104/2013 Sb.Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 2013 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. března 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 422/2022 Sb. s účinností od 1. ledna 2023

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

104

 

ZÁKON

ze dne 20. března 2013

o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon upravuje postupy justičních, ústředních a jiných orgánů v oblasti mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních (dále jen „mezinárodní justiční spolupráce“) a postavení některých subjektů působících v této oblasti, zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie53).

 

§ 2

 

Vymezení pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   justičním orgánem soud, státní zastupitelství anebo evropský pověřený žalobce, evropský žalobce nebo evropský nejvyšší žalobce v rozsahu jejich působnosti stanovené nařízením Rady (EU) 2017/1939, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce,

b)   ústředním orgánem Ministerstvo spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“) a Nejvyšší státní zastupitelství,

c)    cizozemským orgánem justiční nebo jiný orgán cizího státu, který je podle mezinárodní smlouvy nebo právního řádu cizího státu příslušný k mezinárodní justiční spolupráci,

d)   mezinárodní smlouvou vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a kterou je Česká republika vázána, jakož i mezinárodní smlouva mezi Evropskou unií a jedním nebo více cizími státy vyhlášená v Úředním věstníku Evropské unie, k jejímuž uzavření dal souhlas Evropský parlament a kterou je Česká republika vázána,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3  
§ 4 - Záruka vzájemnosti
§ 5 - Ochrana zájmů České republiky
§ 6 - Poskytování informací
§ 7 - Zásada speciality
§ 8 - Formy styku s cizozemskými orgány
§ 9  
§ 10 - Přebírání a předávání osob a věcí
§ 11 - Náklady mezinárodní justiční spolupráce
§ 12 - Překlady
§ 13 - Ověřování písemností
§ 14 - Nutná obhajoba
ČÁST DRUHÁ - OCHRANA INFORMACÍ, NĚKTERÉ SUBJEKTY PŮSOBÍCÍ V OBLASTI MEZINÁRODNÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE A SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
HLAVA I - OCHRANA INFORMACÍ
Díl 1 - Ochrana osobních údajů
§ 15  
§ 16 - Ochrana osobních údajů předaných z České republiky
§ 17 - Ochrana osobních údajů předaných do České republiky
§ 18 - Další předání osobních údajů
§ 19 - Regresní nároky
Díl 2 - Souhlas s použitím informací
§ 20  
HLAVA II - ZASTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY V EUROJUSTU
§ 21 - Národní člen
§ 22 - Zástupce a asistent národního člena
§ 23 - Další pomocné osoby
§ 24 - Styčný zástupce Eurojustu
§ 25 - Národní korespondent
§ 26 - Společný kontrolní orgán Eurojustu
§ 27 - Národní koordinační systém Eurojustu
§ 28  
§ 29 - Pravomoci národního člena
§ 30 - Výměna informací s národním členem
§ 31 - Spolupráce s Eurojustem
§ 32 - Ochrana osobních údajů
§ 33 - Regresní nárok
HLAVA III - EVROPSKÁ JUSTIČNÍ SÍŤ
§ 34  
HLAVA IV - STYČNÍ SOUDCI A STYČNÍ STÁTNÍ ZÁSTUPCI
§ 35  
HLAVA V - SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
§ 36  
§ 37 - Záznam za účelem zatčení a vydání nebo předání
§ 38 - Záznam za účelem pátrání po osobě
ČÁST TŘETÍ - JEDNOTLIVÉ FORMY MEZINÁRODNÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE
HLAVA I - PRÁVNÍ POMOC
Díl 1 - Vyžadování právní pomoci v cizím státu
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Žádost o právní pomoc
§ 42 - Použitelnost důkazů
§ 43 - Doručení písemnosti
§ 44 - Předvolávání osob z cizího státu
§ 45  
§ 46  
Díl 2 - Poskytování právní pomoci cizozemským orgánům
§ 47  
§ 48 - Příslušnost k přijetí žádosti o právní pomoc a k jejímu vyřízení
§ 49 - Použití ustanovení právního řádu cizího státu
§ 50 - Zvláštní formy výpovědi svědků a znalců
§ 51 - Účast cizozemských orgánů a dalších osob při úkonech právní pomoci
§ 52 - Doručení písemnosti
§ 53 - Odklad provedení úkonu právní pomoci
§ 54 - Odmítnutí poskytnutí právní pomoci
§ 55  
§ 56 - Poskytnutí informace a důkazu bez žádosti
Díl 3 - Zvláštní ustanovení o některých úkonech právní pomoci
§ 57 - Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a telefonu na žádost České republiky
§ 58 - Výslech prostřednictvím videokonferenčního zařízení a telefonu na žádost cizího státu
§ 59 - Skryté vyšetřování na území České republiky
§ 60 - Skryté vyšetřování na území cizího státu
§ 61 - Skryté vyšetřování s použitím příslušníka Policie České republiky na území České republiky pro účely trestního řízení vedeného v cizím státu
§ 62 - Přeshraniční sledování orgánem České republiky
§ 63 - Přeshraniční sledování cizozemským orgánem
§ 64 - Přeshraniční odposlech
§ 65 - Sledovaná zásilka
§ 66 - Poskytování informací z evidence Rejstříku trestů
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Dočasné převzetí osoby z cizího státu
§ 70 - Dočasné předání osoby do cizího státu
§ 71 - Dohoda o společném vyšetřovacím týmu
§ 72 - Provádění úkonů společným vyšetřovacím týmem
§ 73 - Působení společného vyšetřovacího týmu na území České republiky
§ 74 - Výměna informací
§ 75  
§ 76 - Doručení písemnosti prostřednictvím zastupitelského úřadu
§ 77 - Regresní nároky
HLAVA II - VYDÁNÍ OSOBY
Díl 1 - Vyžádání z cizího státu
§ 78 - Příslušnost soudu
§ 79 - Podklady pro vyžádání z cizího státu
§ 80 - Působnost ministerstva
§ 81 - Předběžná vazba
§ 82 - Ujištění
§ 83 - Postup po vydání osoby
§ 84 - Odvolání žádosti soudu
§ 85 - Zásada speciality
§ 86 - Dočasné převzetí
Díl 2 - Vydání do cizího státu
§ 87 - Příslušnost soudu a státního zastupitelství
§ 88 - Přijetí žádosti o vydání
§ 89 - Odmítnutí žádosti o vydání
§ 90 - Trestné činy podléhající vydání
§ 91 - Nepřípustnost vydání
§ 92 - Předběžné šetření
§ 93 - Zadržení
§ 94 - Předběžná vazba
§ 95 - Rozhodnutí soudu
§ 96 - Zjednodušené vydání
§ 97 - Rozhodnutí ministra spravedlnosti
§ 98 - Dodatkové informace
§ 99 - Odložení vydání
§ 100 - Dočasné předání
§ 101 - Vydávací vazba a provedení vydání
§ 102 - Souběh žádostí více cizích států o vydání
§ 103 - Rozšíření vydání
§ 104 - Předání věcí
HLAVA III - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
Díl 1 - Předání trestního řízení do cizího státu
§ 105  
§ 106  
§ 107 - Žádost o převzetí trestního řízení
§ 108 - Dočasné upuštění od některých úkonů trestního řízení
§ 109 - Zpětvzetí žádosti o převzetí trestního řízení
§ 110 - Předání trestního řízení proti osobě ve vazbě
§ 111 - Předání řízení o uložení ochranného léčení nebo zabezpečovací detence
Díl 2 - Převzetí trestního řízení z cizího státu
§ 112  
§ 113 - Rozhodnutí o převzetí trestního řízení
§ 114 - Použitelnost důkazů opatřených cizozemským orgánem
§ 115  
§ 116 - Vrácení trestního řízení
§ 117 - Převzetí řízení o uložení ochranného opatření odpovídajícího ochrannému léčení nebo zabezpečovací detenci
HLAVA IV - UZNÁNÍ A VÝKON ROZHODNUTÍ VE VZTAHU K CIZÍMU STÁTU
Díl 1 - Uznání a výkon cizozemských rozhodnutí
Oddíl 1 - Obecná ustanovení
§ 118 - Cizozemské rozhodnutí
§ 119  
§ 120 - Podmínky uznání
Oddíl 2 - Řízení o uznání a výkonu cizozemského rozhodnutí
§ 121  
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
Oddíl 3 - Výkon uznaného cizozemského rozhodnutí
§ 129 - Souhlas s převzetím výkonu cizozemského rozhodnutí
§ 130  
§ 131 - Převzetí osoby z cizího státu
§ 132 - Náklady převzetí
§ 133 - Náklady řízení
§ 134 - Dohled a kontrola nad odsouzeným
§ 135 - Sdílení propadlého nebo zabraného majetku
Díl 2 - Zajištění výkonu rozhodnutí v cizím státu
§ 136 - Předání výkonu rozhodnutí
§ 137 - Předání osoby
§ 138 - Předání výkonu dohledu a kontroly nad odsouzeným
§ 139  
§ 140 - Sdílení propadlého nebo zabraného majetku
HLAVA V - PRŮVOZ OSOB
Díl 1 - Žádost o povolení průvozu osoby přes území třetího státu
§ 141  
Díl 2 - Průvoz osob přes území České republiky
§ 142  
§ 143  
§ 144  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI TRESTNÍMI SOUDY A TRIBUNÁLY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 145  
§ 146  
§ 147 - Překlady
§ 148  
§ 149 - Styk osob s mezinárodním soudem
§ 150 - Náklady spolupráce
§ 151 - Souběh žádostí
§ 152 - Nevyhovění a odložení vyřízení žádosti nebo příkazu
§ 153 - Poskytnutí informací a důkazů bez žádosti
§ 154 - Ochrana svědka
HLAVA II - PRÁVNÍ POMOC
§ 155  
§ 156 - Příslušnost k přijetí žádosti nebo příkazu
§ 157 - Vyřízení žádosti nebo příkazu
§ 158 - Odmítnutí předání informace nebo důkazu
§ 159 - Výslech osob
§ 160 - Předvolání osob
§ 161 - Doručování na území České republiky
§ 162 - Spolupráce v souvislosti s odškodňováním oprávněných osob
§ 163 - Vyžadování právní pomoci od mezinárodního soudu
HLAVA III - PŘEDÁNÍ OSOB
§ 164  
§ 165 - Příslušnost soudu a státního zastupitelství
§ 166 - Předběžná a vydávací vazba
§ 167  
§ 168 - Předání a jeho provedení
§ 169 - Odložení předání a dočasné předání
§ 170 - Souhlas s rozšířením předání
HLAVA IV - VÝKON ROZHODNUTÍ
§ 171  
§ 172  
§ 173 - Žádost o přezkoumání rozhodnutí mezinárodního soudu
§ 174 - Převzetí výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
§ 175  
§ 176  
§ 177  
§ 178 - Převzetí výkonu rozhodnutí týkajícího se majetku
§ 179  
§ 180  
HLAVA V - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ TRESTNÍHO ŘÍZENÍ
§ 181  
§ 182  
§ 183  
HLAVA VI - PRŮVOZ OSOB
§ 184  
ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ POSTUPY MEZINÁRODNÍ JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE S JINÝMI ČLENSKÝMI STÁTY
HLAVA I - SPOLEČNÝ VYŠETŘOVACÍ TÝM
§ 185  
§ 186  
§ 187 - Regresní nárok jiného členského státu
§ 188 - Regresní nárok vůči jinému členskému státu
HLAVA II - PŘEDÁNÍ OSOBY
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 189  
§ 190 - Evropský zatýkací rozkaz
§ 191  
Díl 2 - Předání z jiného členského státu
§ 192 - Příslušnost soudu
§ 193  
§ 194 - Ujištění
§ 195  
§ 196  
§ 197 - Odvolání evropského zatýkacího rozkazu
§ 198 - Zásada speciality
§ 199 - Další předání z České republiky do jiného členského státu
§ 200 - Dočasné převzetí osoby
§ 201 - Průvoz osob přes území třetího státu
Díl 3 - Předání do jiného členského státu
§ 202 - Příslušnost
§ 203 - Předběžné šetření
§ 204 - Zadržení a předběžná vazba
§ 205 - Rozhodnutí o předání
§ 206 - Předávací vazba
§ 207 - Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti
§ 208 - Zjednodušené předání
§ 209 - Lhůty pro rozhodnutí
§ 210 - Odložení předání
§ 211 - Dočasné předání
§ 212 - Výsady a imunity
§ 213 - Předání
§ 214  
§ 215 - Výkon trestu nebo ochranného opatření uloženého ve vyžadujícím státu
§ 216 - Rozšíření předání
§ 217 - Souběh evropských zatýkacích rozkazů
§ 218 - Souběh evropského zatýkacího rozkazu s žádostí o vydání
§ 219  
§ 220 - Průvoz osob přes území České republiky v souvislosti s předáním
§ 221  
Díl 4 - Předání s Islandem a Norskem
§ 222  
§ 223  
§ 224 - Předání do České republiky
§ 225 - Předání z České republiky
HLAVA III - PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ HODNOTY NEBO DŮKAZNÍHO PROSTŘEDKU
Díl 1 - Společná ustanovení
§ 226 - Působnost
§ 227 - Příkaz k zajištění
§ 228 - Vztah k jiným ustanovením
Díl 2 - Zajištění hodnoty nebo důkazního prostředku v jiném členském státu
§ 229 - Vydání příkazu k zajištění
§ 230 - Zaslání příkazu k zajištění
§ 231 - Ukončení nebo omezení zajištění
Díl 3 - Zajištění hodnoty nebo důkazního prostředku v České republice
§ 232 - Příslušnost
§ 233 - Uznání a výkon příkazu k zajištění
§ 234 - Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti
§ 235 - Odložení výkonu rozhodnutí o uznání příkazu k zajištění
§ 236 - Trvání zajištění
Díl 4 - Regresní nároky
§ 237 - Regresní nárok jiného členského státu
§ 238 - Regresní nárok vůči jinému členskému státu
HLAVA IV - UZNÁNÍ A VÝKON ROZHODNUTÍ UKLÁDAJÍCÍHO NÁHRADNÍ OPATŘENÍ ZA VAZBU
Díl 1 - Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího náhradní opatření za vazbu
§ 239  
§ 240 - Podmínky pro převzetí rozhodnutí
§ 241 - Příslušnost
§ 242 - Řízení o uznání a výkonu
§ 243 - Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti
§ 244 - Rozhodnutí o uznání a výkonu
§ 245 - Důvody pro neuznání rozhodnutí
§ 246 - Uznání
§ 247 - Řízení o stížnosti
§ 248 - Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení
§ 249 - Výkon uznaného rozhodnutí
§ 250 - Náklady řízení
Díl 2 - Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího náhradní opatření za vazbu v jiném členském státu
§ 251  
§ 252 - Zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
§ 253 - Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení
§ 254 - Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
§ 255 - Předání osoby
Díl 3 - Společné ustanovení
§ 256  
HLAVA V - PŘEDCHÁZENÍ KOMPETENČNÍM SPORŮM
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260  
HLAVA VI - UZNÁNÍ A VÝKON ROZHODNUTÍ UKLÁDAJÍCÍHO PENĚŽITOU SANKCI NEBO JINÉ PENĚŽITÉ PLNĚNÍ
Díl 1 - Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění
§ 261  
§ 262 - Podmínky pro převzetí rozhodnutí
§ 263 - Příslušnost
§ 264 - Řízení o uznání a výkonu
§ 265 - Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti
§ 266 - Rozhodnutí o uznání a výkonu
§ 267 - Důvody pro neuznání rozhodnutí
§ 268 - Uznání
§ 269 - Řízení o stížnosti
§ 270 - Výkon uznaného rozhodnutí
§ 271 - Informační povinnost
§ 272 - Sdílení peněžních prostředků s jiným členským státem
Díl 2 - Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího peněžitou sankci nebo jiné peněžité plnění v jiném členském státu
§ 273  
§ 274 - Zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
§ 275 - Informační povinnost
§ 276 - Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
§ 277 - Sdílení peněžních prostředků s jiným členským státem
HLAVA VII - UZNÁNÍ A VÝKON ROZHODNUTÍ UKLÁDAJÍCÍHO PROPADNUTÍ NEBO ZABRÁNÍ MAJETKU, VĚCÍ NEBO JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT
Díl 1 - Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot
§ 278  
§ 279 - Podmínky pro převzetí rozhodnutí
§ 280 - Příslušnost
§ 281 - Řízení o uznání a výkonu
§ 282 - Výjimky ze zásady oboustranné trestnosti
§ 283 - Rozhodnutí o uznání a výkonu
§ 284 - Důvody pro neuznání rozhodnutí
§ 285 - Uznání
§ 286 - Souběh rozhodnutí jiných členských států
§ 287 - Odložení uznání a výkonu
§ 288 - Řízení o stížnosti
§ 289 - Výkon uznaného rozhodnutí
§ 290 - Sdílení propadlého a zabraného majetku s jiným členským státem
§ 291 - Náklady řízení
Díl 2 - Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího propadnutí nebo zabrání majetku, věcí nebo jiných majetkových hodnot v jiném členském státu
§ 292  
§ 293 - Zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
§ 294 - Informační povinnost
§ 295 - Sdílení majetku propadlého nebo zabraného v jiném členském státu
Díl 3 - Regresní nároky
§ 296 - Regresní nárok jiného členského státu
§ 297 - Regresní nárok vůči jinému členskému státu
HLAVA VIII - UZNÁNÍ A VÝKON ROZHODNUTÍ UKLÁDAJÍCÍHO NEPODMÍNĚNÝ TREST ODNĚTÍ SVOBODY NEBO OCHRANNÉ OPATŘENÍ SPOJENÉ SE ZBAVENÍM OSOBNÍ SVOBODY
Díl 1 - Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody
§ 298  
§ 299 - Podmínky pro převzetí rozhodnutí
§ 300  
§ 301 - Příslušnost
§ 302 - Řízení o uznání a výkonu
§ 303 - Uznávací vazba
§ 304 - Rozhodnutí o uznání a výkonu
§ 305 - Důvody pro neuznání rozhodnutí
§ 306 - Uznání
§ 307 - Zohlednění práva jiného členského státu
§ 308 - Odvolání a řízení o něm
§ 309 - Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení
§ 310 - Výkon uznaného rozhodnutí
§ 311 - Převzetí osoby z jiného členského státu
§ 312 - Náklady řízení
§ 313 - Zásada speciality
Díl 2 - Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody v jiném členském státu
§ 314  
§ 315 - Podmínky pro zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
§ 316 - Žádost o vzetí do uznávací vazby
§ 317 - Zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
§ 318  
§ 319 - Předání osoby do jiného členského státu
§ 320 - Zásada speciality
Díl 3 - Průvoz v souvislosti se zajištěním výkonu rozhodnutí ukládajícího nepodmíněný trest odnětí svobody nebo ochranné opatření spojené se zbavením osobní svobody s jinými členskými státy
§ 321 - Žádost o povolení průvozu přes území jiného členského státu
§ 322 - Průvoz přes území České republiky
HLAVA IX - UZNÁNÍ A VÝKON ROZHODNUTÍ UKLÁDAJÍCÍHO TREST NESPOJENÝ SE ZBAVENÍM OSOBNÍ SVOBODY, DOHLED NEBO PŘIMĚŘENÁ OMEZENÍ ANEBO POVINNOSTI
Díl 1 - Uznání a výkon rozhodnutí jiného členského státu ukládajícího trest nespojený se zbavením osobní svobody, dohled nebo přiměřená omezení anebo povinnosti
§ 323  
§ 324 - Podmínky pro převzetí rozhodnutí
§ 325 - Příslušnost
§ 326 - Řízení o uznání a výkonu
§ 327 - Rozhodnutí o uznání a výkonu
§ 328 - Důvody pro neuznání rozhodnutí
§ 329 - Uznání
§ 330  
§ 331 - Řízení o stížnosti
§ 332 - Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení
§ 333 - Výkon uznaného rozhodnutí
§ 334 - Informační povinnost
§ 335 - Náklady řízení
Díl 2 - Zajištění výkonu rozhodnutí ukládajícího trest nespojený se zbavením osobní svobody, dohled nebo přiměřená omezení anebo povinnosti v jiném členském státu
§ 336  
§ 337 - Zaslání rozhodnutí
§ 338 - Zpětvzetí rozhodnutí a osvědčení
§ 339 - Důsledky zaslání rozhodnutí k uznání a výkonu
ČÁST ŠESTÁ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 340 - Přechodná a zrušovací ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
§ 341  
Zavřít
MENU