263/2016 Sb.Zákon atomový zákon

Částka: 102 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. srpna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. července 2016 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 261/2021 Sb. s účinností od 1. února 2022

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

263

ZÁKON
ze dne 14. července 2016
atomový zákon

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

Díl 1
Předmět úpravy

§ 1

 

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Euratom“)1) a Evropské unie2), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Euratomu3) a Evropské unie4) a upravuje

 

a)   podmínky mírového využívání jaderné energie,

b)   podmínky vykonávání činností v rámci expozičních situací,

c)   nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem,

d)   schvalování typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a podmínky přepravy radioaktivní nebo štěpné látky, radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva,

e)   monitorování radiační situace,

f)    zvládání radiační mimořádné události,

g)   podmínky zabezpečení jaderného zařízení, jaderného materiálu a zdroje ionizujícího záření (dále jen „zabezpečení“),

h)   požadavky k zajištění nešíření jaderných zbraní a

i)    výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření.

 

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
HLAVA I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Díl 1 - Předmět úpravy
§ 1  
Díl 2 - Vymezení některých pojmů
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Díl 3 - Základní pravidla mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
§ 5 - Zásady mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
§ 6 - Obecné povinnosti k zajištění mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
§ 7 - Zakázané činnosti
§ 8  
HLAVA II - SPOLEČNÉ PŘEDPOKLADY VÝKONU ČINNOSTÍ V OBLASTI MÍROVÉHO VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
Díl 1 - Regulace využívání jaderné energie a ionizujícího záření
§ 9 - Povolení
§ 10 - Registrace
§ 11 - Ohlášení
§ 12 - Obecná výjimka z povolení, registrace a ohlášení
§ 13 - Předpoklady povolení a registrace
§ 14 - Bezúhonnost
§ 15 - Odborná způsobilost
§ 16 - Žádost o povolení
§ 17 - Žádost o registraci
§ 18 - Ohlášení činností
§ 19 - Postup při vydávání povolení
§ 20 - Postup při registraci
§ 21 - Náležitosti a doba platnosti povolení
§ 22 - Nové rozhodnutí o vydání povolení, zrušení a zánik povolení
§ 23 - Zrušení a zánik registrace
§ 24 - Dokumentace pro povolovanou činnost a její změny
§ 25 - Společné povinnosti držitele povolení a registranta
§ 26 - Vedení seznamů a rejstříků
§ 27  
§ 28  
Díl 2 - Systém řízení
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Činnosti zvláště důležité z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany a zvláštní odborná způsobilost
§ 32  
§ 33  
Díl 3 - Poplatky na odbornou činnost Úřadu
§ 34 - Vymezení poplatků
§ 35 - Subjekty poplatků
§ 36 - Předmět poplatků
§ 37 - Poplatková povinnost k udržovacímu poplatku
§ 38 - Osvobození od poplatků
§ 39 - Sazba poplatků
§ 40 - Splatnost poplatků
§ 41 - Správce poplatků
§ 42 - Rozpočtové určení poplatků
ČÁST DRUHÁ - MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ
HLAVA I - VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE
Díl 1 - Obecná pravidla bezpečného využívání jaderné energie
§ 43 - Vymezení některých pojmů v oblasti využívání jaderné energie
§ 44 - Kategorizace v oblasti využívání jaderné energie
§ 45 - Principy bezpečného využívání jaderné energie
§ 46 - Požadavky na projekt jaderného zařízení a projektování jaderného zařízení
§ 47 - Umístění jaderného zařízení
§ 48 - Hodnocení bezpečnosti
Díl 2 - Povinnosti držitele povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie
§ 49 - Obecné povinnosti držitele povolení k činnostem souvisejícím s využíváním jaderné energie
§ 50 - Povinnosti držitele povolení k výstavbě jaderného zařízení
§ 51 - Povinnosti držitele povolení k prvnímu fyzikálnímu spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem
§ 52 - Povinnosti držitele povolení k prvnímu energetickému spouštění jaderného zařízení s jaderným reaktorem
§ 53 - Povinnosti držitele povolení k uvádění do provozu jaderného zařízení bez jaderného reaktoru
§ 54 - Povinnosti držitele povolení k provozu jaderného zařízení
§ 55 - Povinnosti držitele povolení k vyřazování z provozu jaderného zařízení
Díl 3 - Vybraná zařízení a technická bezpečnost
§ 56 - Zajišťování kvality vybraných zařízení
§ 57 - Technická bezpečnost
§ 58 - Posouzení shody vybraného zařízení s technickými požadavky
§ 59 - Prověřování shody vybraného zařízení s technickými požadavky
HLAVA II - RADIAČNÍ OCHRANA
Díl 1 - Principy a obecná pravidla radiační ochrany
§ 60 - Vymezení některých pojmů v oblasti zajišťování radiační ochrany
§ 61 - Kategorizace v oblasti zajišťování radiační ochrany
§ 62 - Omezení ozáření
§ 63 - Limity ozáření
§ 64 - Omezení ozáření ve zvláštním případě
§ 65 - Výjimečné ozáření
§ 66 - Optimalizace radiační ochrany
Díl 2 - Regulace plánovaných expozičních situací
§ 67 - Zproštění
Oddíl 1 - Povinnosti držitele povolení, registranta a ohlašovatele v oblasti zajišťování radiační ochrany
§ 68 - Společné povinnosti držitele povolení a registranta v oblasti zajišťování radiační ochrany
§ 69 - Zvláštní povinnosti držitele povolení v oblasti zajišťování radiační ochrany
§ 70 - Zvláštní povinnosti registranta v oblasti zajišťování radiační ochrany
§ 71 - Zvláštní povinnosti ohlašovatele v oblasti zajišťování radiační ochrany
§ 72 - Soustavný dohled nad radiační ochranou
Oddíl 2 - Požadavky na bezpečný provoz pracoviště se zdrojem ionizujícího záření
§ 73 - Kontrolované pásmo
§ 74 - Sledované pásmo
§ 75 - Bezpečný provoz pracoviště
§ 76 - Uvolňování radioaktivní látky z pracoviště, na němž se vykonává radiační činnost
§ 77 - Přechodné pracoviště
Oddíl 3 - Zvláštní požadavky na radiační ochranu pracovníků, obyvatel a pacientů
§ 78 - Radiační pracovníci
§ 79 - Externí pracovníci
§ 80 - Pracovnělékařské služby poskytované radiačním pracovníkům
§ 81 - Výpusti
§ 82 - Optimalizace radiační ochrany obyvatel
§ 83 - Nelékařské ozáření
§ 84 - Optimalizace lékařského ozáření
§ 85 - Sledování dávek z lékařského ozáření
§ 86 - Vybavení pracoviště a domácí péče
§ 87 - Radiologické události
Oddíl 4 - Podmínky nakládání s některými zvláštními druhy zdrojů ionizujícího záření
§ 88 - Činnosti související se získáváním radioaktivního nerostu
§ 89 - Vysokoaktivní zdroj
§ 90 - Zvláštní povinnosti při nakládání s radionuklidovým zdrojem
§ 91 - Opuštěný zdroj
§ 92 - Dovoz a vývoz radionuklidového zdroje
Oddíl 5 - Plánované expoziční situace na pracovišti s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření
§ 93 - Pracoviště s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření
§ 94 - Pracoviště se zvýšeným ozářením z přírodního zdroje záření
§ 95 - Podmínky uvolňování radioaktivní látky z některých pracovišť s možností zvýšeného ozáření z přírodního zdroje záření
Díl 3 - Existující expoziční situace
Oddíl 1 - Ozáření z radonu na pracovišti
§ 96 - Pracoviště s možným zvýšeným ozářením z radonu
§ 97 - Pracoviště se zvýšeným ozářením z radonu
Oddíl 2 - Ozáření z přírodního zdroje záření ve stavbě
§ 98 - Prevence pronikání radonu do stavby
§ 99 - Ochrana před přírodním ozářením ve stavbě
Oddíl 3 - Voda a stavební materiál
§ 100 - Voda
§ 101 - Stavební materiál
Oddíl 4 - Jiné existující expoziční situace a poskytování dotací v některých existujících expozičních situacích
§ 102 - Existující expoziční situace jako následek nehodových expozičních situací nebo jiných okolností
§ 103 - Poskytování dotací v některých existujících expozičních situacích
Díl 4 - Nehodové expoziční situace
§ 104  
HLAVA III - ÚPLNÉ VYŘAZENÍ
§ 105  
HLAVA IV - NAKLÁDÁNÍ S RADIOAKTIVNÍM ODPADEM A VYHOŘELÝM JADERNÝM PALIVEM
§ 106 - Vymezení některých pojmů v oblasti nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
§ 107 - Základní pravidla nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
§ 108 - Koncepce nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem
§ 109 - Podmínky nakládání s radioaktivním odpadem
§ 110 - Podmínky nakládání s vyhořelým jaderným palivem
§ 111 - Povinnosti původce radioaktivního odpadu a držitele povolení k nakládání s radioaktivním odpadem
§ 112 - Povinnosti držitele povolení k uzavření úložiště radioaktivního odpadu
§ 113 - Správa, její činnost a hospodaření
§ 114 - Likvidace staré radiační zátěže
§ 115 - Jaderný účet
§ 116 - Investování peněžních prostředků na jaderném účtu
§ 117 - Příspěvky z jaderného účtu
HLAVA V - POPLATKY ZA UKLÁDÁNÍ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ
Díl 1 - Vymezení poplatků
§ 118  
Díl 2 - Pravidelný poplatek
§ 119 - Subjekt poplatku
§ 120 - Předmět poplatku
§ 121 - Základ poplatku
§ 122 - Sazba poplatku
§ 123 - Výpočet poplatku
§ 124 - Poplatkové období
§ 125 - Registrace
§ 126 - Poplatkové přiznání
§ 127 - Zálohy na poplatek
Díl 3 - Jednorázový poplatek
§ 128 - Subjekt poplatku
§ 129 - Předmět poplatku
§ 130 - Základ poplatku
§ 131 - Sazba poplatku
§ 132 - Výpočet poplatku
§ 133 - Splatnost poplatku
Díl 4 - Společná ustanovení
§ 134 - Rozpočtové určení poplatků
§ 135 - Správce poplatků
HLAVA VI - SCHVALOVÁNÍ TYPU NĚKTERÝCH VÝROBKŮ V OBLASTI MÍROVÉHO VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ A PŘEPRAVA
Díl 1 - Vymezení některých pojmů v oblasti schvalování typu výrobku a přepravy
§ 136  
Díl 2 - Schvalování typu některých výrobků
§ 137 - Výrobek podléhající schválení typu výrobku
§ 138 - Žádost o schválení typu výrobku
§ 139 - Náležitosti rozhodnutí o schválení typu výrobku
§ 140 - Ověřování a dokladování shody vlastností výrobku se schváleným typem výrobku
Díl 3 - Přeprava
Oddíl 1 - Přeprava radioaktivní nebo štěpné látky
§ 141 - Povinnosti přepravce při přepravě radioaktivní nebo štěpné látky
§ 142 - Povinnosti přepravce při přepravě radioaktivní nebo štěpné látky vyžadující povolení
Oddíl 2 - Přeshraniční přeprava radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva
§ 143 - Povolení v oblasti přeshraniční přepravy radioaktivního odpadu nebo vyhořelého jaderného paliva
§ 144 - Přeprava z České republiky do jiného členského státu Euratomu
§ 145 - Přeprava z České republiky do státu, který není členem Euratomu
§ 146 - Přeprava do České republiky ze státu, který není členem Euratomu
§ 147 - Přeprava při průvozu
§ 148 - Přeprava nevyžadující povolení
HLAVA VII - MONITOROVÁNÍ RADIAČNÍ SITUACE
§ 149  
§ 150  
HLAVA VIII - ZVLÁDÁNÍ RADIAČNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
§ 151 - Vymezení některých pojmů v oblasti zvládání radiační mimořádné události
§ 152  
§ 153 - Kategorizace v oblasti zvládání radiační mimořádné události
§ 154 - Analýza a hodnocení radiační mimořádné události
§ 155 - Připravenost k odezvě na radiační mimořádnou událost
§ 156 - Povinnosti držitele povolení k zajištění připravenosti k odezvě na radiační mimořádnou událost
§ 157 - Odezva na radiační mimořádnou událost
§ 158 - Náprava stavu po radiační havárii
HLAVA IX - ZABEZPEČENÍ
§ 159 - Kategorizace v oblasti zabezpečení
§ 160 - Fyzická ochrana
§ 161 - Prostory jaderného zařízení pro účely fyzické ochrany
§ 162 - Zabezpečení mimo fyzickou ochranu a citlivé činnosti
§ 163 - Povinnosti držitele povolení v oblasti zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu
§ 164 - Zabezpečení radionuklidového zdroje
HLAVA X - NEŠÍŘENÍ JADERNÝCH ZBRANÍ
§ 165 - Vymezení některých pojmů v oblasti nešíření jaderných zbraní
§ 166 - Povinnosti osob v oblasti nešíření jaderných zbraní
§ 167 - Povinnosti držitele povolení v oblasti nešíření jaderných zbraní
§ 168 - Vývoz a průvoz jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti
§ 169 - Dovoz jaderného materiálu a vybrané položky v jaderné oblasti
§ 170 - Vývoz položky dvojího použití v jaderné oblasti
§ 171 - Dovoz položky dvojího použití v jaderné oblasti
§ 172 - Povinnosti držitele povolení k vývozu, dovozu nebo průvozu jaderné položky
§ 173 - Transfer jaderné položky
§ 174 - Zajištění nakládání s nalezeným jaderným materiálem
ČÁST TŘETÍ - SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I - PŘESTUPKY
§ 175 - Přestupky držitele povolení
§ 176 - Další přestupky fyzické osoby
§ 177  
§ 178  
HLAVA II - SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÉ A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY
§ 179 - Správní delikty držitele povolení
§ 180  
§ 181  
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
§ 187 - Správní delikty registranta
§ 188 - Správní delikty ohlašovatele
§ 189 - Další správní delikty právnické a podnikající fyzické osoby
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194  
§ 195  
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM
§ 196  
§ 197  
§ 198  
§ 199  
ČÁST ČTVRTÁ - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
HLAVA I - KONTROLA A OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ
§ 200 - Předmět kontroly
§ 201 - Kontrolující
§ 202 - Zvláštní pravidla kontroly
§ 203 - Závazné pokyny inspektorů
§ 204 - Opatření k nápravě
§ 205 - Mezinárodní kontrola
HLAVA II - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
§ 206 - Orgány vykonávající státní správu v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
§ 207 - Úřad
§ 208  
§ 209  
§ 210 - Vláda
§ 211 - Ministerstva a jiné správní orgány
§ 212 - Ministerstvo průmyslu a obchodu
§ 213 - Ministerstvo vnitra
§ 214 - Ministerstvo zdravotnictví
§ 215 - Ministerstvo financí
§ 216 - Ministerstvo obrany
§ 217 - Ministerstvo zemědělství
§ 218 - Ministerstvo životního prostředí
§ 219 - Ministerstvo pro místní rozvoj
§ 220 - Hasičský záchranný sbor České republiky
§ 221 - Policie České republiky
§ 222 - Orgány Celní správy České republiky
§ 223 - Státní zemědělská a potravinářská inspekce
§ 224 - Krajský úřad a hejtman kraje
§ 225 - Obecní úřad obce s rozšířenou působností
§ 226 - Využívání údajů pro výkon státní správy v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 227 - Společná ustanovení
§ 228  
§ 229 - Přechodná ustanovení
§ 230  
§ 231  
§ 232  
§ 233  
§ 234  
§ 235  
§ 236 - Zmocňovací ustanovení
§ 237  
§ 238 - Zrušovací ustanovení
§ 239 - Účinnost
Příloha č. 1 - Dokumentace pro povolovanou činnost
Příloha č. 2 - Dokumentace k žádosti o schválení typu výrobku
Zavřít
MENU