XCVI  
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. XCVII  
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
Čl. XCVIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. XCIX  
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. C  
ČÁST STÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. CI  
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. CII  
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. CIII  
Čl. CIV - Přechodné ustanovení
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. CV  
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. CVI  
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl. CVII  
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna energetického zákona
Čl. CVIII  
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. CIX  
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
Čl. CX  
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
Čl. CXI  
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o podpoře sportu
Čl. CXII  
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. CXIII  
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. CXIV  
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
Čl. CXV  
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. CXVI  
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. CXVII  
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. CXVIII  
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna vodního zákona
Čl. CXIX  
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna knihovního zákona
Čl. CXX  
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. CXXI  
ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna zákona o státních hranicích
Čl. CXXII  
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o finanční kontrole
Čl. CXXIII  
ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o užívání státních symbolů České republiky
Čl. CXXIV  
ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o myslivosti
Čl. CXXV  
ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o obalech
Čl. CXXVI  
ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. CXXVII  
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. CXXVIII  
ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
Čl. CXXIX  
ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. CXXX  
ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna soudního řádu správního
Čl. CXXXI  
Čl. CXXXII - Přechodné ustanovení
ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie
Čl. CXXXIII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Čl. CXXXIV  
ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna transplantačního zákona
Čl. CXXXV  
ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl. CXXXVI  
ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Čl. CXXXVII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. CXXXVIII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách
Čl. CXXXIX  
ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. CXL  
ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o Antarktidě
Čl. CXLI  
ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. CXLII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. CXLIII  
Čl. CXLIV - Přechodná ustanovení
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl. CXLV  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochranných známkách
Čl. CXLVI  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. CXLVII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. CXLVIII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl. CXLIX  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Čl. CL  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o rybářství
Čl. CLI  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. CLII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o válečných hrobech a pietních místech
Čl. CLIII  
ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. CLIV  
ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. CLV  
ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o omezení plateb v hotovosti
Čl. CLVI  
ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. CLVII  
ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. CLVIII  
ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. CLIX  
ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Čl. CLX  
ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. CLXI  
ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých službách informační společnosti
Čl. CLXII  
ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. CLXIII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna správního řádu
Čl. CLXIV  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna branného zákona
Čl. CLXV  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití
Čl. CLXVI  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. CLXVII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
Čl. CLXVIII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů
Čl. CLXIX  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. CLXX  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o finančních konglomerátech
Čl. CLXXI  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. CLXXII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. CLXXIII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. CLXXIV  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. CLXXV  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o střetu zájmů
Čl. CLXXVI  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Čl. CLXXVII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. CLXXVIII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. CLXXIX  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. CLXXX  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. CLXXXI  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
Čl. CLXXXII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. CLXXXIII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
Čl. CLXXXIV  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl. CLXXXV  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů
Čl. CLXXXVI  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o léčivech
Čl. CLXXXVII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
Čl. CLXXXVIII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související
Čl. CLXXXIX  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nabídkách převzetí
Čl. CXC  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Čl. CXCI  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. CXCII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. CXCIII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ - Změna zákona o lidských tkáních a buňkách
Čl. CXCIV  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. CXCV  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. CXCVI  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o nakládání s těžebním odpadem
Čl. CXCVII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. CXCVIII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o platebním styku
Čl. CXCIX  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití
Čl. CC  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání
Čl. CCI  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
Čl. CCII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o oběhu bankovek a mincí
Čl. CCIII  
ČÁST DVOUSTÁ - Změna zákona o zákazu kazetové munice
Čl. CCIV  
ČÁST DVĚ STĚ PRVNÍ - Změna zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Čl. CCV  
ČÁST DVĚ STĚ DRUHÁ - Změna zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
Čl. CCVI  
ČÁST DVĚ STĚ TŘETÍ - Změna chemického zákona
Čl. CCVII  
ČÁST DVĚ STĚ ČTVRTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. CCVIII  
ČÁST DVĚ STĚ PÁTÁ - Změna zákona o specifických zdravotních službách
Čl. CCIX  
ČÁST DVĚ STĚ ŠESTÁ - Změna zákona o zdravotnické záchranné službě
Čl. CCX  
ČÁST DVĚ STĚ SEDMÁ - Změna zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
Čl. CCXI  
ČÁST DVĚ STĚ OSMÁ - Změna zákona o důchodovém spoření
Čl. CCXII  
ČÁST DVĚ STĚ DEVÁTÁ - Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření
Čl. CCXIII  
ČÁST DVĚ STĚ DESÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. CCXIV  
ČÁST DVĚ STĚ JEDENÁCTÁ - Změna zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Čl. CCXV  
ČÁST DVĚ STĚ DVANÁCTÁ - Změna zákona o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
Čl. CCXVI  
ČÁST DVĚ STĚ TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podporovaných zdrojích energie
Čl. CCXVII  
ČÁST DVĚ STĚ ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. CCXVIII  
ČÁST DVĚ STĚ PATNÁCTÁ - Změna zákona o mediaci
Čl. CCXIX  
ČÁST DVĚ STĚ ŠESTNÁCTÁ - Změna kontrolního řádu
Čl. CCXX  
ČÁST DVĚ STĚ SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Čl. CCXXI  
ČÁST DVĚ STĚ OSMNÁCTÁ - Změna zákona o audiovizi
Čl. CCXXII  
ČÁST DVĚ STĚ DEVATENÁCTÁ - Změna zákona č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon o léčivech
Čl. CCXXIII  
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ - Změna zákona o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
Čl. CCXXIV  
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Čl. CCXXV  
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl. CCXXVI  
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. CCXXVII  
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. CCXXVIII  
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o prekursorech drog
Čl. CCXXIX  
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o směnárenské činnosti
Čl. CCXXX  
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Vojenské policii
Čl. CCXXXI  
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o povinném značení lihu
Čl. CCXXXII  
ČÁST DVĚ STĚ DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Čl. CCXXXIII  
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ - Změna zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Čl. CCXXXIV  
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o prekurzorech výbušnin
Čl. CCXXXV  
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotnických prostředcích
Čl. CCXXXVI  
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
Čl. CCXXXVII  
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. CCXXXVIII  
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky
Čl. CCXXXIX  
Čl. CCXL - Přechodné ustanovení
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Čl. CCXLI  
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ukončení důchodového spoření
Čl. CCXLII  
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Čl. CCXLIII  
ČÁST DVĚ STĚ TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o evidenci tržeb
Čl. CCXLIV  
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o zadávání veřejných zakázek
Čl. CCXLV  
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o hazardních hrách
Čl. CCXLVI  
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně státních hranic
Čl. CCXLVII  
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Čl. CCXLVIII  
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna celního zákona
Čl. CCXLIX  
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o spotřebitelském úvěru
Čl. CCL  
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna atomového zákona
Čl. CCLI  
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
Čl. CCLII  
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o centrální evidenci účtů
Čl. CCLIII  
ČÁST DVĚ STĚ ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Čl. CCLIV  
ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ - Změna zákona o biocidech
Čl. CCLV  
ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
Čl. CCLVI  
ČÁST DVĚ STĚ PADESÁTÁ DRUHÁ - ÚČINNOST
Čl. CCLVII  
Zavřít
MENU