240/2013 Sb.Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

Částka: 094 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. srpna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. července 2013 Nabývá účinnosti: 19. srpna 2013
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 33/2020 Sb. s účinností od 1. ledna 2021

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

240

 

ZÁKON
ze dne 3. července 2013
o investičních společnostech a investičních fondech

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje podmínky pro obhospodařování a administraci investičních fondů a zahraničních investičních fondů a nabízení investic do těchto fondů.

 

Působnost zákona

§ 2

 

        Tento zákon se nevztahuje na činnost spočívající

 

a)   ve shromažďování

1.   peněžních prostředků, jehož hlavním účelem je financování vlastní výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb, jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky, nebo

2.   penězi ocenitelných věcí, jehož hlavním účelem je provozování vlastní výroby, vlastního obchodu, výzkumu nebo poskytování vlastních služeb, jiných než finančních, a na další správu takto shromážděných penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto penězi ocenitelné věci,

b)   ve shromažďování peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí za účelem jejich společného investování, a na další správu takto shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí nebo majetku nabytého za tyto peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci, vykonává-li tuto činnost právnická osoba, aby prostřednictvím své účasti v jedné nebo více jiných právnických osobách přispívala k dlouhodobému rozvoji těchto osob, a

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Působnost zákona
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - OBHOSPODAŘOVATEL
HLAVA I - OBHOSPODAŘOVÁNÍ A OBHOSPODAŘOVATEL
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 5 - Obhospodařování
§ 6 - Obhospodařovatel
§ 7 - Investiční společnost
§ 8 - Investiční fond s právní osobností
§ 9  
§ 10 - Zahraniční osoba s povolením České národní banky
Díl 2 - Podnikatelské oprávnění
§ 11 - Předmět podnikání investiční společnosti a zahraniční osoby s povolením České národní banky, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem
§ 12 - Předmět podnikání samosprávného investičního fondu a zahraniční osoby s povolením České národní banky srovnatelné se samosprávným investičním fondem
§ 13 - Den vzniku oprávnění k obhospodařování
§ 14 - Obhospodařování investičního fondu zahraniční osobou
Díl 3 - Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním
§ 15  
Díl 4 - Přesažení rozhodného limitu
§ 16  
§ 17 - Přesažení rozhodného limitu osobou neoprávněnou jej přesáhnout
HLAVA II - PRAVIDLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
§ 18 - Odborná péče
§ 19 - Řádný a obezřetný výkon činnosti
§ 20 - Řídicí a kontrolní systém
§ 21 - Personální vybavení
§ 22 - Pravidla jednání
§ 23 - Pověření jiného
§ 24  
§ 25  
§ 26 - Pověření dalšího pověřenou osobou
§ 27 - Vztah k právu Evropské unie
§ 28 - Obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů neoprávněný přesáhnout rozhodný limit
HLAVA III - POŽADAVKY NA KAPITÁL
§ 29 - Požadavky na počáteční kapitál
§ 30 - Minimální výše kapitálu
§ 31 - Zvýšení kapitálu
§ 32 - Umístění kapitálu
HLAVA IV - POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB
§ 33  
HLAVA V - POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE PŘEKROČENÍ NĚKTERÝCH PODÍLŮ NA HLASOVACÍCH PRÁVECH NĚKTERÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB
§ 34 - Zpřístupnění některých informací podílníkům, společníkům nebo obmyšleným fondu
§ 35 - Zpřístupnění některých informací kontrolované právnické osobě a jejím společníkům
§ 36 - Zpřístupnění některých informací zaměstnancům kontrolované právnické osoby nebo jejich zástupcům
§ 37 - Zabránění některých dispozic s majetkem kontrolované právnické osoby
ČÁST TŘETÍ - ADMINISTRÁTOR
HLAVA I - ADMINISTRACE A ADMINISTRÁTOR
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 38 - Administrace
§ 39 - Požadavek na jiná podnikatelská oprávnění
§ 40 - Administrátor
§ 41 - Hlavní administrátor
Díl 2 - Podnikatelské oprávnění
§ 42 - Předmět podnikání hlavního administrátora
§ 43 - Podnikatelské oprávnění
§ 44 - Administrace investičního fondu zahraniční osobou
HLAVA II - PRAVIDLA ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
§ 45 - Odborná péče
§ 46 - Řádný a obezřetný výkon činnosti
§ 47 - Řídicí a kontrolní systém
§ 48 - Personální vybavení
§ 49 - Pravidla jednání
§ 50 - Pověření jiného
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Pověření dalšího pověřenou osobou
§ 54 - Vedení evidencí
§ 55 - Vztah k právu Evropské unie
§ 56 - Administrátor fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů obhospodařovaných obhospodařovatelem neoprávněným přesáhnout rozhodný limit
HLAVA III - POŽADAVKY NA KAPITÁL
§ 57 - Požadavky na počáteční kapitál
§ 58 - Minimální výše kapitálu
HLAVA IV - SMLOUVA O ADMINISTRACI
§ 59  
ČÁST ČTVRTÁ - DEPOZITÁŘ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 60 - Depozitář
§ 61 - Neslučitelnost
§ 62 - Odborná péče a jednání v nejlepším zájmu
§ 63 - Zvláštní pravidlo pro opětovné poskytnutí finančního kolaterálu
§ 64 - Střety zájmů
§ 65 - Oddělení výkonu jiné činnosti od výkonu činnosti depozitáře
§ 66 - Postup při zjištění nedostatků
§ 67 - Depozitářská smlouva
HLAVA II - DEPOZITÁŘ FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
§ 68 - Povinnost mít jednoho depozitáře
§ 69 - Osoby, které mohou být depozitářem
§ 70 - Některé náležitosti depozitářské smlouvy
§ 71 - Opatrování, úschova a evidence majetku fondu
§ 72 - Povinnosti depozitáře ve vztahu k vedení peněžních prostředků
§ 73 - Kontrolní povinnosti
§ 74 - Povinnosti obhospodařovatele ve vztahu k vedení peněžních prostředků
§ 75 - Povinnosti bývalého depozitáře
§ 76 - Povinnosti obhospodařovatele
§ 77 - Pověření jiného
§ 78  
§ 79 - Pověření dalšího pověřenou osobou
§ 80 - Náhrady újmy depozitářem
§ 81  
§ 82  
HLAVA III - DEPOZITÁŘ FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
§ 83  
§ 84  
ČÁST PÁTÁ - HLAVNÍ PODPŮRCE
§ 85 - Hlavní podpůrce
§ 86 - Osoby, které mohou být hlavním podpůrcem
§ 87 - Činnost hlavního podpůrce
§ 88  
§ 89  
§ 90 - Zvláštní pravidlo pro opětovné poskytnutí finančního kolaterálu
§ 91 - Výkon činnosti depozitáře hlavním podpůrcem
ČÁST ŠESTÁ - INVESTIČNÍ FONDY
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Díl 1 - Investiční fondy a jejich členění
§ 92 - Členění investičních fondů
§ 93 - Fondy kolektivního investování
§ 94 - Standardní fondy a speciální fondy
§ 95 - Fondy kvalifikovaných investorů
§ 96 - Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu a kvalifikovaný fond sociálního podnikání
§ 97 - Zahraniční investiční fond
Díl 2 - Pokoutné fondy kolektivního investování
§ 98  
§ 99  
HLAVA II - PŘÍPUSTNÉ PRÁVNÍ FORMY
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 100 - Fondy kolektivního investování
§ 101 - Fondy kvalifikovaných investorů
Díl 2 - Podílový fond
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106 - Vytvoření, vznik a zánik podílového fondu
§ 107  
§ 108  
§ 109 - Seznam podílníků
§ 110  
§ 111  
§ 112 - Stejné zacházení
§ 113 - Shromáždění podílníků
§ 114 - Účetnictví
§ 115 - Podílové listy
§ 116  
§ 117  
§ 118  
§ 119  
§ 120  
§ 121  
§ 122 - Změna druhu nebo formy podílových listů a vyřazení podílových listů z obchodování na evropském regulovaném trhu
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
Oddíl 2 - Otevřený podílový fond
§ 128  
§ 129  
§ 130 - Vydávání podílových listů
§ 131 - Odkupování podílových listů
§ 132  
§ 133  
§ 134 - Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140  
§ 141  
Oddíl 3 - Uzavřený podílový fond
§ 142  
§ 143  
§ 144  
§ 145 - Vydávání podílových listů
§ 146 - Přiznání práva na odkoupení podílových listů ve statutu
§ 147  
Díl 3 - Svěřenský fond
§ 148  
§ 149  
§ 150 - Svěřenský správce
§ 151  
§ 152 - Dohled nad správou
§ 153  
Díl 4 - Akciová společnost s proměnným základním kapitálem
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 154  
§ 155 - Základní kapitál
§ 156 - Obsah stanov
§ 157  
Oddíl 2 - Zakladatelské akcie a investiční akcie
§ 158  
§ 159 - Zakladatelské akcie
§ 160  
§ 161  
§ 162 - Investiční akcie
§ 163  
§ 164  
Oddíl 3 - Podfondy
§ 165  
§ 166  
§ 167 - Investiční akcie v případě podfondu
§ 168  
§ 169 - Statut a sdělení klíčových informací
Díl 5 - Komanditní společnost na investiční listy
§ 170  
§ 171 - Druhy investičních listů
§ 172 - Investiční list
§ 173  
§ 174  
§ 175  
§ 176 - Vklady
§ 177  
§ 178  
§ 179 - Zvláštní ustanovení o rozhodování společníků
§ 180  
§ 181 - Zvláštní ustanovení o zániku účasti společníka
§ 182  
Díl 6 - Zvláštní ustanovení o komanditní společnosti
§ 183  
§ 184  
§ 185 - Některá ustanovení o zániku účasti společníka
§ 186  
HLAVA III - NĚKTERÉ SPOLEČNÉ OTÁZKY
§ 187 - Ověření účetní závěrky
§ 188 - Přijetí podílových listů nebo investičních akcií k obchodování
§ 189 - Statut investičního fondu
§ 190 - Výpočet aktuální hodnoty podílových listů, investičních akcií a jiných podílů na investičním fondu
§ 191  
§ 192  
§ 193  
§ 194 - Oceňování majetku a dluhů investičního fondu
§ 195  
§ 196  
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
§ 201  
§ 202  
§ 203 - Vztah k některým právním předpisům
§ 204  
ČÁST SEDMÁ - FONDY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 205  
§ 206  
§ 207  
§ 208 - Fondový kapitál fondu kolektivního investování
§ 209 - Určení úplaty za obhospodařování
§ 210 - Nezahrnované náklady
§ 211 - Odkoupení podílového listu a investiční akcie bez srážky
§ 212 - Změna působnosti při schválení účetní závěrky, rozdělení zisku a úhradě ztráty
§ 213 - Uveřejnění neschválení účetní závěrky
§ 214 - Úhrada ztráty
HLAVA II - INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
§ 215  
§ 216  
§ 217  
§ 218  
HLAVA III - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ
Díl 1 - Statut
§ 219  
§ 220  
§ 221  
§ 222 - Uveřejnění statutu a jeho změn
§ 223 - Současné uveřejnění stanov
§ 224 - Poskytnutí statutu investorovi na jeho žádost
§ 225  
§ 226  
Díl 2 - Sdělení klíčových informací
§ 227  
§ 228  
§ 229 - Obecné požadavky na sdělení klíčových informací
§ 230 - Zvláštní požadavky na sdělení klíčových informací
§ 231 - Poskytnutí sdělení klíčových informací investorovi na jeho žádost
§ 232  
Díl 3 - Výroční zpráva
§ 233  
§ 234 - Zvláštní náležitosti výroční zprávy
§ 235 - Zpráva auditora
§ 236  
Díl 4 - Pololetní zpráva
§ 237  
§ 238 - Zvláštní náležitosti pololetní zprávy
Díl 5 - Další údaje uveřejňované nebo jinak zpřístupňované v případě nabízení investic
§ 239 - Údaje uveřejňované k fondu kolektivního investování odkupujícímu jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a srovnatelnému zahraničnímu investičnímu fondu
§ 240 - Údaje uveřejňované k fondu kolektivního investování neodkupujícímu jím vydávané cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry a srovnatelnému zahraničnímu investičnímu fondu
§ 241 - Informování investorů speciálního fondu obhospodařovaného obhospodařovatelem oprávněným přesáhnout rozhodný limit
Díl 6 - Propagační sdělení týkající se fondu kolektivního investování a srovnatelného zahraničního investičního fondu
§ 242  
§ 243  
§ 244  
HLAVA IV - STRUKTURA ŘÍDÍCÍHO FONDU A PODŘÍZENÝCH FONDŮ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 245 - Řídící fond
§ 246 - Podřízený fond
§ 247  
§ 248 - Podmínky pro možnost investovat jako podřízený fond a základní povinnosti s tím související
§ 249 - Oznámení o zahájení činnosti jako podřízený fond
§ 250 - Práva podílníků nebo akcionářů v souvislosti s oznámením o zahájení činnosti jako podřízený fond
Díl 2 - Dohoda obhospodařovatelů a administrátorů podřízeného fondu a řídícího fondu
§ 251  
§ 252  
§ 253  
§ 254 - Rozhodné právo
§ 255 - Náležitosti dohody
§ 256  
Díl 3 - Dohoda depozitářů podřízeného a řídícího fondu
§ 257  
§ 258 - Rozhodné právo
§ 259 - Náležitosti dohody
§ 260  
Díl 4 - Dohoda auditorů podřízeného a řídícího fondu
§ 261  
§ 262 - Rozhodné právo
§ 263 - Náležitosti dohody
Díl 5 - Zvláštní informační povinnosti České národní banky vůči obhospodařovateli podřízeného investičního fondu
§ 264  
HLAVA V - OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
§ 265  
§ 266  
§ 267 - Posudek znalce nebo člena výboru odborníků
§ 268 - Výbor odborníků
§ 269 - Působnost výboru odborníků
§ 270 - Postup výboru odborníků
§ 271 - Nezávislost člena výboru odborníků
ČÁST OSMÁ - FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 272 - Kvalifikovaný investor
§ 273  
§ 274 - Vklady a investice
§ 275 - Plnění vkladové povinnosti po částech
§ 276 - Odměna člena statutárního orgánu a náhrada potřebných výdajů člena statutárního orgánu nebo společníka
§ 277 - Změny společenské smlouvy
§ 278 - Právo odmítnout poskytnutí informace
§ 279 - Zákaz konkurence a další zakázaná jednání
§ 280 - Fondový kapitál fondu kvalifikovaných investorů
§ 281  
§ 282  
§ 283 - Předkupní právo v případě výkonu rozhodnutí a exekuce
HLAVA II - INVESTOVÁNÍ A TECHNIKY K OBHOSPODAŘOVÁNÍ
§ 284  
§ 285  
§ 286  
§ 287  
HLAVA III - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ INFORMACÍ
Díl 1 - Statut
§ 288  
§ 289  
Díl 2 - Výroční zpráva
§ 290  
§ 291 - Zvláštní náležitosti výroční zprávy
§ 292 - Zpráva auditora
Díl 3 - Informování investorů fondu kvalifikovaných investorů
§ 293  
ČÁST DEVÁTÁ - NABÍZENÍ INVESTIC
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 294 - Nabízení investic
§ 295 - Rozhodnutí investora z vlastního podnětu
§ 296 - Nabízení investic do fondů kvalifikovaných investorů a do srovnatelných zahraničních investičních fondů
§ 297 - Nabízení investic do zahraničních investičních fondů srovnatelných se speciálním fondem
§ 298 - Vztah k právu Evropské unie
§ 299  
HLAVA II - NABÍZENÍ INVESTIC DO INVESTIČNÍHO FONDU NEBO DO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM JE ČLENSKÝ STÁT
Díl 1 - V případě obhospodařovatele, jehož domovským státem je členský stát
Oddíl 1 - Veřejné nabízení investic do standardního fondu nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu
§ 300 - Veřejné nabízení investic do standardního fondu v České republice
§ 301 - Veřejné nabízení investic do standardního fondu v jiném členském státě
§ 302  
§ 303  
§ 304  
§ 305 - Veřejné nabízení investic do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem v České republice
§ 306  
§ 307  
§ 308 - Veřejné nabízení investic do zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem obhospodařovaného investiční společností v jiném členském státě
Oddíl 2 - Nabízení investic do speciálního fondu, do fondu kvalifikovaných investorů nebo do srovnatelného zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem je členský stát
§ 309 - V případě obhospodařovatele se sídlem v České republice oprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice
§ 310 - V případě obhospodařovatele neoprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o veřejné nabízení v České republice
§ 311 - V případě obhospodařovatele se sídlem v České republice oprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v jiném členském státě
§ 312  
§ 313  
§ 314  
§ 315 - V případě obhospodařovatele se sídlem v jiném členském státě oprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice
Díl 2 - V případě obhospodařovatele se sídlem ve státě, který není členským státem
§ 316  
§ 317  
HLAVA III - NABÍZENÍ INVESTIC DO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM NENÍ ČLENSKÝ STÁT
Díl 1 - V případě obhospodařovatele, který má sídlo v členském státě
§ 318 - V případě investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení pouze v České republice
§ 319 - V případě obhospodařovatele se sídlem v jiném členském státě oprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení pouze v České republice
§ 320 - V případě investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice
§ 321 - V případě investiční společnosti oprávněné přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v jiném členském státě
§ 322 - V případě obhospodařovatele se sídlem v jiném členském státě oprávněného přesáhnout rozhodný limit, jde-li o nabízení v České republice
§ 323 - V případě investiční společnosti neoprávněné přesáhnout rozhodný limit, jde-li o veřejné nabízení v České republice
Díl 2 - V případě obhospodařovatele, který nemá sídlo v členském státě
§ 324 - Nabízení pouze v České republice
§ 325 - Nabízení v České republice
§ 326 - Nabízení v jiném členském státě
Díl 3 - Depozitář zahraničního investičního fondu, jehož domovským státem není členský stát
§ 327  
ČÁST DESÁTÁ - PŘESHRANIČNÍ OBHOSPODAŘOVÁNÍ
HLAVA I - INVESTIČNÍ SPOLEČNOST NEBO ZAHRANIČNÍ OSOBA S POVOLENÍM ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NESROVNATELNÁ SE SAMOSPRÁVNÝM INVESTIČNÍM FONDEM OBHOSPODAŘUJÍCÍ ZAHRANIČNÍ INVESTIČNÍ FOND
Díl 1 - Prostřednictvím pobočky
§ 328 - Oznámení investiční společnosti
§ 329 - Postup České národní banky
§ 330 - Vznik oprávnění
§ 331 - Oznamování změn
Díl 2 - Bez umístění pobočky
§ 332 - Oznámení
§ 333 - Postup České národní banky
§ 334 - Vznik oprávnění
§ 335 - Oznamování změn
§ 336 - Poskytování informací Českou národní bankou orgánu dohledu hostitelského státu
HLAVA II - OBHOSPODAŘOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU, JEHOŽ DOMOVSKÝM STÁTEM NENÍ ČLENSKÝ STÁT
§ 337  
HLAVA III - ZAHRANIČNÍ OSOBA OBHOSPODAŘUJÍCÍ STANDARDNÍ FOND
§ 338  
§ 339  
§ 340 - Povinnosti zahraniční osoby při obhospodařování standardního fondu
§ 341 - Postup České národní banky
HLAVA IV - ZAHRANIČNÍ OSOBA OBHOSPODAŘUJÍCÍ SPECIÁLNÍ FOND NEBO FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ
§ 342  
§ 343  
§ 344 - Povinnosti zahraniční osoby při poskytování služeb obhospodařování speciálního fondu nebo fondu kvalifikovaných investorů
ČÁST JEDENÁCTÁ - ZRUŠENÍ, PŘEMĚNY A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE
HLAVA I - ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE TÝKAJÍCÍ SE INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI
Díl 1 - Zrušení investiční společnosti s likvidací
Oddíl 1 - Postup v některých případech zrušení investiční společnosti s likvidací
§ 345 - Rozhodnutí soudu
§ 346 - Rozhodnutí orgánu investiční společnosti
§ 347 - Uplynutí doby
Oddíl 2 - Likvidátor
§ 348 - Odborná péče
§ 349 - Předpoklady pro výkon funkce
§ 350 - Jmenování a odvolání
§ 351 - Zánik funkce
§ 352 - Náhrada hotových výdajů a odměna
§ 353 - Povinnost součinnosti
Díl 2 - Přeměna investiční společnosti
§ 354 - Zakázané přeměny
§ 355 - Povolení České národní banky
§ 356 - Řízení o žádosti o povolení fúze, rozdělení nebo převodu jmění
Díl 3 - Převod, pacht a zastavení obchodního závodu investiční společnosti nebo jeho části
§ 357  
HLAVA II - ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA HLAVNÍHO ADMINISTRÁTORA A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE TÝKAJÍCÍ SE HLAVNÍHO ADMINISTRÁTORA
§ 358 - Obdobné použití ustanovení o investiční společnosti
§ 359 - Změna právní formy hlavního administrátora
§ 360 - Řízení o žádosti o změnu právní formy hlavního administrátora
HLAVA III - ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA INVESTIČNÍHO FONDU S PRÁVNÍ OSOBNOSTÍ A JINÉ MAJETKOVÉ DISPOZICE TÝKAJÍCÍ SE TOHOTO FONDU
Díl 1 - Zrušení investičního fondu s právní osobností s likvidací
§ 361 - Obdobné použití ustanovení o investiční společnosti
§ 362 - Náhradní splnění podílu na likvidačním zůstatku
Díl 2 - Přeměna investičního fondu s právní osobností
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 363  
§ 364 - Zakázané přeměny
§ 365 - Povolení České národní banky
§ 366 - Řízení o žádosti o povolení fúze, rozdělení nebo převodu jmění
Oddíl 2 - Přeměna investičního fondu, který má právní formu akciové společnosti, na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem
§ 367 - Přípustnost přeměny
§ 368 - Změna druhu akcií
§ 369 - Povolení České národní banky
§ 370 - Řízení o žádosti o povolení přeměny
Oddíl 3 - Obdobné použití některých ustanovení o splynutí a sloučení podílového fondu
§ 371 - Splynutí a sloučení investičního fondu s právní osobností, který je standardním fondem
§ 372 - Sloučení akciové společnosti s proměnným základním kapitálem a otevřeného podílového fondu
§ 373 - Přeměna podfondu investičního fondu s právní osobností
Díl 3 - Převod, pacht a zastavení obchodního závodu investičního fondu s právní osobností nebo jeho části
§ 374  
HLAVA IV - ZRUŠENÍ A PŘEMĚNA PODÍLOVÉHO FONDU
Díl 1 - Zrušení podílového fondu s likvidací
§ 375 - Důvody zrušení podílového fondu s likvidací
§ 376 - Likvidace podílového fondu
§ 377 - Náhradní splnění podílu na likvidačním zůstatku
§ 378 - Záloha na podíl na likvidačním zůstatku
§ 379 - Zvláštní ustanovení pro případ úpadku obhospodařovatele
§ 380 - Povinnosti podřízeného fondu při zrušení jeho řídícího fondu s likvidací
Díl 2 - Přeměna podílového fondu
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 381  
Oddíl 2 - Splynutí podílových fondů
§ 382 - Přípustné způsoby splynutí
§ 383 - Projekt splynutí
§ 384 - Náležitosti projektu splynutí
§ 385 - Povolení České národní banky
§ 386 - Řízení o žádosti o povolení splynutí
§ 387 - Lhůta pro vydání rozhodnutí
§ 388 - Sdělení o splynutí
§ 389 - Náležitosti sdělení o splynutí
§ 390 - Následky uveřejnění sdělení o splynutí
§ 391 - Postup bez uveřejnění sdělení o splynutí
§ 392 - Dočasná výjimka z investičních limitů
§ 393 - Další pravidla
§ 394 - Rozhodný den splynutí
§ 395 - Výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů
§ 396 - Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu
§ 397 - Spolupráce České národní banky a orgánu dohledu zahraničního investičního fondu v řízení o žádosti o povolení splynutí
Oddíl 3 - Sloučení podílových fondů
§ 398 - Přípustné způsoby sloučení
§ 399 - Projekt sloučení
§ 400 - Náležitosti projektu sloučení
§ 401 - Povolení České národní banky
§ 402 - Řízení o žádosti o povolení sloučení
§ 403 - Lhůta pro vydání rozhodnutí
§ 404 - Sdělení o sloučení
§ 405 - Náležitosti sdělení o sloučení
§ 406 - Následky uveřejnění sdělení o sloučení
§ 407 - Postup bez uveřejnění sdělení o sloučení
§ 408 - Dočasná výjimka z investičních limitů
§ 409 - Další pravidla
§ 410 - Rozhodný den sloučení
§ 411 - Výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů
§ 412 - Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného poměru
§ 413 - Spolupráce České národní banky a orgánu dohledu zahraničního investičního fondu v řízení o žádosti o povolení sloučení
Oddíl 4 - Přeměna podílového fondu na akciovou společnost
§ 414 - Přípustnost přeměny
§ 415 - Projekt přeměny
§ 416 - Náležitosti projektu přeměny
§ 417 - Povolení České národní banky
§ 418 - Řízení o žádosti o povolení přeměny
§ 419 - Upsání zakladatelských akcií
§ 420 - Informování podílníků a právo na odkoupení podílového listu
§ 421 - Den účinnosti přeměny
§ 422 - Výměna podílových listů za akcie
§ 423 - Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu
§ 424 - Obdobné použití jiných částí tohoto zákona
Oddíl 5 - Přeměna uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond
§ 425 - Přípustnost přeměny
§ 426 - Povolení České národní banky
§ 427 - Řízení o žádosti o povolení přeměny
§ 428 - Další pravidla
Oddíl 6 - Přeměna speciálního fondu na standardní fond
§ 429 - Přípustnost přeměny
§ 430 - Povolení České národní banky
§ 431 - Řízení o žádosti o povolení přeměny
§ 432 - Další pravidla
Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení pro řídící a podřízené fondy
§ 433 - Povinnosti obhospodařovatele podřízeného fondu při zrušení jeho řídícího fondu
Díl 3 - Společná ustanovení
§ 434 - Povinnost sestavit účetní závěrku
§ 435 - Zvláštní ustanovení pro řídící a podřízený fond
HLAVA V - ZMĚNA DOMOVSKÉHO STÁTU INVESTIČNÍHO FONDU NEBO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU
Díl 1 - Přeměna zahraničního investičního fondu s právní osobností na investiční fond s právní osobností
§ 436 - Přípustnost přeměny
§ 437 - Zvláštní ustanovení o udělení povolení k činnosti samosprávného investičního fondu
§ 438 - Obdobné použití jiných ustanovení tohoto zákona
Díl 2 - Přeměna investičního fondu s právní osobností na zahraniční investiční fond s právní osobností
§ 439 - Přípustnost přeměny
§ 440 - Povolení České národní banky
§ 441 - Řízení o žádosti o povolení přeměny
Díl 3 - Přeměna zahraničního investičního fondu bez právní osobnosti na investiční fond bez právní osobnosti
§ 442 - Přípustnost přeměny
§ 443 - Den účinnosti přeměny
§ 444 - Obdobné použití jiných ustanovení tohoto zákona
Díl 4 - Přeměna investičního fondu bez právní osobnosti na zahraniční investiční fond bez právní osobnosti
§ 445 - Přípustnost přeměny
§ 446 - Projekt přeměny
§ 447 - Náležitosti projektu přeměny
§ 448 - Povolení České národní banky
§ 449 - Řízení o žádosti o povolení přeměny
§ 450 - Informování investorů a právo na odkoupení podílového listu
§ 451 - Den účinnosti přeměny
§ 452 - Předání a výměna cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů
§ 453 - Peněžní dorovnání pro nepřiměřenost výměnného podílu
HLAVA VI - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 454  
ČÁST DVANÁCTÁ - OZNAMOVACÍ POVINNOSTI
§ 455 - Výroční a pololetní zprávy
§ 456 - Neschválení účetní závěrky
§ 457 - Statut a sdělení klíčových informací
§ 458 - Pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů nebo investičních akcií
§ 459 - Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti
§ 460 - Pověření dalšího pověřenou osobou
§ 461 - Veřejné nabízení investic v České republice
§ 462 - Základní údaje ke skladbě majetku
§ 463 - Údaje týkající se obhospodařování investičního fondu a zahraničního investičního fondu
§ 464 - Údaje o využití pákového efektu
§ 465 - Nedosažení fondového kapitálu investičního fondu
§ 466 - Další údaje
§ 467 - Oznamování změn
§ 468 - Údaje o derivátech
§ 469 - Údaje o výboru odborníků a o nemovitostech a účastech v nemovitostních společnostech
§ 470 - Podřízený a řídící fond
§ 471 - Oznamování podílů na hlasovacích právech
§ 472  
§ 473 - Údaje týkající se porušení právní povinnosti nebo jejího možného porušení
§ 474  
§ 475  
§ 476 - Oznamovací povinnost vedoucí osoby
§ 477 - Rozšířená působnost
§ 478 - Zmocňovací ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTECH
HLAVA I - POVOLENÍ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ A ADMINISTRACI
Díl 1 - Předpoklady pro udělení povolení
§ 479 - Investiční společnost
§ 480 - Samosprávný investiční fond
§ 481 - Zahraniční osoba jako obhospodařovatel
§ 482 - Hlavní administrátor
Díl 2 - Řízení
Oddíl 1 - Základní ustanovení
§ 483 - Lhůty pro rozhodnutí
§ 484 - Úplné žádosti
§ 485 - Výrok rozhodnutí
§ 486  
§ 487  
§ 488  
§ 489 - Konzultace zahraničního orgánu dohledu
Oddíl 2 - Zvláštní ustanovení o posuzování žádosti v případě zahraniční osoby
§ 490 - Další přerušení běhu lhůty pro rozhodnutí ve věci
§ 491  
§ 492 - Povolení výjimky z plnění povinností pro zahraniční osobu
Oddíl 3 - Určení referenčního státu
§ 493 - Česká republika jako referenční stát
§ 494 - Mnohost referenčních států
§ 495 - Rozhodování České národní banky
§ 496 - Změna v určení referenčního státu
§ 497  
§ 498 - Nové určení referenčního státu
§ 499 - Dobrovolné nové určení referenčního státu
HLAVA II - ZMĚNA POVOLENÍ
§ 500  
HLAVA III - ZMĚNA V PODSTATNÝCH SKUTEČNOSTECH ROZHODNÝCH PRO UDĚLENÍ POVOLENÍ
§ 501  
§ 502  
HLAVA IV - ZÁPIS DO SEZNAMŮ BEZ PŘEZKUMU
§ 503  
§ 504  
§ 505  
HLAVA V - VÝMAZ ZE SEZNAMŮ
§ 506  
HLAVA VI - DODATEČNÉ POVOLENÍ K VÝKONU ČINNOSTÍ ODPOVÍDAJÍCÍM INVESTIČNÍM SLUŽBÁM
§ 507  
HLAVA VII - SOUHLAS S VÝKONEM JINÉ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
§ 508  
HLAVA VIII - KVALIFIKOVANÁ ÚČAST INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI NA JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBĚ
§ 509  
HLAVA IX - ZÁPIS DEPOZITÁŘE INVESTIČNÍHO FONDU
§ 510  
HLAVA X - ZÁPIS STANDARDNÍHO FONDU A ÚDAJŮ O PODFONDU STANDARDNÍHO FONDU
§ 511  
§ 512  
HLAVA XI - ZÁPIS INVESTIČNÍHO FONDU, KTERÝ NENÍ SAMOSPRÁVNÝM INVESTIČNÍM FONDEM
§ 513  
§ 514  
HLAVA XII - UDĚLENÍ SOUHLASU K VÝKONU FUNKCE VEDOUCÍ OSOBY
§ 515  
§ 516  
§ 517  
§ 518  
HLAVA XIII - ZÁPIS LIKVIDÁTORA A NUCENÉHO SPRÁVCE
§ 519  
HLAVA XIV - KVALIFIKOVANÁ ÚČAST JINÉHO NA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, SAMOSPRÁVNÉM INVESTIČNÍM FONDU A HLAVNÍM ADMINISTRÁTOROVI
§ 520  
§ 521 - Nutnost souhlasu s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo s ovládnutím
§ 522 - Posuzování žádosti
§ 523  
§ 524 - Oznámení pozbytí nebo snížení kvalifikované účasti
HLAVA XV - ZMĚNA OBHOSPODAŘOVATELE STANDARDNÍHO FONDU
§ 525  
§ 526  
HLAVA XVI - ZMĚNA DEPOZITÁŘE STANDARDNÍHO FONDU
§ 527  
§ 528  
HLAVA XVII - ZMĚNA STATUTU STANDARDNÍHO FONDU
§ 529  
§ 530  
HLAVA XVIII - POVOLENÍ PRO ÚČELY OZNAČENÍ PODÍLOVÉHO FONDU A SVĚŘENSKÉHO FONDU
§ 531  
HLAVA XIX - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 532  
§ 533  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
HLAVA I - ROZSAH DOHLEDU
§ 534 - Osobní rozsah dohledu
§ 535 - Věcný rozsah dohledu
§ 536  
§ 537  
HLAVA II - DOHLEDOVÁ OPATŘENÍ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 538  
§ 539  
§ 540  
Díl 2 - Změna obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
§ 541  
Díl 3 - Změna administrátora investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
§ 542  
Díl 4 - Změna depozitáře investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
§ 543  
Díl 5 - Změna auditora
§ 544  
Díl 6 - Mimořádné provedení auditu účetní závěrky
§ 545  
Díl 7 - Ověření oceňování majetku a dluhů investičního fondu jinou osobou
§ 546  
Díl 8 - Omezení rozsahu povolení nebo určení podmínek pro výkon jednotlivých činností
§ 547  
Díl 9 - Podmínky pro využití pákového efektu nebo jiné podmínky
§ 548  
Díl 10 - Omezení rozsahu investiční strategie, zákaz nabízení investic nebo výmaz ze seznamu
§ 549  
Díl 11 - Zrušení investičního fondu
§ 550  
Díl 12 - Odnětí povolení
§ 551 - Obligatorní odnětí povolení
§ 552 - Fakultativní odnětí povolení
§ 553 - Odnětí povolení pro účely označení podílového fondu a svěřenského fondu
§ 554 - Společná ustanovení pro účely odnětí povolení
Díl 13 - Odnětí souhlasu
§ 555  
Díl 14 - Zrušení rozhodnutí obhospodařovatele o pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů nebo investičních akcií
§ 556  
Díl 15 - Opatření k účinnějšímu sledování možných zdrojů systémového rizika
§ 557  
Díl 16 - Nucená správa Zavedení a ukončení nucené správy
§ 558  
§ 559  
§ 560  
§ 561  
§ 562  
§ 563 - Nucený správce
§ 564  
§ 565  
§ 566  
§ 567 - Údaje zapisované do obchodního rejstříku
§ 568 - Finanční zajištění a závěrečné vyrovnání
HLAVA III - DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY V PŘÍPADECH S PRVKY PRÁVA CIZÍHO STÁTU
§ 569  
§ 570  
§ 571 - Porušení práva cizího státu
§ 572 - Dohled nad obhospodařovatelem zahraničního investičního fondu srovnatelného se standardním fondem
§ 573 - Dohled nad obhospodařovatelem zahraničního investičního fondu v dalších případech
§ 574 - Podezření na neoprávněně udělené povolení
HLAVA IV - SPOLUPRÁCE ORGÁNŮ DOHLEDU ČLENSKÝCH STÁTŮ, EVROPSKÉHO ORGÁNU DOHLEDU A EVROPSKÉ RADY PRO SYSTÉMOVÁ RIZIKA A ŘEŠENÍ SPORU MEZI ORGÁNY DOHLEDU
§ 575 - Poskytování informací Českou národní bankou na žádost nebo na základě oznámení
§ 576 - Spolupráce při výkonu dohledu nebo při kontrole na místě na základě žádosti orgánu dohledu jiného členského státu
§ 577 - Odmítnutí žádosti
§ 578 - Rozhodnutí o odejmutí povolení k činnosti nebo o odmítnutí zápisu standardního fondu do seznamu
§ 579 - Řešení sporu mezi orgány dohledu evropským orgánem dohledu
HLAVA V - INFORMAČNÍ POVINNOSTI ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY
Díl 1 - Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k Evropské komisi
§ 580  
Díl 2 - Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k evropskému orgánu dohledu
§ 581 - Informace o povoleních
§ 582 - Informace o přeshraničním obhospodařování a provádění administrace
§ 583 - Informace o přeshraničním nabízení investic
§ 584 - Informace o zahraniční osobě se sídlem ve státě, který není členským státem
§ 585 - Informování evropského orgánu dohledu v případě důvodného podezření
§ 586 - Informace poskytnuté ve vztahu k Evropské komisi
§ 587 - Stanovení podmínek pro využití pákového efektu
§ 588 - Opatření obecné povahy
§ 589 - Pokyny a doporučení
Díl 3 - Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k Evropské radě pro systémová rizika
§ 590  
Díl 4 - Informační povinnosti České národní banky ve vztahu k příslušným orgánům dohledu jiných členských států
§ 591 - Informování orgánu dohledu jiného členského státu v případě důvodného podezření
§ 592 - Informační povinnost o opatření k nápravě
§ 593 - Informování v případě investičních fondů, které nejsou standardním fondem
§ 594 - Určení podmínek pro využití pákového efektu
§ 595 - Informování v případě standardních fondů
HLAVA VI - SEZNAMY
§ 596  
§ 597  
§ 598 - Vedení seznamů
ČÁST PATNÁCTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
HLAVA I - SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB
Díl 1 - Správní delikty obhospodařovatele
§ 599  
§ 600  
§ 601  
§ 602  
§ 603  
Díl 2 - Správní delikty administrátora
§ 604  
§ 605  
§ 606  
§ 607  
§ 608  
Díl 3 - Správní delikty obhospodařovatele a administrátora
§ 609  
Díl 4 - Správní delikty investičního fondu s právní osobností, investiční společnosti, samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby s povolením České národní banky a hlavního administrátora
§ 610  
§ 611  
Díl 5 - Správní delikty depozitáře a hlavního podpůrce
§ 612  
§ 613  
Díl 6 - Správní delikty dalších osob
§ 614  
§ 615  
§ 616  
§ 617  
HLAVA II - PŘESTUPKY
§ 618  
§ 619  
§ 620  
§ 621  
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 622  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 623 - Členský stát, domovský stát, hostitelský stát a orgán dohledu
§ 624 - Vedoucí osoba, kvalifikovaná účast, úzké propojení a nepřímý podíl
§ 625 - Vztah k pojmosloví přímo použitelných předpisů Evropské unie v oblasti obhospodařování investičních fondů
§ 626 - Srovnatelnost s právem cizího státu
§ 627 - Derivát, finanční derivát a otevřená pozice
§ 628 - Nemovitost
§ 629 - Společenská smlouva
§ 630 - Společník a podílník
§ 631 - Účastnický cenný papír
§ 632 - Újma
§ 633 - Majetek a dluhy investičního fondu ve vztahu k podílovému fondu, svěřenskému fondu a podfondu
§ 634 - Označení
§ 635 - Důvěryhodnost kapitálového trhu a zákaz klamavosti
§ 636 - Zvláštní ochrana některých označení
§ 637 - Používání údajů o dohledu České národní banky
§ 638 - Jazyk
§ 639 - Mlčenlivost
§ 640  
§ 641 - Pravomoc českých soudů a úřadů pro případ sporu mezi investory a investiční společností
HLAVA II - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 642 - Povolení k činnosti investiční společnosti
§ 643 - Povolení k činnosti investičního fondu
§ 644 - Povolení investiční společnosti k poskytování investičních služeb
§ 645 - Výpis o povolení k činnosti
§ 646 - Rozhodný limit ve vztahu k odejmutí povolení k činnosti
§ 647 - Rozhodný limit ve vztahu ke změně povolení k činnosti
§ 648 - Rozhodný limit v případě fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných přede dnem 22. července 2013
§ 649 - Výše vkladů a investic do fondu kvalifikovaných investorů podle dosavadních právních předpisů
§ 650 - Podílový fond
§ 651 - Povolení k činnosti investičního fondu s uzavřenou smlouvou o obhospodařování
§ 652 - Poměry v investiční společnosti a investičním fondu
§ 653  
§ 654 - Další podnikatelská činnost
§ 655 - Výroční a konsolidovaná zpráva
§ 656 - Nabízení investic do investičního fondu nebo do zahraničního investičního fondu
§ 657 - Zahraniční depozitář speciálního fondu
§ 658 - Smlouva o výkonu činnosti depozitáře
§ 659 - Souhlas udělený podle dosavadních právních předpisů
§ 660 - Řízení zahájená podle dosavadních právních předpisů
§ 661 - Povolení zahraniční osobě
§ 662 - Seznamy
§ 663 - Poskytnutí údajů Evropské komisi
§ 664 - Ustanovení vztahující se k novému soukromému právu
§ 665  
Díl 2 - Přechodná ustanovení k depozitáři standardního fondu
§ 666  
§ 667 - Rozhodné právo ve věci výkonu činnosti depozitáře
§ 668 - Obsah depozitářské smlouvy
§ 669 - Základní povinnosti a právo zajistit opatrování zřízením účtu
§ 670 - Kontrolní povinnosti
§ 671 - Základní povinnosti a právo zřídit účet
§ 672 - Povinnosti bývalého depozitáře
§ 673 - Povinnosti obhospodařovatele
§ 674  
§ 675  
HLAVA III - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 676 - Zrušovací ustanovení
§ 677 - Účinnost
Zavřít
MENU