111/2009 Sb.Zákon o základních registrech

Částka: 033 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. dubna 2009 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. března 2009 Nabývá účinnosti: 1. července 2010 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 303/2017 Sb. s účinností od 1. ledna 2018

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

 

111

ZÁKON
ze dne 26. března 2009
o základních registrech

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ REGISTRY


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1


Předmět úpravy

 

        Tento zákon

 

a)   vymezuje obsah základních registrů, informačního systému základních registrů a informačního systému územní identifikace a stanoví práva a povinnosti, které souvisejí s jejich vytvářením, užíváním a provozem,

b)   zřizuje Správu základních registrů.

 

§ 2


Obecné pojmy

 

        V tomto zákoně se rozumí

 

a)   základním registrem informační systém veřejné správy1) uvedený v § 3,

b)   referenčním údajem údaj vedený v základním registru, který je označen jako referenční údaj,

c)    orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy,

d)   soukromoprávním uživatelem údajů podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která není orgánem veřejné moci a je podle jiného právního předpisu oprávněna využívat údaje ze základního registru nebo z agendového informačního systému,

e)   agendou ucelená oblast působnosti orgánu veřejné moci nebo ucelená oblast působení soukromoprávního uživatele údajů,

f)    agendovým informačním systémem informační systém veřejné správy, který slouží k výkonu agendy, využívání elektronických formulářů nebo elektronické identifikaci,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ REGISTRY
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Obecné pojmy
§ 3 - Základní registry
§ 4 - Údaje základního registru
§ 5 - Využívání referenčních údajů základního registru
§ 6 - Správa základních registrů
§ 7  
§ 8 - Správce agendového informačního systému
§ 9 - Identifikátory fyzických osob
§ 10  
§ 11 - Působnost Úřadu
§ 12 - Identifikátory osob zapsaných v registru osob
§ 13 - Kód agendy
§ 14 - Vydávání ověřených výstupů ze základních registrů
§ 15  
HLAVA II - REGISTR OBYVATEL
§ 16  
§ 17 - Subjekty údajů
§ 18 - Údaje vedené v registru obyvatel
§ 19 - Zapisování údajů do registru obyvatel
§ 20 - Správce registru obyvatel
§ 21  
§ 22 - Uchovávání a likvidace údajů vedených v registru obyvatel
§ 23 - Nové pořízení údajů
HLAVA III - REGISTR OSOB
§ 24 - Pojmy
§ 25 - Subjekty vedené v registru osob
§ 26 - Údaje vedené v registru osob
§ 27 - Zapisování údajů do registru osob
§ 28 - Správce registru osob
HLAVA IV - REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE
§ 29 - Pojmy
§ 30 - Veřejnost registru územní identifikace a jeho správce
§ 31 - Obsah registru územní identifikace
§ 32 - Údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách
§ 33 - Doplňující údaje vedené o územních prvcích a územně evidenčních jednotkách
§ 34 - Další údaje vedené o stavebním objektu
§ 35 - Další údaje vedené o pozemku a adresním místě
§ 36 - Zobrazení územních prvků
§ 37 - Zvláštní způsob vedení údajů
§ 38 - Referenční údaje
§ 39 - Informační systém územní identifikace
§ 40 - Zapisování údajů do registru územní identifikace
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45  
§ 46  
§ 47  
HLAVA V - REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ
§ 48 - Pojmy
§ 49 - Správce registru práv a povinností
§ 50 - Údaje vedené v registru práv a povinností
§ 51 - Referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci
§ 52 - Referenční údaje o právech a povinnostech osob
§ 53 - Registrace agendy
§ 54  
§ 55 - Registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy
§ 56  
§ 57  
ČÁST DRUHÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 58 - Poskytování údajů z registru obyvatel a registru práv a povinností
§ 59  
§ 60  
§ 61 - Poskytování údajů z registru osob
§ 62 - Poskytování údajů z registru územní identifikace a z informačního systému územní identifikace
§ 63 - Přechodná ustanovení
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
§ 68  
§ 69 - Zmocňovací ustanovení
§ 70 - Účinnost
Zavřít
MENU