458/2011 Sb.Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

Částka: 158 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 2011 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2015 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 186/2016 Sb. s účinností od 1. ledna 2017

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

458

ZÁKON
ze dne 20. prosince 2011
o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa
a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

 

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

Změna zákona o daních z příjmů

 

Čl. I

 

        Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 216/2009 Sb., zákona č. 221/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 289/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 304/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 348/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 119/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 236/2011 Sb., se mění takto:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna daňového řádu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o loteriích a jiných podobných hrách
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o místních poplatcích
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o rozpočtovém určení daní
Čl. XVII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
Čl. XVIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodná ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXI  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. XXII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XXIII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců
Čl. XXIV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. XXVII  
Čl. XXVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
Čl. XXIX  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
Čl. XXX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. XXXI  
Čl. XXXII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o České obchodní inspekci
Čl. XXXIII  
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o sociálním zabezpečení
Čl. XXXIV  
Čl. XXXV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl. XXXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. XXXVII  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. XXXVIII  
Čl. XXXIX - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o živnostenských úřadech
Čl. XL  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o bankách
Čl. XLI  
Čl. XLII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
Čl. XLIII  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna celního zákona
Čl. XLIV  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. XLV  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
Čl. XLVI  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. XLVII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. XLVIII  
Čl. XLIX - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. L  
Čl. LI - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. LII  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
Čl. LIII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Čl. LIV  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. LV  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. LVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o veřejných dražbách
Čl. LVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
Čl. LVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Čl. LIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna obecního zřízení
Čl. LX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. LXI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. LXII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. LXIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. LXIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna energetického zákona
Čl. LXV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. LXVI  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. LXVII  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů
Čl. LXVIII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
Čl. LXIX  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dobrovolnické službě
Čl. LXX  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna služebního zákona
Čl. LXXI  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. LXXII  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Čl. LXXIII  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. LXXIV  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna školského zákona
Čl. LXXV  
Čl. LXXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. LXXVII  
Čl. LXXVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. LXXIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945
Čl. LXXX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. LXXXI  
Čl. LXXXII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. LXXXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o životním a existenčním minimu
Čl. LXXXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o hmotné nouzi
Čl. LXXXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. LXXXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Čl. LXXXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. LXXXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákoníku práce
Čl. LXXXIX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. XC  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o auditorech
Čl. XCI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. XCII  
Čl. XCIII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. XCIV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. XCV  
Zavřít
MENU