374/2015 Sb.Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

Částka: 160 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. prosince 2015 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 2015 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2016
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 298/2021 Sb. s účinností od 14. srpna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

374

ZÁKON
ze dne 10. prosince 2015
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a pro oblast finančního trhu upravuje

 

a)   ozdravné plány a postupy,

b)   plánování řešení krize,

c)   postavení a pravomoci České národní banky,

d)   postupy v případě selhání povinné osoby nebo skupinového selhání,

e)   financování řešení krize,

f)    přeshraniční spolupráci a postupy při ní uplatňované a

g)   povinnosti při prodeji podřízených způsobilých závazků.

 

§ 2

 

Vymezení některých pojmů

 

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   opatřením k řešení krize výkon pravomocí podle § 82, § 83 odst. 1, § 84 odst. 1, § 85 odst. 1 a 2, zavedení správy pro řešení krize podle § 86 až 95, přechod činnosti na soukromého nabyvatele podle § 96 až 101, přechod činnosti na překlenovací instituci podle § 102 až 112, přechod činnosti na osobu pro správu aktiv podle § 113 až 119, odpis nebo konverze odepisovatelných závazků podle § 120 až 126 a § 138 až 156, vládní stabilizační nástroje podle § 157 až 163 a výkon doplňkových pravomocí podle § 164 a 164a,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Povinné osoby
§ 4 - Selhání
§ 5 - Orgán příslušný k řešení krize
§ 6 - Oddělení činností
§ 7 - Rozhodování
ČÁST DRUHÁ - PLÁNOVÁNÍ, ZPŮSOBILOST K ŘEŠENÍ KRIZE A VNITROSKUPINOVÁ PODPORA
HLAVA I - OZDRAVNÉ PLÁNY
Díl 1 - Zjednodušené povinnosti některých institucí
§ 8  
Díl 2 - Ozdravný plán
§ 9 - Náležitosti ozdravného plánu
§ 10 - Další požadavky na ozdravný plán
§ 11 - Posouzení ozdravného plánu
§ 12 - Skupinový ozdravný plán
§ 13 - Postup České národní banky jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě při tvorbě skupinového ozdravného plánu
§ 14 - Postup České národní banky jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou při tvorbě skupinového ozdravného plánu
§ 15 - Postup České národní banky jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě při posouzení skupinového ozdravného plánu
§ 16 - Postup České národní banky jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou při posuzování skupinového ozdravného plánu
HLAVA II - PLÁNY ŘEŠENÍ KRIZE
Díl 1 - Plán řešení krize
§ 17  
§ 18  
Díl 2 - Skupinový plán řešení krize
§ 19 - Náležitosti skupinového plánu řešení krize
§ 20 - Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při tvorbě skupinového plánu řešení krize
§ 21 - Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při tvorbě skupinového plánu řešení krize
HLAVA III - ZPŮSOBILOST K ŘEŠENÍ KRIZE
Díl 1 - Vymezení způsobilosti k řešení krize
§ 22  
Díl 2 - Odstranění překážek způsobilosti instituce k řešení krize
§ 23  
Díl 3 - Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při odstranění překážek způsobilosti evropské finanční skupiny k řešení krize
§ 24  
§ 25  
Díl 4 - Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při odstraňování překážek způsobilosti k řešení krize na úrovni skupiny
§ 26  
HLAVA IV - VNITROSKUPINOVÁ PODPORA
§ 27 - Smlouva o skupinové podpoře
§ 28  
§ 29 - Postup České národní banky jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě při přezkumu smlouvy o skupinové podpoře
§ 30 - Postup České národní banky jako orgánu dohledu nad ovládanou osobou při přezkumu smlouvy o skupinové podpoře
§ 31 - Schválení smlouvy o skupinové podpoře společníky nebo osobami v obdobném postavení
§ 32 - Podmínky poskytnutí skupinové podpory
§ 33 - Poskytnutí a přijetí skupinové podpory
§ 34 - Řízení o souhlasu s poskytnutím skupinové podpory
§ 35  
§ 36 - Oznamovací povinnost
ČÁST TŘETÍ - VČASNÝ ZÁSAH
§ 37 - Opatření včasného zásahu
§ 38  
§ 39 - Výměna vrcholného vedení a vedoucího orgánu
§ 40 - Dočasná správa
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50 - Individuální opatření včasného zásahu a jmenování dočasného správce ve vztahu ke skupinám
§ 51 - Koordinace opatření včasného zásahu a jmenování dočasného správce ve vztahu ke skupinám
ČÁST ČTVRTÁ - OCENĚNÍ MAJETKU A DLUHŮ A PŘEDBĚŽNÝ ODHAD
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
ČÁST PÁTÁ - ODPIS A KONVERZE KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJŮ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 59 - Vztah k ustanovením o opatřeních k řešení krize
HLAVA II - PODMÍNKY PRO ODPIS NEBO KONVERZI ODEPISOVATELNÝCH KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJŮ
§ 60 - Podmínky na úrovni povinné osoby
§ 61 - Podmínky na úrovni skupiny
§ 62 - Domněnky
§ 63 - Dopady v jiných členských státech
§ 64 - Oznamovací povinnost vůči orgánům jiných členských států
HLAVA III - PROVEDENÍ ODPISU NEBO KONVERZE ODEPISOVATELNÝCH KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJŮ
§ 65 - Snížení položek kmenového kapitálu tier 1
§ 66 - Další oprávnění České národní banky
§ 67 - Odpis nebo konverze odepisovatelných kapitálových nástrojů
§ 68 - Pořadí snížení, odpisu nebo konverze
§ 69 - Konverzní poměr
§ 70 - Některé náležitosti opatření obecné povahy
§ 71 - Změny v kvalifikované účasti
HLAVA IV - ÚČINKY ODPISU NEBO KONVERZE ODEPISOVATELNÝCH KAPITÁLOVÝCH NÁSTROJŮ
§ 72 - Snížení jmenovité hodnoty
§ 73 - Nabytí vlastnického práva
§ 74 - Další oprávnění České národní banky
ČÁST ŠESTÁ - ŘEŠENÍ KRIZE POVINNÝCH OSOB
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 75 - Účel řešení krize
§ 76 - Zásady řešení krize
§ 77 - Podmínky pro řešení krize
§ 78  
§ 79  
§ 80 - Veřejný zájem
§ 81 - Dodatečné podmínky pro uplatnění opatření k řešení krize některých povinných osob
HLAVA II - OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ KRIZE
Díl 1 - Některé pravomoci České národní banky
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
Díl 2 - Správa pro řešení krize
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90 -
§ 91  
Oddíl 1 - Přímá správa
§ 92  
Oddíl 2 - Zvláštní správa
§ 93  
§ 94  
§ 95  
Díl 3 - Přechod činnosti na soukromého nabyvatele
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
Díl 4 - Přechod činnosti na překlenovací instituci
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107  
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112  
Díl 5 - Přechod činnosti na osobu pro správu aktiv
§ 113  
§ 114  
§ 115  
§ 116  
§ 117  
§ 118  
§ 119  
Díl 6 - Odpis nebo konverze odepisovatelných závazků
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 120 - Podmínky pro odpis nebo konverzi odepisovatelných závazků
§ 121 - Právní forma povinné osoby
§ 122 - Odepisovatelné závazky
§ 123 - Vyloučení některých odepisovatelných závazků
§ 124 - Zvýšení rozsahu odpisu nebo konverze a příspěvek z Fondu pro řešení krize
§ 125 - Podmínky pro poskytnutí příspěvku z Fondu pro řešení krize
§ 126 - Zdroje příspěvku z Fondu pro řešení krize
Oddíl 2 - Požadavky na kapitál a odepisovatelné závazky
§ 127 - Základní ustanovení
§ 128 - Výjimky pro některé členy evropské finanční skupiny
§ 129 - Minimální požadavek
§ 130 - Určení minimálního požadavku povinné osobě mimo evropskou finanční skupinu
§ 131 - Určení minimálního požadavku evropské ovládající osobě
§ 132 - Určení minimálního požadavku ovládané osobě v evropské finanční skupině
§ 133 - Hlediska pro určení minimálního požadavku
§ 134 - Rozhodnutí o určení minimálního požadavku
§ 135 - Podmínky pro zahrnutí odepisovatelných závazků
§ 136 - Určení odepisovatelného závazku z derivátu
§ 137 - Smluvní nástroje umožňující odpis nebo konverzi odepisovatelných závazků
Oddíl 3 - Provedení odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků
§ 138 - Odpis nebo konverze odepisovatelných závazků
§ 139 - Zajištění kapitálu osoby pro správu aktiv
§ 140 - Pořadí odpisu nebo konverze
§ 141 - Konverzní poměr
§ 142 - Zvláštní ustanovení o odepisovatelných závazcích z derivátů
§ 143 - Některé náležitosti opatření obecné povahy
§ 144 - Změny v kvalifikované účasti
Oddíl 4 - Účinky odpisu nebo konverze odepisovatelných závazků
§ 145 - Snížení jmenovité hodnoty a zánik pohledávek
§ 146 - Nabytí vlastnického práva
§ 147 - Další oprávnění České národní banky
Oddíl 5 - Souhlas věřitelů
§ 148 - Zajištění souhlasu věřitele
§ 149 - Výjimky
Oddíl 6 - Plán reorganizace podnikatelské činnosti
§ 150 - Vypracování plánu reorganizace podnikatelské činnosti
§ 151 - Náležitosti plánu reorganizace podnikatelské činnosti
§ 152 - Rozhodnutí o žádosti o schválení plánu reorganizace podnikatelské činnosti
§ 153 - Úpravy neschváleného plánu reorganizace podnikatelské činnosti
§ 154 - Úpravy schváleného plánu reorganizace podnikatelské činnosti
§ 155 - Provádění plánu reorganizace obchodní činnosti
§ 156 - Zvláštní ustanovení o plánu reorganizace obchodní činnosti ve skupině
Díl 7 - Vládní stabilizační nástroje
§ 157 - Druhy vládních stabilizačních nástrojů
§ 158 - Podmínky uplatnění vládních stabilizačních nástrojů
§ 159 - Návrh na uplatnění vládních stabilizačních nástrojů
§ 160 - Veřejná kapitálová podpora
§ 161 - Přechod nástrojů účasti na povinné osobě na stát
§ 162 - Zásady hospodaření s majetkem nabytým uplatněním vládních stabilizačních nástrojů
§ 163 - Spolupráce při uplatňování vládních stabilizačních nástrojů
Díl 8 - Doplňkové pravomoci
§ 164  
§ 165  
Díl 9 - Přeshraniční aspekty pravomocí
§ 166  
§ 167  
Díl 10 - Zákaz některých smluvních ujednání
§ 168  
§ 169  
Díl 11 - Společná ustanovení k přechodům a převodům nástrojů účasti, majetku a dluhů
§ 170 - Pravidla neplatnosti, neúčinnosti nebo odporovatelnosti právních jednání z důvodu poškozování věřitelů
§ 171 - Omezení částečných přechodů
§ 172 - Ochrana platebních a vypořádacích systémů
§ 173 - Závazky podléhající omezením
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K UPLATNĚNÍ OPATŘENÍ K ŘEŠENÍ KRIZE
Díl 1 - Informační povinnosti České národní banky
§ 174  
§ 175  
§ 176  
Díl 2 - Právo věřitelů a vlastníků nástrojů účasti na dorovnání
§ 177  
Díl 3 - Úhrada nákladů České národní banky
§ 178  
ČÁST SEDMÁ - PŘESHRANIČNÍ ASPEKTY
HLAVA I - ZÁSADY ČINNOSTI
§ 179  
HLAVA II - KOLEGIA
Díl 1 - Kolegium pro řešení krize
§ 180  
§ 181  
§ 182  
Díl 2 - Evropské kolegium příslušné k řešení krize
§ 183  
HLAVA III - SKUPINOVÉ ŘEŠENÍ KRIZE
Díl 1 - Postup pro skupinové řešení krize
§ 184  
Díl 2 - Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při skupinovém řešení krize
§ 185 - Oznamovací povinnost
§ 186 - Posouzení dopadů
§ 187 - Vyhodnocení dopadů
§ 188 - Opatření České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize skupiny při skupinovém řešení krize
§ 189 - Samostatné opatření
Díl 3 - Postup České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při skupinovém řešení krize
§ 190 - Oznamovací povinnost
§ 191 - Opatření České národní banky jako orgánu příslušného k řešení krize ovládané osoby při skupinovém řešení krize
§ 192  
§ 193  
ČÁST OSMÁ - VZTAHY S JINÝMI NEŽ ČLENSKÝMI STÁTY
Díl 1 - Spolupráce s orgány jiných než členských států
§ 194  
Díl 2 - Uznání a výkon postupů pro řešení krize jiných než členských států
§ 195 - Uznání postupů pro řešení krize jiného než členského státu
§ 196 - Výkon postupů pro řešení krize jiného než členského státu
Díl 3 - Podmínky pro řešení krize pobočky instituce z jiného než členského státu
§ 197  
ČÁST DEVÁTÁ - FINANCOVÁNÍ
HLAVA I - GARANČNÍ SYSTÉM FINANČNÍHO TRHU
§ 198 - Garanční systém finančního trhu
§ 199 - Správní rada
§ 200  
§ 201  
§ 202 - Výkonná rada
§ 203 - Povinnost mlčenlivosti
§ 204 - Statut
§ 205 - Účetnictví
§ 206 - Investování majetku
§ 207 - Výdaje na správu
§ 208 - Spolupráce Garančního systému, České národní banky a Ministerstva financí
HLAVA II - FINANCOVÁNÍ ŘEŠENÍ KRIZE
§ 209 - Fond pro řešení krize
§ 210 - Příspěvkový fond Fondu pro řešení krize
§ 211 - Provozní fond Fondu pro řešení krize
§ 212 - Použití majetku Fondu pro řešení krize
§ 213 - Cílový objem Fondu pro řešení krize
§ 214 - Pravidelné příspěvky
§ 215 - Mimořádné příspěvky
§ 216 - Prostředky získané z trhu
§ 217 - Půjčování mechanismů financování řešení krize
§ 218  
§ 219 - Státní dotace nebo výpomoc
§ 220 - Spojení prostředků mechanismů financování řešení krize při skupinovém řešení krize
§ 221 - Spoluúčast Fondu pojištění vkladů při řešení krize
ČÁST DESÁTÁ - PROCESNÍ USTANOVENÍ
§ 222 - Rozhodnutí
§ 223 - Opatření obecné povahy
§ 224 - Opravné prostředky
§ 225  
§ 226  
§ 227 - Účinky některých rozhodnutí nebo rozsudků
§ 228 - Procesní ustanovení v některých zvláštních případech
§ 229 - Informační oprávnění Ministerstva financí
§ 230 - Spolupráce České národní banky, Ministerstva financí a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
ČÁST JEDENÁCTÁ - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A SPRÁVNÍ DELIKTY Opatření k nápravě
§ 231 - Opatření k nápravě
§ 232  
§ 233 - Přestupky
§ 234  
§ 235 - Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
§ 236  
§ 237 - Správní delikty povinné osoby
§ 238 - Společná ustanovení
§ 239  
§ 240  
§ 241  
§ 242 - Informační povinnost
ČÁST DVANÁCTÁ - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Mlčenlivost
§ 244  
§ 245  
§ 246  
§ 247  
§ 248  
Díl 2 - Vztah k jiným právním předpisům
§ 249 - Nabídková povinnost
§ 250 - Změna výše základního kapitálu
§ 251 - Přeměny
§ 243 - Součinnost
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 252  
§ 253  
§ 254  
§ 255  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 256  
Zavřít
MENU