372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Částka: 131 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 2011 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 6. listopadu 2011 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2012 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 412/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

372

ZÁKON
ze dne 6. listopadu 2011
o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
(zákon o zdravotních službách)

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

        Tento zákon upravuje zdravotní služby a podmínky jejich poskytování a s tím spojený výkon státní správy, druhy a formy zdravotní péče, práva a povinnosti pacientů a osob pacientům blízkých, poskytovatelů zdravotních služeb, zdravotnických pracovníků1),2), jiných odborných pracovníků2) a dalších osob v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, podmínky hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb, další činnosti související s poskytováním zdravotních služeb a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie3).

 

§ 2

 

        (1)  Poskytovatelem zdravotních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle tohoto zákona.

 

        (2)  Zdravotními službami se rozumí

 

a)   poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona zdravotnickými pracovníky1),2), a dále činnosti vykonávané jinými odbornými pracovníky2), jsou-li tyto činnosti vykonávány v přímé souvislosti s poskytováním zdravotní péče,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
ČÁST DRUHÁ - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZDRAVOTNÍ PÉČE
HLAVA I - DRUHY A FORMY ZDRAVOTNÍ PÉČE
§ 5 - Druhy zdravotní péče
§ 6 - Formy zdravotní péče
§ 7 - Ambulantní péče
§ 8 - Jednodenní péče
§ 9 - Lůžková péče
§ 10 - Zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta
HLAVA II - OBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
§ 11 - Poskytování zdravotních služeb
§ 12 - Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání
§ 13 - Bezúhonnost
§ 14 - Odborný zástupce
ČÁST TŘETÍ - OPRÁVNĚNÍ K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
§ 15 - Působnost správních orgánů
§ 16 - Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
§ 17 - Překážky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
§ 18 - Žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
§ 19 - Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
§ 20 - Poskytování zdravotních služeb osobami usazenými nebo se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci
§ 21 - Oznamování změn poskytovatelem
§ 22 - Zánik oprávnění k poskytování zdravotních služeb
§ 23 - Odejmutí, pozastavení a změna oprávnění
§ 24  
§ 25 - Oznamování změny, zániku a pozastavení oprávnění k poskytování zdravotních služeb
§ 26 - Přerušení poskytování zdravotních služeb
§ 27 - Pokračování v poskytování zdravotních služeb
ČÁST ČTVRTÁ - POSTAVENÍ PACIENTA A JINÝCH OSOB V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA A JINÝCH OSOB
§ 28 - Práva pacienta
§ 29  
§ 30  
§ 31 - Informace o zdravotním stavu pacienta a o navržených zdravotních službách
§ 32  
§ 33  
§ 34 - Poskytování zdravotních služeb se souhlasem
§ 35  
§ 36 - Dříve vyslovené přání
§ 37 - Utajený porod
§ 38 - Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu a použití omezovacích prostředků
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Povinnosti pacienta a jiných osob
§ 42  
HLAVA II - ZDRAVOTNÍ SLUŽBY A ZAOPATŘENÍ POSKYTOVANÉ V DĚTSKÝCH DOMOVECH PRO DĚTI DO 3 LET VĚKU
§ 43  
§ 44  
ČÁST PÁTÁ - POSTAVENÍ POSKYTOVATELE, ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ A JINÝCH ODBORNÝCH PRACOVNÍKŮ V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
§ 45 - Práva a povinnosti poskytovatele
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49 - Povinnosti zdravotnického pracovníka
§ 50 - Práva zdravotnického pracovníka
§ 51 - Zachování mlčenlivosti v souvislosti se zdravotními službami
ČÁST ŠESTÁ - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
HLAVA I - ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
§ 52  
HLAVA II - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE
§ 53 - Vedení zdravotnické dokumentace
§ 54  
§ 55  
§ 56 - Vedení zdravotnické dokumentace v případě utajeného porodu
§ 57 - Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb
§ 58  
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65 - Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69  
HLAVA III - NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
§ 70  
§ 71 - Součinnost Ministerstva vnitra, Policie České republiky, Českého statistického úřadu a ministerstva při poskytování údajů ze základních registrů a dalších informačních systémů veřejné správy
§ 72 - Národní zdravotní registry, Národní registr poskytovatelů a Národní registr zdravotnických pracovníků
§ 73  
§ 74 - Národní registr poskytovatelů
§ 75  
§ 76 - Národní registr zdravotnických pracovníků
§ 77  
§ 78  
ČÁST SEDMÁ - NAKLÁDÁNÍ S ODEJMUTÝMI ČÁSTMI LIDSKÉHO TĚLA, TĚLEM ZEMŘELÉHO, POSTUP PŘI ÚMRTÍ A PITVY
§ 79 - Úkony na těle zemřelého
§ 80 - Nakládání s částmi lidského těla odebranými pacientovi při poskytování zdravotní péče a nakládání s tělem zemřelého a částmi odebranými z těla zemřelého
§ 81  
§ 82  
§ 83 - Postup při úmrtí
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87 - Postup při mimořádné události s hromadným úmrtím
§ 88 - Pitvy
§ 89  
§ 90  
§ 91  
§ 92  
ČÁST OSMÁ - STÍŽNOSTI
§ 93  
§ 94  
§ 95  
§ 96  
§ 97  
ČÁST DEVÁTÁ - HODNOCENÍ KVALITY A BEZPEČÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB
§ 98  
§ 99  
§ 100  
§ 101  
§ 102  
§ 103  
§ 104  
§ 105  
§ 106  
ČÁST DESÁTÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
§ 107  
§ 108  
§ 109  
ČÁST JEDENÁCTÁ - KRAJE
§ 110  
ČÁST DVANÁCTÁ - FAKULTNÍ NEMOCNICE A CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE
§ 111 - Fakultní nemocnice
§ 112 - Centrum vysoce specializované péče
§ 113  
ČÁST TŘINÁCTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY
§ 114  
§ 115  
§ 116  
§ 117  
§ 118  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 119 - Společná ustanovení
§ 120 - Zmocňovací ustanovení
§ 121 - Přechodná ustanovení
§ 122  
§ 123  
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128 - Zrušovací ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - ÚČINNOST
§ 129  
Příloha - Národní zdravotní registry
Zavřít
MENU