134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek

Částka: 051 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. dubna 2016 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. dubna 2016 Nabývá účinnosti: 1. října 2016 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 368/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs126/2016 Sb.

134

ZÁKON
ze dne 19. dubna 2016
o zadávání veřejných zakázek

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

HLAVA I

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

 

a)   pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů předcházejících jejich zadání,

b)   povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních postupech předcházejících jejich zadání,

c)   uveřejňování informací o veřejných zakázkách,

d)   zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek,

e)   zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky,

f)    informační systém o veřejných zakázkách,

g)   systém kvalifikovaných dodavatelů,

h)   systém certifikovaných dodavatelů,

i)    dozor nad dodržováním tohoto zákona.

 

§ 2

 

Zadání veřejné zakázky

 

        (1)  Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření smlouvy, kterou se zakládá pracovněprávní nebo jiný obdobný vztah, nebo smlouvy upravující spolupráci zadavatele při zadávání veřejné zakázky podle § 7 až 12, § 155, 156, 189 a 190.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zadání veřejné zakázky
§ 3 - Druhy zadávacích řízení
§ 4 - Zadavatel
§ 5 - Dodavatel
§ 6 - Zásady zadávání veřejných zakázek
HLAVA II - SPOLUPRÁCE ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
§ 7 - Společné zadávání
§ 8 - Společné zadávání za účasti zadavatelů z různých členských států
§ 9 - Centrální zadavatel
§ 10 - Zákaz spolupráce nebo volby práva
§ 11 - Vertikální spolupráce
§ 12 - Horizontální spolupráce
§ 13 - Podíl činnosti
HLAVA III - DRUHY A REŽIMY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Díl 1 - Druhy veřejných zakázek
§ 14  
§ 15 - Hlavní předmět veřejné zakázky
Díl 2 - Předpokládaná hodnota
§ 16 - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
§ 17 - Provozní jednotky
§ 18 - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky rozdělené na části
§ 19 - Předpokládaná hodnota veřejných zakázek pravidelné povahy
§ 20 - Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na dodávky
§ 21 - Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na služby
§ 22 - Zvláštní pravidla pro předpokládanou hodnotu veřejných zakázek na stavební práce
§ 23 - Předpokládaná hodnota ve zvláštních případech
Díl 3 - Režim veřejné zakázky
§ 24  
§ 25 - Nadlimitní veřejná zakázka
§ 26 - Podlimitní veřejná zakázka
§ 27 - Veřejná zakázka malého rozsahu
§ 28 - Vymezení některých dalších pojmů
HLAVA IV - VÝJIMKY
§ 29 - Obecné výjimky
§ 30 - Výjimky pro podlimitní veřejné zakázky
§ 31 - Výjimka pro veřejné zakázky malého rozsahu
HLAVA V - SMÍŠENÁ ZAKÁZKA
§ 32  
ČÁST DRUHÁ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ O ZADÁVACÍCH ŘÍZENÍCH
§ 33 - Předběžné tržní konzultace
§ 34 - Předběžné oznámení
§ 35 - Veřejné zakázky rozdělené na části
§ 36 - Zadávací podmínky
§ 37 - Podmínky účasti v zadávacím řízení
§ 38 - Vyhrazené veřejné zakázky
§ 39 - Průběh zadávacího řízení
§ 40 - Zadávací lhůta
§ 41 - Jistota
§ 42 - Komise a přizvaní odborníci
§ 43 - Smluvní zastoupení zadavatele
§ 44 - Střet zájmů
§ 45 - Předložení dokladů
§ 46 - Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů
§ 47 - Účastník zadávacího řízení
§ 48 - Vyloučení účastníka zadávacího řízení
§ 49 - Opatření k nápravě
§ 50 - Oznámení o výběru
§ 51 - Ukončení zadávacího řízení
ČÁST TŘETÍ - PODLIMITNÍ REŽIM
§ 52 - Volba druhu zadávacího řízení
§ 53 - Zjednodušené podlimitní řízení
§ 54 - Lhůty pro podlimitní veřejné zakázky
ČÁST ČTVRTÁ - NADLIMITNÍ REŽIM
HLAVA I - VOLBA DRUHU ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 55  
HLAVA II - OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ
§ 56  
§ 57 - Lhůty v otevřeném řízení
HLAVA III - UŽŠÍ ŘÍZENÍ
§ 58  
§ 59 - Lhůty v užším řízení
HLAVA IV - JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM
§ 60 - Podmínky použití
§ 61 - Postup v řízení
§ 62 - Lhůty v jednacím řízení s uveřejněním
HLAVA V - JEDNACÍ ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
§ 63 - Obecné podmínky použití
§ 64 - Podmínky použití pro veřejné zakázky na dodávky
§ 65 - Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby
§ 66 - Podmínky použití pro veřejné zakázky na služby nebo stavební práce
§ 67 - Postup v řízení
HLAVA VI - ŘÍZENÍ SE SOUTĚŽNÍM DIALOGEM
§ 68  
§ 69 - Průběh soutěžního dialogu
HLAVA VII - ŘÍZENÍ O INOVAČNÍM PARTNERSTVÍ
§ 70 - Podmínky použití
§ 71 - Fáze inovačního partnerství
§ 72 - Postup v řízení
HLAVA VIII - ZADÁVACÍ PODMÍNKY V NADLIMITNÍM REŽIMU
Díl 1 - Kvalifikace pro nadlimitní režim
Oddíl 1 - Rozsah požadavků zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim
§ 73  
§ 74 - Základní způsobilost
§ 75 - Prokázání základní způsobilosti
§ 76 - Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení
§ 77 - Profesní způsobilost
Oddíl 2 - Ekonomická kvalifikace
§ 78 - Kritérium ekonomické kvalifikace a jeho prokázání
Oddíl 3 - Technická kvalifikace
§ 79 - Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání
§ 80 - Normy zajišťování jakosti a normy environmentálního řízení
Oddíl 4 - Společná ustanovení ke kvalifikaci
§ 81 - Prokazování kvalifikace získané v zahraničí
§ 82 - Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů
§ 83 - Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob
§ 84 - Společné prokazování kvalifikace
§ 85 - Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele
§ 86 - Doklady o kvalifikaci
§ 87 - Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky
§ 88 - Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení
Díl 2 - Technické podmínky pro nadlimitní režim
§ 89  
§ 90 - Normy nebo technické dokumenty
§ 91  
§ 92 - Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce
§ 93 - Podmínky přístupnosti
§ 94 - Štítky
§ 95 - Zkušební protokoly, osvědčení a další doklady
Díl 3 - Společná ustanovení o zadávacích podmínkách pro nadlimitní režim
§ 96 - Dostupnost zadávací dokumentace
§ 97 - Prohlídka místa plnění
§ 98 - Vysvětlení zadávací dokumentace
§ 99 - Změna nebo doplnění zadávací dokumentace
§ 100 - Vyhrazené změny závazku
§ 101 - Rozdělení veřejné zakázky na části
§ 102 - Varianty
§ 103 - Podmínky sestavení a podání nabídek
§ 104 - Další podmínky pro uzavření smlouvy
§ 105 - Využití poddodavatele
§ 106 - Platby poddodavatelům
HLAVA IX - PRŮBĚH ŘÍZENÍ PO PODÁNÍ NABÍDEK PRO NADLIMITNÍ REŽIM
§ 107 - Nabídky
§ 108 - Otevírání nabídek
§ 109 - Otevírání nabídek v elektronické podobě
§ 110 - Otevírání nabídek v listinné podobě
§ 111 - Snížení počtu účastníků zadávacího řízení
§ 112 - Snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení
§ 113 - Mimořádně nízká nabídková cena
HLAVA X - HODNOCENÍ NABÍDEK V NADLIMITNÍM REŽIMU
Díl 1 - Ekonomická výhodnost nabídek
§ 114  
§ 115 - Pravidla pro hodnocení nabídek
§ 116 - Kritéria kvality
§ 117 - Náklady životního cyklu
§ 118 - Metoda pro stanovení nákladů životního cyklu
Díl 2 - Postup při hodnocení nabídek
§ 119  
§ 120 - Podmínky použití elektronické aukce
§ 121 - Průběh elektronické aukce
HLAVA XI - VÝBĚR DODAVATELE
§ 122 - Výběr dodavatele
§ 123 - Oznámení o výběru dodavatele
HLAVA XII - UZAVŘENÍ SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
§ 124  
§ 125 - Postup po vyloučení vybraného dodavatele
§ 126 - Oznámení o výsledku zadávacího řízení
HLAVA XIII - ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
§ 127 - Důvody zrušení zadávacího řízení
§ 128 - Sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení
ČÁST PÁTÁ - ZJEDNODUŠENÝ REŽIM
§ 129  
ČÁST ŠESTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY
HLAVA I - OBECNÉ USTANOVENÍ
§ 130  
HLAVA II - RÁMCOVÁ DOHODA
§ 131 - Obecná ustanovení o rámcových dohodách
§ 132 - Zadávací řízení na uzavření rámcové dohody
§ 133 - Výběr účastníků rámcové dohody
§ 134 - Postup bez obnovení soutěže mezi účastníky rámcové dohody
§ 135 - Postup s obnovením soutěže mezi účastníky rámcové dohody
§ 136 - Ověřování kvalifikace účastníků rámcové dohody
§ 137 - Oznámení o uzavření smlouvy
HLAVA III - DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM
§ 138 - Obecná ustanovení
§ 139 - Zavedení dynamického nákupního systému
§ 140 - Zařazení do zavedeného dynamického nákupního systému
§ 141 - Zadávání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému
§ 142 - Oznámení o uzavření smlouvy
HLAVA IV - SOUTĚŽ O NÁVRH
§ 143  
§ 144 - Soutěžní podmínky soutěže o návrh
§ 145 - Otevřená soutěž o návrh
§ 146 - Užší soutěž o návrh
§ 147 - Snížení počtu návrhů
§ 148 - Porota
§ 149 - Oznámení o výběru návrhu
§ 150 - Oznámení o ukončení soutěže o návrh
ČÁST SEDMÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 151 - Sektorová veřejná zakázka
§ 152 - Zvláštní nebo výhradní práva
§ 153 - Relevantní činnost
§ 154 - Hospodářská soutěž související s výkonem relevantní činnosti
§ 155 - Zakázky zadávané přidruženým osobám
§ 156 - Zakázky zadávané společným podnikům
§ 157 - Sdělení Evropské komisi
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ SEKTOROVÝCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
§ 158 - Zvláštní ustanovení pro výjimky pro sektorové veřejné zakázky
§ 159 - Výjimky pro dodávky vody, paliv nebo energie
§ 160 - Výjimka pro veřejného zadavatele poskytujícího poštovní služby
§ 161 - Zvláštní ustanovení pro volbu zadávacího řízení
§ 162 - Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění
§ 163 - Zvláštní ustanovení pro užší řízení a jednací řízení s uveřejněním
§ 164 - Zvláštní ustanovení pro zahájení zadávacích řízení
§ 165 - Systém kvalifikace
§ 166 - Vedení systému kvalifikace
§ 167 - Zvláštní ustanovení o zadávacích podmínkách
§ 168 - Nabídky zahrnující dodávky ze třetích zemí
§ 169 - Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody
§ 170 - Zvláštní ustanovení o zrušení zadávacího řízení
§ 171 - Zvláštní ustanovení o dokumentaci zadávacího řízení
§ 172 - Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele
§ 173 - Zvláštní ustanovení pro změnu závazku ze smlouvy
ČÁST OSMÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 174 - Koncese
§ 175 - Metody výpočtu předpokládané hodnoty koncese
HLAVA II - PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ KONCESÍ
§ 176 - Volba druhu zadávacího řízení
§ 177 - Zvláštní výjimky pro koncese
§ 178 - Koncese malého rozsahu
§ 179 - Doba trvání koncese
HLAVA III - KONCESNÍ ŘÍZENÍ
§ 180 - Postup v koncesním řízení
§ 181 - Lhůty
§ 182 - Technické podmínky
§ 183 - Hodnocení nabídek v koncesním řízení
§ 184 - Výběr dodavatele a ukončení koncesního řízení
§ 185 - Oznámení o výsledku koncesního řízení
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K UZAVŘENÍ A ZMĚNĚ SMLOUVY
§ 186 - Stanovisko Ministerstva financí
ČÁST DEVÁTÁ - POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 187 - Veřejná zakázka v oblasti obrany nebo bezpečnosti
§ 188 - Zvláštní ustanovení o centrálním zadavateli
§ 189 - Zvláštní ustanovení o vertikální spolupráci
§ 190 - Zvláštní ustanovení o horizontální spolupráci
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK V OBLASTI OBRANY NEBO BEZPEČNOSTI
§ 191 - Zvláštní ustanovení pro výjimky pro zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti
§ 192 - Bezpečnost utajovaných informací
§ 193 - Zabezpečení dodávek
§ 194 - Zvláštní ustanovení o profesní způsobilosti
§ 195 - Zvláštní ustanovení o způsobilosti účastníka zadávacího řízení
§ 196 - Zvláštní ustanovení o kritériích technické kvalifikace
§ 197 - Zvláštní ustanovení o normách a technických dokumentech
§ 198 - Zvláštní ustanovení pro jednací řízení bez uveřejnění
§ 199 - Zvláštní ustanovení pro jednací řízení s uveřejněním
§ 200 - Zvláštní ustanovení o užším řízení
§ 201 - Zvláštní ustanovení o lhůtách pro nadlimitní veřejné zakázky
§ 202 - Zvláštní ustanovení o lhůtách pro podlimitní veřejné zakázky
§ 203 - Zvláštní ustanovení o zákazu uzavření smlouvy
§ 204 - Zvláštní ustanovení pro rámcové dohody
§ 205 - Zvláštní ustanovení o písemné zprávě zadavatele
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O PODDODAVATELÍCH
§ 206  
§ 207 - Postup při výběru poddodavatele
§ 208 - Oznámení o poddodávce
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLUV NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
§ 209  
ČÁST DESÁTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 210 - Souběh činností
§ 211 - Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem
§ 212 - Uveřejňování formulářů
§ 213 - Elektronické nástroje
§ 214 - Profil zadavatele
§ 215 - Elektronické katalogy
§ 216 - Uchovávání dokumentace o zadávacím řízení
§ 217 - Písemná zpráva zadavatele
§ 218 - Ochrana informací
§ 219 - Uveřejňování smlouvy a skutečně uhrazené ceny
§ 220 - Citlivá činnost
§ 221 - Fakturace za plnění veřejné zakázky
§ 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
§ 223 - Ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku
ČÁST JEDENÁCTÁ - INFORMAČNÍ SYSTÉM O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
HLAVA I - VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
§ 225 - Provozování Věstníku veřejných zakázek
HLAVA II - SEZNAM KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
§ 226 - Vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů
§ 227 - Údaje evidované v seznamu
§ 228 - Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
§ 229 - Vydání výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
§ 230 - Zápis do seznamu kvalifikovaných dodavatelů
§ 231 - Změny v seznamu kvalifikovaných dodavatelů
§ 232 - Vyřazení ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
§ 224 - Informační systém o veřejných zakázkách
ČÁST DVANÁCTÁ - SYSTÉM CERTIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ
§ 233 - Systém certifikovaných dodavatelů
§ 234 - Prokazování certifikátem
§ 235 - Schválení systému
§ 236 - Změna a zrušení systému
§ 237 - Povinnosti správce systému
§ 238 - Vydavatel certifikátu
§ 239 - Certifikát
§ 240 - Změny v kvalifikaci dodavatele a odejmutí certifikátu
ČÁST TŘINÁCTÁ - OCHRANA PROTI NESPRÁVNÉMU POSTUPU ZADAVATELE
HLAVA I - NÁMITKY
§ 241 - Podání námitek
§ 242 - Lhůty pro podání námitek
§ 243 - Vzdání se práva podat námitky
§ 244 - Náležitosti námitek
§ 245 - Vyřízení námitek
§ 246 - Zákaz uzavření smlouvy
§ 247 - Námitky po zavedení inovačního partnerství
HLAVA II - DOZOR NAD DODRŽOVÁNÍM ZÁKONA
Díl 1 - Dozor nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy
§ 248 - Výkon dozoru nad zadáváním veřejných zakázek a zvláštními postupy
Díl 2 - Řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
§ 249 - Zahájení řízení
§ 250 - Návrh
§ 251  
§ 252  
§ 253 - Zvláštní ustanovení o návrhu proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení
§ 254 - Zvláštní ustanovení o návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy
§ 255 - Kauce
§ 256 - Účastníci řízení
§ 257 - Zastavení řízení
§ 258 - Zvláštní ustanovení o jednání předcházejícím zahájení řízení
§ 259  
§ 260 - Zvláštní ustanovení o ochraně informací
§ 261 - Zvláštní ustanovení o průběhu řízení
§ 262 - Zvláštní ustanovení o řízení o rozkladu
§ 263 - Nápravná opatření a neplatnost smluv nebo rámcových dohod
§ 264  
§ 265  
§ 266 - Náklady řízení
§ 267 - Návrh po ukončení fáze inovačního partnerství
Díl 3 - Správní delikty
§ 268 - Správní delikty zadavatele
§ 269 - Správní delikty při uveřejňování
§ 270 - Společná ustanovení ke správním deliktům zadavatele
Díl 4 - Společná ustanovení o výkonu dozoru
§ 271 - Povinnost mlčenlivosti a ochrana obchodního tajemství
§ 272 - Uveřejňování pravomocných rozhodnutí Úřadu
ČÁST ČTRNÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 273 - Přechodná ustanovení pro zadávání veřejných zakázek
§ 274 - Přechodná ustanovení k dohledu nad dodržováním zákona
§ 275 - Přechodná ustanovení pro informační systém a uveřejňování
§ 276 - Přechodná ustanovení pro seznam kvalifikovaných dodavatelů
§ 277 - Přechodná ustanovení pro systémy certifikovaných dodavatelů
§ 278 - Zrušovací ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 279  
Příloha č. 1 - Seznam vojenského materiálu podle § 28 písm. n)
Příloha č. 2 - Seznam služeb, které není zadavatel v souladu s § 29 písm. n) povinen zadávat podle zákona
Příloha č. 3 - Trestné činy pro účely prokázání splnění základní způsobilosti podle § 74 odst. 1 písm. a)
Příloha č. 4 - Seznam služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu podle § 129
Příloha č. 5 - Seznam právních předpisů podle § 152 odst. 2 písm. b)
Příloha č. 6 - Náležitosti výzev podle § 53 odst. 1, § 58 odst. 3 a 5, § 61 odst. 5 a 11, § 68 odst. 4, § 69 odst. 6, § 72 odst. 4, § 141 odst. 1
Zavřít
MENU