227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Částka: 068 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. července 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 323/2016 Sb. s účinností od 18. října 2016

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

227


ZÁKON
ze dne 17. června 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o úpravě některých nároků
a závazků souvisících se sjednocením
Zakarpatské Ukrajiny
s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou


Čl. I

        V zákoně č. 42/1958 Sb., o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou, ve znění zákona č. 342/2006 Sb., § 4a zní:

㤠4a

 

        (1)  Ministerstvo vnitra poskytuje Ministerstvu financí pro účely řízení o náhradách fyzickým osobám uvedeným v § 1 a § 2 odst.  2 o státních občanech České republiky

 

a)   referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b)   údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.

 

        (2)  Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

 

a)   příjmení,

b)   jméno, popřípadě jména,

c)    datum, místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

d)   adresa místa pobytu,

e)   státní občanství, popřípadě více státních občanství,

f)    datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o péči o zdraví lidu
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o znalcích a tlumočnících
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hospodářských stycích se zahraničím
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna horního zákona
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o geologických pracích
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o sdružování občanů
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna zákona o zmírnění následků některých majetkových křivd
Čl. XIII  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o územních finančních orgánech
Čl. XIV  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
Čl. XV  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Čl. XVI  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa
Čl. XVII  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna zákona o Komoře veterinárních lékařů České republiky
Čl. XVIII  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky
Čl. XIX  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Čl. XX  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna živnostenského zákona
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna obchodního zákoníku
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o obecní policii
Čl. XXIV  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. XXV  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXVI  
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o bankách
Čl. XXVII  
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o komoditních burzách
Čl. XXX  
ČÁST TŘICÁTÁ - Změna zákona o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie
Čl. XXXI  
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. XXXII  
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna katastrálního zákona
Čl. XXXIII  
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna notářského řádu
Čl. XXXIV  
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech
Čl. XXXV  
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Čl. XXXVI  
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna puncovního zákona
Čl. XXXVII  
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. XXXVIII  
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. XXXIX  
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. XL  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o cenných papírech
Čl. XLI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Čl. XLII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. XLIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna celního zákona
Čl. XLIV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Čl. XLV  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
Čl. XLVI  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu
Čl. XLVII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o Ústavním soudu
Čl. XLVIII  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. XLIX  
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
Čl. L  
ČÁST PADESÁTÁ - Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem
Čl. LI  
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o vlastnictví bytů
Čl. LII  
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. LIII  
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. LIV  
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. LV  
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. LVI  
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o státní statistické službě
Čl. LVII  
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. LVIII  
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o státní sociální podpoře
Čl. LIX  
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna devizového zákona
Čl. LX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o obecně prospěšných společnostech
Čl. LXI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna lesního zákona
Čl. LXII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o advokacii
Čl. LXIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o krmivech
Čl. LXIV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti
Čl. LXV  
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. LXVI  
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna atomového zákona
Čl. LXVII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. LXVIII  
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění
Čl. LXIX  
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o civilním letectví
Čl. LXX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Čl. LXXI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nadacích a nadačních fondech
Čl. LXXII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zemědělství
Čl. LXXIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu
Čl. LXXIV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hnojivech
Čl. LXXV  
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o svobodném přístupu k informacím
Čl. LXXVI  
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna veterinárního zákona
Čl. LXXVII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Čl. LXXVIII  
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o azylu
Čl. LXXIX  
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky
Čl. LXXX  
ČÁST OSMDESÁTÁ - Změna zákona o občanských průkazech
Čl. LXXXI  
Čl. LXXXII - Přechodná ustanovení
Čl. LXXXIII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o cestovních dokladech
Čl. LXXXIV  
Čl. LXXXV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o Veřejném ochránci práv
Čl. LXXXVI  
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. LXXXVII  
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pojišťovnictví
Čl. LXXXVIII  
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna tiskového zákona
Čl. LXXXIX  
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o námořní plavbě
Čl. XC  
ČÁST OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků
Čl. XCI  
ČÁST OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ochraně osobních údajů
Čl. XCII  
ČÁST OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
Čl. XCIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ - Změna autorského zákona
Čl. XCIV  
ČÁST DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy
Čl. XCV  
ČÁST DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o zdravotnických prostředcích
Čl. XCVI  
ČÁST DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna obecního zřízení
Čl. XCVII  
Čl. XCVIII - Přechodná ustanovení
ČÁST DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o hlavním městě Praze
Čl. XCIX  
ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o evidenci obyvatel
Čl. C  
Čl. CI - Přechodná ustanovení
Čl. CII - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST DEVADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna plemenářského zákona
Čl. CIII  
ČÁST DEVADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států
Čl. CIV  
ČÁST DEVADESÁTÁ OSMÁ - Změna rozpočtových pravidel
Čl. CV  
ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
Čl. CVI  
ČÁST STÁ - Změna zákona o elektronickém podpisu
Čl. CVII  
ČÁST STO PRVNÍ - Změna zákona o ekologickém zemědělství
Čl. CVIII  
ČÁST STO DRUHÁ - Změna zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
Čl. CIX  
ČÁST STO TŘETÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. CX  
ČÁST STO ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. CXI  
ČÁST STO PÁTÁ - Změna zákona o Probační a mediační službě
Čl. CXII  
ČÁST STO ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. CXIII  
ČÁST STO SEDMÁ - Změna zákona o matrikách, jménu a příjmení
Čl. CXIV  
ČÁST STO OSMÁ - Změna zákona o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech
Čl. CXV  
ČÁST STO DEVÁTÁ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. CXVI  
ČÁST STO DESÁTÁ - Změna zákona o informačních systémech veřejné správy
Čl. CXVII  
ČÁST STO JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně práv k odrůdám
Čl. CXVIII  
ČÁST STO DVANÁCTÁ - Změna energetického zákona
Čl. CXIX  
ČÁST STO TŘINÁCTÁ - Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Čl. CXX  
ČÁST STO ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. CXXI  
ČÁST STO PATNÁCTÁ - Změna zákona o veřejných sbírkách
Čl. CXXII  
ČÁST STO ŠESTNÁCTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. CXXIII  
ČÁST STO SEDMNÁCTÁ - Změna lázeňského zákona
Čl. CXXIV  
ČÁST STO OSMNÁCTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. CXXV  
ČÁST STO DEVATENÁCTÁ - Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. CXXVI  
ČÁST STO DVACÁTÁ - Změna vodního zákona
Čl. CXXVII  
ČÁST STO DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pohřebnictví
Čl. CXXVIII  
ČÁST STO DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna knihovního zákona
Čl. CXXIX  
ČÁST STO DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o finanční kontrole ve veřejné správě
Čl. CXXX  
ČÁST STO DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o myslivosti
Čl. CXXXI  
ČÁST STO DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obalech
Čl. CXXXII  
ČÁST STO DVACÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o církvích a náboženských společnostech
Čl. CXXXIII  
ČÁST STO DVACÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. CXXXIV  
ČÁST STO DVACÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o integrované prevenci
Čl. CXXXV  
ČÁST STO DVACÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. CXXXVI  
ČÁST STO TŘICÁTÁ - Změna zákona o zbraních
Čl. CXXXVII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. CXXXVIII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
Čl. CXXXIX  
ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o úřednících územních samosprávných celků
Čl. CXL  
ČÁST STO TŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
Čl. CXLI  
ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Čl. CXLII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zoologických zahradách
Čl. CXLIII  
ČÁST STO TŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. CXLIV  
ČÁST STO TŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o dočasné ochraně cizinců
Čl. CXLV  
ČÁST STO TŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Antarktidě
Čl. CXLVI  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ - Změna zákona o chemických látkách a chemických přípravcích
Čl. CXLVII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu
Čl. CXLVIII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o pojistné smlouvě
Čl. CXLIX  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí
Čl. CL  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Čl. CLI  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
Čl. CLII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče
Čl. CLIII  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o rybářství
Čl. CLIV  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o obchodování s ohroženými druhy
Čl. CLV  
ČÁST STO ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. CLVI  
ČÁST STO PADESÁTÁ - Změna zákona o kolektivním investování
Čl. CLVII  
ČÁST STO PADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o dluhopisech
Čl. CLVIII  
ČÁST STO PADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Čl. CLIX  
ČÁST STO PADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o vinohradnictví a vinařství
Čl. CLX  
ČÁST STO PADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. CLXI  
ČÁST STO PADESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o patentových zástupcích
Čl. CLXII  
ČÁST STO PADESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. CLXIII  
ČÁST STO PADESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o archivnictví a spisové službě
Čl. CLXIV  
Čl. CLXV - Zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona
ČÁST STO PADESÁTÁ OSMÁ - Změna správního řádu
Čl. CLXVI  
ČÁST STO PADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna školského zákona
Čl. CLXVII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ - Změna zákona o pedagogických pracovnících
Čl. CLXVIII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PRVNÍ - Změna branného zákona
Čl. CLXIX  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o evropské společnosti
Čl. CLXX  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. CLXXI  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
Čl. CLXXII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. CLXXIII  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů
Čl. CLXXIV  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o veřejných výzkumných institucích
Čl. CLXXV  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o rozhlasových a televizních poplatcích
Čl. CLXXVI  
ČÁST STO ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů
Čl. CLXXVII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. CLXXVIII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o prevenci závažných havárií
Čl. CLXXIX  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o provádění mezinárodních sankcí
Čl. CLXXX  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o sociálních službách
Čl. CLXXXI  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o pomoci v hmotné nouzi
Čl. CLXXXII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o registrovaném partnerství
Čl. CLXXXIII  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných zakázkách
Čl. CLXXXIV  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna koncesního zákona
Čl. CLXXXV  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
Čl. CLXXXVI  
ČÁST STO SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna insolvenčního zákona
Čl. CLXXXVII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ - Změna stavebního zákona
Čl. CLXXXVIII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. CLXXXIX  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých druzích podpory kultury
Čl. CXC  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech
Čl. CXCI  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních
Čl. CXCII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ PÁTÁ - Změna zákona o evropské družstevní společnosti
Čl. CXCIII  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ ŠESTÁ - Změna zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem
Čl. CXCIV  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ SEDMÁ - Změna zákona o pohonných hmotách
Čl. CXCV  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ OSMÁ - Změna zákona o insolvenčních správcích
Čl. CXCVI  
ČÁST STO OSMDESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
Čl. CXCVII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Čl. CXCVIII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PRVNÍ - Změna zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Čl. CXCIX  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. CC  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Čl. CCI  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. CCII  
ČÁST STO DEVADESÁTÁ PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. CCIII  
Zavřít
MENU