303/2013 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Částka: 116 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. září 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 12. září 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 134/2016 Sb. s účinností od 1. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

303

ZÁKON
ze dne 12. září 2013,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
rekodifikace soukromého práva

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o požární ochraně

 

Čl. I

 

        Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb., se mění takto:

 

        1. Nadpis nad § 82 zní: „Náhrada škody“.

 

        2. § 82 zní:

㤠82

 

        Fyzická osoba má právo na náhradu škody, která jí vznikla při pomoci poskytnuté při zdolávání požáru.“.

 

        3. V § 83 odst.  1 se slovo „věcná“ zrušuje.

 

        4. V § 83 odst.  2 se slovo „věcné“ zrušuje.

 

        5. V § 84 odstavec  1 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o požární ochraně
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. II  
Čl. III - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o cenách
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně topografií polovodičových výrobků
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o obecní policii
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna notářského řádu
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodná ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o užitných vzorech
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o stavebním spoření
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o rozhodčím řízení
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o regulaci reklamy
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o advokacii
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o oceňování majetku
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. XXXI  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. XXXII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXXIV  
Čl. XXXV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna autorského zákona
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o obcích
Čl. XXXIX  
Čl. XL - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o krajích
Čl. XLI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XLII  
Čl. XLIII - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. XLIV  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně průmyslových vzorů
Čl. XLV  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna krizového zákona
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. L  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. LI  
Čl. LII - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. LIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna vodního zákona
Čl. LIV  
Čl. LV - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. LVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. LVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochranných známkách
Čl. LX  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. LXI  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. LXII  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evropském hospodářském zájmovém sdružení
Čl. LXIII  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. LXIV  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. LXV  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna správního řádu
Čl. LXVI  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o evropské společnosti
Čl. LXVII  
Čl. LXVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. LXIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. LXX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. LXXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. LXXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. LXXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. LXXIV  
Čl. LXXV - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna koncesního zákona
Čl. LXXVI  
Čl. LXXVII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. LXXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákoníku práce
Čl. LXXIX  
Čl. LXXX - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Čl. LXXXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. LXXXII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o Policii České republiky
Čl. LXXXIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o základních registrech
Čl. LXXXIV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. LXXXV  
Čl. LXXXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o finančním zajištění
Čl. LXXXVII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zdravotních službách
Čl. LXXXVIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. LXXXIX  
Zavřít
MENU