289/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. září 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2009 Nabývá účinnosti: 1. října 2009
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 362/2009 Sb. s účinností od 1. ledna 2010

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

289

ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů


Čl. I

 

        Zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se mění takto:

 

        1.  V § 2 písmeno c) včetně poznámek pod čarou č. 2a a 2b zní:

 

       „c) spotřebitelským balením nádoby nebo jiné obaly o objemu do 6 l včetně opatřené etiketou výrobce, dovozce nebo provozovatele daňového skladu2a), který nabyl líh v režimu podmíněného osvobození od daně podle zákona o spotřebních daních2b), nebo prodejce, a určené pro prodej lihu konečnému spotřebiteli na daňovém území České republiky,
_______________________________

2a)

§ 3 písm.  g) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU