137/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 053 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. května 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. března 2016 Nabývá účinnosti: 1. září 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 168/2018 Sb. s účinností od 31. srpna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

137

ZÁKON
ze dne 2. března 2016,
kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o vysokých školách

 

Čl. I

 

        Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se na konci textu odstavce  4 doplňují slova „(dále jen „tvůrčí činnost“)“.

        2.  V § 2 odst. 5 se slova „výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další“ zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o státní službě
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XI  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Zavřít
MENU